Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 511841
Aanvang-sluiting 30-11-2010 19:45 - 30-11-2010 23:00
19:45 - 20:15Collegecarrousel

 

min
Besluit

Collegecarrousel 30 november 2010
Bij afwezigheid van de heer Van Dongen, zit burgemeester Brok de carrousel voor. Hiermee kan iedereen instemmen.

Mededelingen college:
Er zijn geen mededelingen. 

Vragen van de raad:

Polder Stededijk
De heer Hoogerduijn (CU/GP) refereert aan de vergadering van verleden week inzake het Voorontwerpbestemmingsplan Polder Stededijk.  Toen is medegedeeld dat er eind van deze week overleg zou plaatshebben met de provincie. Hij vraagt of er al meer informatie bekend is over de middelen en de gevolgen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Wethouder Sleeking antwoordt dat hij collega wethouder Wagemakers zal attenderen de raad hierover, na afloop van dit overleg, in een wethoudersbrief of via maandagmiddagmail te informeren.

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

 

min
Besluit

Een groot aantal bewoners is aanwezig bij de vergadering. Zij uiten hun onvrede over de huidige situatie d.m.v. een spandoek. Vervolgens krijgt de heer R. Brand namens de bewonerscomités het woord. De bewoners zijn tegen de huidige situatie van vuurwerkopslag in een woonwijk en willen dat vuurwerkopslag en verkoop op een bedrijventerrein plaatsvindt.
De heer Den Hartog van de Milieudienst presenteert de huidige situatie en regelgeving. De heer J. Brand eigenaar, is van mening dat er geen risico is, aangezien de bunkers  onaangetast de brand hebben doorstaan.
De heer V. van Veldhoven sluit het eerste blok af met een paar filmopnamen van de brand. De verbrandde kleding zorgt voor enorme rookontwikkeling en er zijn ook vuurpijlen te zien.
Deze beelden roepen vragen op over de schijnbare discrepantie tussen enerzijds de strenge veiligheidsvoorwaarden in tegenstelling tot de veiligheidsbeleving van de omwonenden anderzijds. De heer W. van Hulst merkt op dat de opslag van vuurwerk in Nederland sinds de vuurwerkramp in Enschede qua regelgeving en internationaal gezien op nummer een staat.
De wethouder zegt toe voor de zomer de raad een notitie aan te bieden inzake mogelijkheden voor een alternatieve vuurwerkopslaglocatie. Wel waarschuwt hij voor het verhoogde risico dat er dan mogelijk ontstaat omdat er meer vuurwerk moet worden getransporteerd. Tevens wijst hij de raad op een eerdere suggestie tot het wijzigen van het bestemmingsplan.
De adviescommissie adviseert de onderliggende notitie ter kennisname te agenderen voor de middagraad van 14 december 2010.

20:30 - 21:15Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

 

min
Besluit

Besloten is om 7 december 2010 in een besloten bijeenkomst verder te spreken over het Energiehuis. Op 14 december 2010 kan vervolgens deze raadsinformatiebrief ter kennis name geagendeerd worden.

min
Besluit

Op 7 december 2010 is er een extra opiniërende kamer in besloten vorm van 2115-2200 uur. Vervolgens komt het stuk op 14 december 2010 als bespreekstuk in de raad.


De vertrouwelijke presentatie wordt naar de fracties verstuurd.

21:30 - 22:15Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

 

min
Besluit

Een groot aantal bewoners is aanwezig bij de vergadering. Zij uiten hun onvrede over de huidige situatie d.m.v. een spandoek. Vervolgens krijgt de heer R. Brand namens de bewonerscomités het woord. De bewoners zijn tegen de huidige situatie van vuurwerkopslag in een woonwijk en willen dat vuurwerkopslag en verkoop op een bedrijventerrein plaatsvindt.
De heer Den Hartog van de Milieudienst presenteert de huidige situatie en regelgeving. De heer J. Brand eigenaar, is van mening dat er geen risico is, aangezien de bunkers  onaangetast de brand hebben doorstaan.
De heer V. van Veldhoven sluit het eerste blok af met een paar filmopnamen van de brand. De verbrandde kleding zorgt voor enorme rookontwikkeling en er zijn ook vuurpijlen te zien.
Deze beelden roepen vragen op over de schijnbare discrepantie tussen enerzijds de strenge veiligheidsvoorwaarden in tegenstelling tot de veiligheidsbeleving van de omwonenden anderzijds. De heer W. van Hulst merkt op dat de opslag van vuurwerk in Nederland sinds de vuurwerkramp in Enschede qua regelgeving en internationaal gezien op nummer een staat.
De wethouder zegt toe voor de zomer de raad een notitie aan te bieden inzake mogelijkheden voor een alternatieve vuurwerkopslaglocatie. Wel waarschuwt hij voor het verhoogde risico dat er dan mogelijk ontstaat omdat er meer vuurwerk moet worden getransporteerd. Tevens wijst hij de raad op een eerdere suggestie tot het wijzigen van het bestemmingsplan.
De adviescommissie adviseert de onderliggende notitie ter kennisname te agenderen voor de middagraad van 14 december 2010.

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen (Veiligheid)

 

min
Besluit

De Kamer begint met een presentatie van de heer G. den Uijl, plv. korpschef van de politie. Gelet op de nog beschikbare tijd stelt de voorzitter voor per fractie prioriteiten aan te geven betreffende de sturing van de Visie. Buiten het aangeven van prioriteiten werden er ook nog vele vragen gesteld. Deze vragen zijn beantwoord, maar er is nog veel behoefte om over dit onderwerp verder te praten. Dhr. Brok geeft aan het  ook te willen hebben over de toekomstige organisatie van de politie (nationale korps).
De voorzitter geeft aan de agendacommissie voor te stellen opnieuw een adviescommissiekamer
te besteden aan dit onderwerp het aangeven van prioriteiten t.a.v. de sturing van de visie en de toekomstige organisatie van de politie.


 

21:30 - 22:15Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

 

min
Besluit

Besloten is het stuk als hamerstuk te agenderen tijdens de middagraad van 14 december 2010. Hierbij zal de fractie CU/SGP met een stemverklaring komen.

Verder heeft de wethouder aangegeven in het VO duidelijk te vermelden op welke posten eventueel bespaard kan worden, en ieder die het technisch financiële verhaal in detail wil bekijken kan daarvoor bij de Wethouder terecht.

22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

 

22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

 

min
Besluit
De Kamer begint met een korte presentatie van de heer Val namens wethouder Reynvaan. Vervolgens krijgen mevrouw Heijmans namens de PvdA en de heer Van der Linden namens de CU/SGP het woord omdat op verzoek van hun fractie de Kamer is georganiseerd. Gelet op de dan nog beperkt beschikbare tijd en het feit dat het een belangrijk onderwerp betreft, doet de voorzitter een ordevoorstel. De wethouder zal de nu gestelde vragen beantwoorden. Vervolgens wordt deze Kamer opnieuw geagendeerd voor de Adviescommissie van 18 januari 2011. Dan krijgen als eerste de overige zes fracties de gelegenheid hun vragen te stellen. Afgesproken wordt de griffie te vragen voor deze vergadering Trivire en Woonbron uit te nodigen. Met deze afspraken kan iedereen instemmen en na een korte beantwoording door de wethouder sluit de voorzitter de vergadering.

min
Besluit

De Kamer begint met een korte presentatie van de heer Val namens wethouder Reynvaan. Vervolgens krijgen mevrouw Heijmans namens de PvdA en de heer Van der Linden namens de CU/SGP het woord omdat op verzoek van hun fractie de Kamer is georganiseerd. Gelet op de dan nog beperkt beschikbare tijd en het feit dat het een belangrijk onderwerp betreft, doet de voorzitter een ordevoorstel. De wethouder zal de nu gestelde vragen beantwoorden. Vervolgens wordt deze Kamer opnieuw geagendeerd voor de Adviescommissie van 18 januari 2011. Dan krijgen als eerste de overige zes fracties de gelegenheid hun vragen te stellen. Afgesproken wordt de griffie te vragen voor deze vergadering Trivire en Woonbron uit te nodigen. Met deze afspraken kan iedereen instemmen en na een korte beantwoording door de wethouder sluit de voorzitter de vergadering.

min
Algemeen besluit
De Kamer begint met een korte presentatie van de heer Val namens wethouder Reynvaan. Vervolgens krijgen mevrouw Heijmans namens de PvdA en de heer Van der Linden namens de CU/SGP het woord omdat op verzoek van hun fractie de Kamer is georganiseerd. Gelet op de dan nog beperkt beschikbare tijd en het feit dat het een belangrijk onderwerp betreft, doet de voorzitter een ordevoorstel. De wethouder zal de nu gestelde vragen beantwoorden. Vervolgens wordt deze Kamer opnieuw geagendeerd voor de Adviescommissie van 18 januari 2011. Dan krijgen als eerste de overige zes fracties de gelegenheid hun vragen te stellen. Afgesproken wordt de griffie te vragen voor deze vergadering Trivire en Woonbron uit te nodigen. Met deze afspraken kan iedereen instemmen en na een korte beantwoording door de wethouder sluit de voorzitter de vergadering.

min
Algemeen besluit
De Kamer begint met een korte presentatie van de heer Val namens wethouder Reynvaan. Vervolgens krijgen mevrouw Heijmans namens de PvdA en de heer Van der Linden namens de CU/SGP het woord omdat op verzoek van hun fractie de Kamer is georganiseerd. Gelet op de dan nog beperkt beschikbare tijd en het feit dat het een belangrijk onderwerp betreft, doet de voorzitter een ordevoorstel. De wethouder zal de nu gestelde vragen beantwoorden. Vervolgens wordt deze Kamer opnieuw geagendeerd voor de Adviescommissie van 18 januari 2011. Dan krijgen als eerste de overige zes fracties de gelegenheid hun vragen te stellen. Afgesproken wordt de griffie te vragen voor deze vergadering Trivire en Woonbron uit te nodigen. Met deze afspraken kan iedereen instemmen en na een korte beantwoording door de wethouder sluit de voorzitter de vergadering.

min
Algemeen besluit
De Kamer begint met een korte presentatie van de heer Val namens wethouder Reynvaan. Vervolgens krijgen mevrouw Heijmans namens de PvdA en de heer Van der Linden namens de CU/SGP het woord omdat op verzoek van hun fractie de Kamer is georganiseerd. Gelet op de dan nog beperkt beschikbare tijd en het feit dat het een belangrijk onderwerp betreft, doet de voorzitter een ordevoorstel. De wethouder zal de nu gestelde vragen beantwoorden. Vervolgens wordt deze Kamer opnieuw geagendeerd voor de Adviescommissie van 18 januari 2011. Dan krijgen als eerste de overige zes fracties de gelegenheid hun vragen te stellen. Afgesproken wordt de griffie te vragen voor deze vergadering Trivire en Woonbron uit te nodigen. Met deze afspraken kan iedereen instemmen en na een korte beantwoording door de wethouder sluit de voorzitter de vergadering.