Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 586191
Aanvang-sluiting 12-04-2011 19:15 - 12-04-2011 23:00
19:15 - 19:45 .
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

Betreft een besloten kamer.
De commissie besluit dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 19 april 2011, waarbij stemverklaringen worden afgelegd.


 

20:30 - 21:15Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

Een groot aantal fracties geeft aan de afwijzing van het subsidieverzoek teleurstellend te vinden. Tevens vindt een groot aantal aanwezigen de letteren van cultureel belang voor de stad. De wethouder geeft aan dat het hier om exploitatiesubsidie gaat, waarvan de raad reeds eerder heeft besloten die niet meer te verstrekken. De Stichting kan wel een subsidieaanvraag t.b.v. culturele initiatieven indienen. Qua huisvesting resten nog een aantal opties om bijv. samen te werken met Pictura, bibliotheek, DieP of Dordts Museum.
De aanwezigen geven aan op het belang van cultuur, en deze discussie in bredere context bij de behandeling van de toegezegde Cultuurnota dit najaar, uitvoerig in te willen gaan.

21:30 - 23:00Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief Evaluatie beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010 terug te laten komen in de adviescommissie. Dit in combinatie met een presentatie waarin de brief nader wordt toegelicht.

min
Besluit

De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief tevens te betrekken bij de Expertmeeting Alcohol, Drugs en Jongeren van 17 mei 2011.

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

min
Besluit

Dhr. Van Verk van de fractie PvdA stelt voor de Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) en de Referendumverordening Dordrecht gelijktijdig te behandelen i.p.v. na elkaar, omdat deze twee stukken veel met elkaar gemeen hebben. De andere fracties stemmen daar mee in.
Alle fracties zijn positief over de verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief. Er wordt binnen de fracties wel verschillend gedacht over het aantal benodigde handtekeningen en de leeftijd voor het indienen van een burgerinitiatief. Enkele fracties zouden het benodigde aantal handtekening voor het indienen graag aan de kiesdeler gekoppeld zien. Na de woordvoeringen van de fracties en de beantwoording van de wethouder wordt aangegeven dat in de verordening burgerinitiatief een wijziging moet worden doorgevoerd in artikel 6, lid 3 onder c. Het woord gemeenteraad, moet worden adviescommissie. Om zo het tijdpad te garanderen. 
Ook staan de fracties positief tegenover de Referendum verordening. De meningen binnen de fracties over een referendum verschillen. Hier wordt uitvoerig over gesproken. Men vindt het lastig, dat bij het houden van een referendum dit alleen schriftelijk kan en niet digitaal. De fracties vragen aan de wethouder indien er in de toekomst een referendum wordt gehouden, hij vooraf nagaat of het dan mogelijk is, dit referendum digitaal te houden om kosten te besparen.
De fracties geven aan met de beide voorstellen te kunnen instemmen.
De adviescommissie adviseert de beide verordeningen als hamerstukken te agenderen voor de gemeenteraad van 19 april 2011. Bij de Referendumverordening is er mogelijk een stemverklaring van de CU/SGP.

21:30 - 23:00Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

22:15 - 23:00Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

min
Besluit

Zie besluit adviescommissie Bestuur en Middelen over Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging).
De Verordening burgerinitiatief en de referendumverordening zijn gelijktijdig behandeld.
De adviescommissie adviseert de Referendumverordening als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 19 april 2011.