Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 5 en 19 december 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel te behandelen in de adviescommissie Richting Kiezen van 21 januari a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie honoreert het verzoek van de PvdA en de VVD om dit te bespreken. De overige fracties hebben geen behoefte aan bespreking aangezien dit voldoende is besproken bij de Nota Nieuwe Initiatieven. De PvdA en de VVD zullen zich in hun woordvoering richten op het feit dat dit de eerste keer is dat we dit doen en de bedoeling die we hiermee hebben.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk op de voorraadlijst te plaatsen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek over het vestigingsklimaat. In een blok zal deze brief, de uitkomsten van het onderzoek en de ontwikkelingen rond de website "Waar staat je gemeente.nl" gezamenlijk worden besproken.

-

min
Besluit

De agendacommissiebesluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 januari a.s. De griffier wordt gevraagd na te gaan waarom de Begroting zo laat is aangeleverd.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit voor dit stuk een Sprekersplein te organiseren op 21 januari a.s. Hieraan wordt in de krant en digitaal bekendheid gegeven en de inwoners die de raad geschreven hebben over dit project worden door de griffie op het Sprekersplein geattendeerd. Een volgende adviescommissie vindt de inhoudelijke behandeling van het onderwerp plaats.

-

min
Besluit

Mevrouw Ruisch geeft aan dat haar fractie is geïnteresseerd in de mening van andere fracties over preventief fouilleren. De agendacommissie besluit voor deze discussie één blok te plannen binnen Bestuur en Middelen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk op de voorraadlijst te plaatsen in afwachting van het afschrift van het antwoord van het college.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit voor dit onderwerp een eigen blok te agenderen op een nader te bepalen datum.

-

min
Besluit

De agendacommissie staat uitvoerig stil bij deze brief. Een aantal leden bereikt geluiden dat de mooie woorden in de brief afwijken van de feitelijke praktijk van alle dag binnen het Veiligheidshuis. Op de werkvloer worden zaken anders ervaren dan hier vermeld en de vraag die dit oproept is of zaken effectiever en doelmatiger kunnen. De agendacommissie besluit op werkbezoek te gaan bij het Veiligheidshuis om dit ter plekke met de medewerkers te bespreken. De voorzitter heeft goede ervaringen met het bijwonen van een (fictieve) casusbespreking. Wanneer dit mogelijk is, wordt ook dat onderdeel van het werkbezoek. Insteek is echter vooral om met de medewerkers van de werkvloer te praten en door te kunnen vragen hoe zaken in de praktijk werken en waar men tegenaan loopt. De griffier wordt gevraagd dit bezoek te plannen op een dinsdagmiddag of een vrijdagmiddag in overleg met het Veiligheidshuis.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor een blok te reserveren. De bespreking richt zich op het feit dat deze brief als een Nota van Uitgangspunten wordt ervaren waarbij de Raad graag kaders mee wil geven. Zaken als: 'Hoe voorkom je dat door functieverruiming verrommeling ontstaat?' en 'Hoe voorkom je dat bedrijven geïsoleerd raken?' zijn voorbeelden van vragen die bij deze kaderstellende bespreking aan de orde komen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te reserveren. De politieke vraag betreft de inrichting van het terrein. De planvorming en uitvoering van de inrichting komt voor rekening van de Provincie. Maar beheer en beheerskosten zijn voor rekening van de Gemeente. Goed om daarom kaders aan te geven aan de Provincie welke inrichting qua beheer en bijbehorende kosten voor de Gemeente werkbaar is.

-

min
Besluit

Dit onderwerp komt volgende vergadering terug. De toezegde brief van de portefeuillehouder, met nadere informatie n.a.v. de behandeling in de adviescommissie, is binnen en hangt in het dossier. Volgende vergadering zal de agendacommissie de verdere behandeling van het voorstel bespreken.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te reserveren op 28 januari a.s. De bespreking richt zich op het afwegings/toetsingskader voor bekende en speciale evenementen.