Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 30 mei en 6 juni 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft grote moeite met de volledige staat van geheimhouding op dit dossier. Zeker gelet op het feit dat het college wel mededelingen doet in de pers over de projecten die hieronder vallen. De griffier wordt gevraagd het college te melden dat de raad voor 18 juni een aangepast ontwerpbesluit wenst te ontvangen waarin duidelijk wordt gemaakt welke zaken daadwerkelijk geheim zijn en welke zaken ondertussen ind e openbaarheid kunnen worden besproken. Zeker gelet op de wens van de raad een deel van de raadsbehandeling op 25 juni in de openbaarheid te houden. Het voorstel wordt geagendeerd voor één blok Dordtse Kamers op 18 juni in gezamenlijkheid met de voorstellen over Maasterras, Kromhout en Noordoevers.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit 9 juli hiervoor één blok te reserveren waarin de actualisatie van de GREX en de PEX wordt gepresenteerd.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit voor dit voorstel en dossier 1078046 één blok te reserveren op 18 juni a.s. wat deels in beslotenheid wordt gehouden vanwege de GREX.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit voor dit voorstel en dossier 1078051 één blok te reserveren op 18 juni a.s. wat deels in beslotenheid wordt gehouden vanwege de GREX.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 juni a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 18 juni a.s.

-

min
Besluit

Dit stuk wordt aangehouden tot de volgende agendacommissie waar mevrouw Witsen Elias de politieke vraag zal formuleren.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van de fracties van het CDA, de PvdA en GL dit stuk te agenderen voor een blok na het zomerreces om kaderstellend met dit belangrijke thema bezig te zijn.

-

min
Besluit

De fractie BVD geeft aan nadere informatie te hebben ingewonnen en geen behoefte meer te hebben aan bespreking. De agendacommissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van D66 dit stuk op de voorraadlijst te plaatsen in afwachting van de beantwoording van de art. 40 vragen welke D66 over dit onderwerp heeft gesteld.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit bijna unaniem (met uitzondering van de PvdA) hiervoor na het zomerreces een kamer te reserveren.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van de fracties van het CDA, de PvdA en GL dit stuk te agenderen voor een blok na het zomerreces om kaderstellend met dit belangrijke thema bezig te zijn.