Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 571138
Aanvang-sluiting 15-03-2011 18:00 - 15-03-2011 23:00
18:00 - 19:30Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De heren Bax (bewoners buurtcomité Maasterras), Van Osselen (bewoner Weeskinderendijk) en Scherpenzeel (bewonersvereniging Hugenoten) spreken in. Door de commissieleden worden verhelderende vragen gesteld. De inhoudelijke bespreking vindt plaats op 29 maart 2011.

20:30 - 21:15Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
21:30 - 22:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen (Veiligheid)

 

min
Besluit

De heren P. Pattynama, projectleider nafase Moerdijk, en D. Vermeulen, brandweercommandant van het korps Zwijndrechtse Waard geven een toelichting op en beantwoorden vragen over de stand van zaken Moerdijk / Kijfhoek. Hun toelichtingen leiden niet tot aanvullende zienswijzen over het regionaal risicoprofiel. De adviescommissie besluit het regionaal risicoprofiel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 maart 2011.

21:30 - 22:15Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

Het initiatiefvoorstel kan als afgehandeld beschouwd worden daar de huidige praktijk voldoende lijkt aan te sluiten bij de in het voorstel geuite wensen. Wel wordt aangegeven dat verbreden van de bekendheid met de problematiek in de richting van de potentiële slachtoffergroep ook van nut zou kunnen zijn.De wethouder geeft aan dat het thema huwelijksdwang een plek zal krijgen in het beleidsplan maatschappelijke zorg dat waarschijnlijk nog voor de zomer op de agenda staat.


22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

Geen van de drie uitgenodigde indieners van zienswijzen maakt gebruik van de gelegenheid om in te spreken. Waarnemend wethouder Van de Burgt, alsmede de ambtelijke ondersteuning beantwoorden een aantal vragen. Gezien de reeds opgelopen vertraging vinden de aanwezige raads- en commissieleden het van belang dat het e.e.a. z.s.m. ten uitvoer wordt gebracht. De leden van de adviescommissie adviseren dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 22 maart a.s.

22:15 - 23:00Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

min
Besluit

De commissieleden krijgen eerst de gelegenheid vragen te stellen aan de wnd.directeur van de rekenkamer. De vragen worden naar tevredenheid beantwoord. De fracties zijn erg tevreden over het rapport. Vervolgens bespreekt de commissie het rapport waarbij de wens wordt uitgesproken om jaarlijks deel te nemen aan de F.G.Kordes-Trofee, een prijs voor het beste jaarverslag in Nederland. Het rapport bevat 4 aanbevelingen aan de raad (nrs 5 t/m 8). De nummers 6 t/m 8 worden zonder meer overgenomen. Er wordt wat verschillend aangekeken tegen het gebruik gaan maken van doelmatigheidsindicatoren (aanbeveling 5).
De commissie stelt de raad voor het voorstel als hamerstuk vast te stellen in de raadsvergadering van 22 maart 2011, op basis van een gewijzigd conceptbesluit. Hierin wordt de wens om jaarlijks deel te nemen aan de Kordes-Trofee toegevoegd en wordt aan aanbeveling 5 toegevoegd dat dit gebeurt door aan te sluiten bij landelijke benchmarkten.


 

22:15 - 23:00Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

Hamerstuk voor de raad van 22 maart 2011.