Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 13 en 20 juni 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk, gelet op de lopende onderhandelingen, als hamerstuk te agenderen voor de raad van 9 juli 2013. Wel wordt er een ruimere gelegenheid geboden voor stemverklaringen dan gebruikelijk.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 9 juli 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te agenderen op 9 juli 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit unaniem hiervoor een themabijeenkomst te organiseren na het zomerreces. De voorbereidingsgroep bestaat uit de mevrouw Van Dongen en de heren Van Verk en Pols, ondersteund door raadsadviseur de heer Hoogstad van de griffie.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief toe te voegen aan de documenten welke worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst in najaar 2013 over de nieuwe Wet Generiek Toezicht.

-

min
Besluit

De agendacommissie bevestigt de eerdere besluiten om dit stuk te agenderen voor de auditcommissie van 9 juli en vervolgens, met het advies van de auditcommissie, voor twee blokken adviescommissie op 27 augustus 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 16 juli 2013 en te bespreken in gezamenlijkheid met de Kadernota 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie is in afwachting van de reactie van het college op dit stuk en besluit het aan te houden tot de volgende vergadering.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit unaniem hierover een Nota van Uitgangspunten te willen ontvangen. Deze dient samen met een geactualiseerd Stedelijk Plan en de aangepaste GREX te worden aangeboden aan de raad voor de behandeling van de Begroting 2014.