Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 7 en 14 november 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit unaniem dit voorstel te agenderen voor één blok op 10 december a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit voor deze lichte gemeenschappelijke regeling één blok Bestuur en Middelen in te richten in de adviescommissie van 10 december a.s. De bespreking richt zich op deze vervolgstap in het vormgeven van de samenwerking in de Drechtsteden in het kader van het Ontwikkelprogramma Organisatienetwerk. O.a. de promotie en acquisitieunit en een gezamenlijk KCC worden hierin vorm gegeven. 

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft, na de bespreking in de raad bij de begroting, geen behoefte meer aan een inhoudelijke bespreking van dit onderwerp. Deze brief kan ter kennisname naar de raad.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van de heer Heijkoop en mevrouw Kruger hiervoor een blok te reserveren op een nader te bepalen datum. Mevrouw Kruger en de heer Heijkoop komen met een gespreksnotitie waarin de politieke vraag staat verduidelijkt.

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft, na de bespreking in de raad bij de begroting, geen behoefte meer aan een inhoudelijke bespreking van dit onderwerp. Deze brief kan ter kennisname naar de raad.

-

min
Besluit

De agendacommissie constateert dat ze dit stuk reeds geagendeerd heeft voor de adviescommissie van deze zelfde avond.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 november 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk toe te voegen aan het reeds geagendeerde blok over het Hof met de inspreker. Wethouder Mos heeft vanwege een andere vergadering verzocht of dit blok om 21.30 uur kan beginnen op 4 december. Wanneer de inspreker geen onoverkomelijke bezwaren heeft, wordt dit gehonoreerd en zal worden gestart met de Nieuwe Dordtse Biesbosch (twee blokken).

-

min
Besluit

De agendacommissie constateert tevreden dat dit punt al geagendeerd staat voor de adviescommissie van deze zelfde avond.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van de PvdA, het CDA en de VVD dit onderwerp te agenderen voor één blok Bestuur en Middelen. De bespreking richt zich op de vraag waarom het geïntensiveerde veiligheidsbeleid geen positief effect heeft op de Monitor.

-

min
Besluit

De agendacommissie constateert dat dit punt al eerder geagendeerd is voor de adviescommissie van deze zelfde avond.

-

min
Besluit

De agendacommissie laat deze brief onderdeel zijn van het blok over het Hof in de adviescommissie van 4 december 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de dossiers Motie Dordrecht gastvrij (1153595) en de raadsinformatiebrief over de Levendige Binnenstad (1153587) gezamenlijk te agenderen voor een 'Benen op tafel- overleg' tussen adviescommissie en college. Deze commissievergadering zal op locatie in de binnenstad plaatsvinden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de dossiers Motie Dordrecht gastvrij (1153595) en de raadsinformatiebrief over de Levendige Binnenstad (1153587) gezamenlijk te agenderen voor een 'Benen op tafel- overleg' tussen adviescommissie en college. Deze commissievergadering zal op locatie in de binnenstad plaatsvinden.

-

min
Besluit

De agendacommissie dankt de heren Vooren en Van Gerven voor de snelle beantwoording en de korte lijnen en besluit unaniem dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 november 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie dankt mevrouw Lagerveld en de heer Karsten voor de snelle beantwoording van de openstaande vraag en besluit unaniem dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 november 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie dankt het college voor deze nadere informatie en besluit unaniem dit onderwerp te agenderen voor het laatste blok van de adviescommissie Fysieke Leefomgeving op 4 december 2013.