Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 6 en 13 juni 2013

-

min
Besluit

Aangezien dit de enige mogelijkheid is om te sturen op HVC stelt de agendacommissie er prijs op deze begroting en het al dan niet indienen van een zienswijze op korte termijn te bespreken. Hiervoor wordt op 9 juli a.s. één blok gereserveerd.

-

min
Besluit

De agendacommissie stelt er prijs op in het bijzonder de begroting te bespreken om de relatie met de besparingsmogelijkheden en de netwerkontwikkeling te bespreken. De griffier wordt gevraagd aan de Drechtsteden te melden dat deze stukken pas 9 en 16 juli aan de orde komen dus de fatale beslisdatum niet wordt gehaald.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 25 juni 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk toe te voegen aan de bespreking van de Wegennota in de commissie van 9 juli a.s.

-

min
Besluit

Dit voorstel is door de agendacommissie reeds geagendeerd voor de commissie van 18 juni 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie bevestigt nogmaals de gemaakte behandelafspraken voor de middag en avond van 16 juli en de ochtend en middag van 17 juli. Technische vragen worden, conform genoemde data, van tevoren ingediend voor beantwoording.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok op 9 juli a.s.

-

min
Besluit

De fractie WEK zou graag opnieuw spreken over de volgorde van besluitvorming over dergelijke stukken maar zal dit punt, op voorstel van andere fracties, verwerken in hun woordvoering bij de Kadernota 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie vindt dit generiek toezicht een belangrijk onderwerp dat voor de zomer onvoldoende aandacht zal krijgen. De agendacommissie besluit daarom dit onderwerp (inclusief de presentatie door KING) te agenderen voor de eerstvolgende auditcommissie na het zomerreces (10 september) en hiervoor actief alle raads- en commissieleden uit te nodigen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 27 augustus 2013. Hierin krijgen de transitieteams kort de kans de stand van zaken te presenteren en kan vervolgens de commissie in gesprek over de rol die de raad in dit proces kan innemen. (zie ook het Spoorboekje van de VNG hierover in het dossier).

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit, op voorstel van de fracties D66, PvdA, GL en VVD, hiervoor één blok te reserveren op 27 augustus 2013 waarbij de behandeling zich zal richten op de wijze waarop de, door de raad vastgestelde, Nota van Uitgangspunten op twee onderdelen is gewijzigd zonder dat de raad hierover om goedkeuring/bekrachtiging is gevraagd. Dit past niet in de verhoudingen tussen raad en college en de formele taak- en rolverdeling en is na Dubbeldam de tweede keer in korte tijd dat dit aan de orde is. Nadat deze formele kwestie is opgehelderd, zal de behandeling zich richten op de lopende ontwikkelingen op dit dossier, mede in relatie tot de gemeente Sliedrecht.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief op de Voorraadlijst te plaatsen in afwachting van de verwerking van de reacties en zienswijzen en het uiteindelijke voorstel.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit voor de bespreking van dit rapport en de aanbevelingen één blok te plannen op 27 augustus a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit, op voorstel van BVD en het CDA, hiervoor één blok te reserveren na het zomerreces waarbij de bespreking zich richt op de relatie met de afvalscheidingsdoelen, de communicatie met de bewoners en de relatie met de (hoogte van) de afvalstoffenheffing.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen in combinatie met de Nota Verbonden Partijen op 27 augustus 2013. Hierbij wordt aan het college een aanvullende notitie gevraagd over de wijze waarop de raad kan sturen op gemeenschappelijke regelingen zowel formeel als materieel. Gevoelsmatig is de afstand volgens een aantal fracties te groot en daarmee de sturing onvoldoende. Eén van de sturingswijzen is in elk geval het indienen van zienswijzen op de P&C documenten. Is dit in dit geval is geen zienswijze ingediend of, als dit wel gebeurd is, waarom is deze zienswijze dan niet aan de raad aangeboden ter vaststelling?

-

min
Besluit

De fractie WEK geeft aan geen behoefte meer te hebben aan bespreking van deze antwoorden. Hierop besluit de agendacommissie dat dit stuk ter kennisname naar de raad kan.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk na de zomer te agenderen voor bespreking in de commissie. Hierbij richt de bespreking zich op de financiële bijdragen van de gemeente in 2012 en voor de toekomst en andere voorzieningen/niet-financiële sponsoring van dit circus. In het bijzonder daar waar de raad, gelet op de strakke lijn in subsidies gelet op de bezuinigingen, kennis had kunnen nemen van deze sponsoring in 2012 e.v.