Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 952644
Aanvang-sluiting 17-09-2013 17:00 - 17-09-2013 23:00
17:00 - 19:00WERKBEZOEK CASINO - ZALENCENTRUM
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
19:00 - 19:45Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van verschillende fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De discussie zal daarbij gaan over het voorstel van het college omtrent een extra portefeuillehouder (voor Dordrecht) en of de ambtelijke organisatie(s) wel/niet 1 ambtelijke organisatie moet worden.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van verschillende fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De discussie zal daarbij gaan over het voorstel van het college omtrent een extra portefeuillehouder (voor Dordrecht) en of de ambtelijke organisatie(s) wel/niet 1 ambtelijke organisatie moet worden.

20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De wethouder geeft aan eind oktober met een nieuw voorstel te komen.

20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

 

min
Besluit

Er worden twee boeiende presentaties gegeven: de eerste door de heer Dijkstra over de parkeerbehoefte en vervolgens door de heer Van Nes over de risico's. De commissie heeft onvoldoende tijd om alle vragen te stellen en een volwaardig inzicht te krijgen in behoefte en risico's. Dit is voor een zorgvuldige besluitvorming wel nodig. Daarom wordt besloten de beide experts opnieuw uit te nodigen voor een blok in de adviescommissie van 8 oktober en besluitvorming tot een later moment uit te stellen. Volgens de wethouder levert uitstel geen problemen op.

21:30 - 23:00Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert dit stuk aan te houden in afwachting van de nieuwe brief van het college met een actualisatie van de gegevens inclusief de gevolgen van Prinsjesdag en eventueel septembercirculaire. De beide brieven zullen in de adviescommissie van 8 oktober 2013 besproken worden.  


 

21:30 - 23:00Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. Verder geeft de wethouder aan met een uitgebreidere raadsinformatiebrief te komen waar een update zal worden gegeven op de lopende pilots en tevens de verbinding wordt gelegd met andere initiatieven.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. Verder geeft de wethouder aan met een uitgebreidere raadsinformatiebrief te komen waar een update zal worden gegeven op de lopende pilots en tevens de verbinding wordt gelegd met andere initiatieven.

21:30 - 22:15Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

 

min
Besluit

Na een aftrap door de VVD volgt een boeiende discussie tussen de commissieleden over de mogelijkheden om met de tarieven te 'spelen' en toch binnen de sluitende parkeerexploitatie te blijven. De commissie steunt breed de gedachte om ondernemers met zo min mogelijk lasten te confronteren op het gebied van vergunningen. Over het feit of daarbij iets extra's gevraagd mag worden van bewoners zijn de meningen verdeeld. De wethouder zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken om te 'sleutelen' aan de kosten voor een zakelijke parkeervergunning, waarbij een sluitende parkeerexploitatie het uitgangspunt blijft. Hierbij kijkt hij zowel naar mogelijkheden rond zakelijke vergunningen (tarief eerste en tweede vergunning) en bewonersvergunningen. Ook zal hij de cijfers inzichtelijk maken voor 2013, conform de tabel uit 2012 in de huidige raadsinformatiebrief. Deze informatie wordt voor 1 november 2013 aangeboden aan de raad. De huidige raadsinformatiebrief kan ter kennisname naar de raad.

22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De commissieleden uiten waardering voor de ontwikkelingen. Wel zijn de meningen verdeeld over de (mate van) toevoeging van moderne architectuur in de historische binnenstad en over het toevoegen van een extra categorie waarbij een pand een beschermde status krijgt. De wethouder geeft aan dat beeldkwaliteitsplan, bouwprotocol en de nieuwe welstandsnota eind van het jaar worden afgerond en dan de inspraak ingaan. Voor het einde van deze raadsperiode worden de stukken ter vaststelling aangeboden aan de raad. Wanneer de commissie al eerder belangstelling heeft voor een toelichting op het beeldkwaliteitplan is de projectleider gaarne bereid die te geven. De commissie vindt dit een prima voorstel en zal de agendacommissie verzoeken dit in te plannen. Met die afspraak wordt besloten de huidige raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.