Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 350031
Aanvang-sluiting 13-04-2010 19:45 - 13-04-2010 23:00
19:45 - 20:00Bestuur en Middelen

 

min
Besluit
De formateur koppelt terug over de onderhandelingen van de afgelopen week. Hij verwijst als eerste naar zijn schriftelijke verslag. In aanvulling hierop geeft hij aan dat er op een groot aantal dossiers reeds overeenstemming is over de richting. Over de dossiers die nu nog openstaan, verwachten de partijen deze week tot elkaar te komen, dit betreft bijvoorbeeld het Energiehuis en het Maasterras.
Daarnaast geeft hij aan dat de wethouderskandidaten van Beter Voor Dordt bekend zijn en deze avond ook aanwezig voor een eventuele kennismaking.
De formateur verwacht de komende week tot een afronding te komen van het concept-coalitieakkoord en tot overeenstemming over de portefeuilleverdeling.
In tegenstelling tot de krantenberichten zal er geen inkomenspolitiek gevoerd worden op lokaal niveau. Wel streeft hij naar bestuurlijke vernieuwing, in het bijzonder in de relatie met burgers. Hier moet ruimte voor zijn binnen de portefeuille van elke wethouder en om redenen van span of control kan het dan nodig zijn een zesde wethouder aan te trekken. Dit dient in zijn beleving dan wel budgettair neutraal te verlopen.
Er zijn geen vragen van de raad over de inhoud van deze terugkoppeling.
20:00 - 20:30Collegecarrousel

 

min
Besluit
Collegecarrousel d.d. 13 april 2010

Parkeergarage Visstraat
Mevrouw Heijmans vraagt n.a.v. een artikel in de krant of het klopt dat de eigenaar van de parkeergarage aan de Visstraat niet wil meewerken aan de wijziging tot belanghebbenden parkeren. Mevrouw Ruisch sluit daarbij aan en vraagt zich af wat deze opstelling van de eigenaar tot gevolg heeft voor de ontwikkelingen van de Visstraat.
Wethouder Spigt antwoordt dat het aan de eigenaar is om de toekomst van de garage te bepalen en dat ook het college dit via de krant heeft vernomen. De garagehouder heeft besloten om met een andere huurder in zee te gaan, maar dat wil niet zeggen dat daarbij de geldende randvoorwaarden niet van toepassing zijn. De teleurstelling hieromtrent wordt breed gedragen.

Kamerverhuur
De heer Van Verk vraagt n.a.v. een artikel over een rechterlijke uitspraak inzake kamerverhuur waarin melding wordt gemaakt van nog een andere zaak, wat daarvan de uitkomst is. Wethouder Kamsteeg antwoordt dat die uitspraak gelijk is aan de eerste uitspraak. De rapportages van de gemeente hebben de toets van de rechtbank doorstaan, dus dat is gunstig.

Mevrouw Kuhlemeier informeert naar de stand van zaken rond een bezwaarschrift inz. een vergunningverlening die een omwonende vanwege veiligheidsredenen destijds aan burgemeester Bandell had gericht (en de wethouder in vertrouwen van op de hoogte is gesteld). Naar nu blijkt is deze vergunning niet ingetrokken.
Wethouder Kamsteeg meldt dat dit inderdaad het geval is- het vasthouden aan de intrekking van deze vergunning bleek een vruchteloze zaak. Desbetreffende persoon heeft een advocaat in de arm genomen en na een beroep op bezwaar blijft de vergunning gehandhaafd.
Mevrouw Kuhlemeier zegt dat de vraag over de 5% regeling dan nog blijft staan. Hierop antwoordt wethouder Kamsteeg dat zij hierover in 2009 in de Adviescommissie uitvoerig hebben gesproken en dat hij toen heeft gezegd dat er een fout is gemaakt.

Park Merwesteijn
Mevrouw Van Dongen uit haar zorg over overlast in het Park Merwesteijn: wildplassen, loslopende honden e.d. met als gevolg dat de dieren in hun rust worden verstoord.
Wethouder Van den Oever refereert aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, waarbij de gemeente toezicht zou houden en de hekken 's avonds worden gesloten om overlast te voorkomen. Hij zegt deze afspraken na te gaan.

Key2Work
De heer Van Antwerpen vraagt n.a.v. een krantenartikel hoe de presentatie van de SDD, waarin werd gezegd dat bij schuldhulpverlening de aanvraag binnen 22 dagen in behandeling wordt genomen en de slagingskans op meer dan 77% zich verhoudt tot wat Key2Work meldt. Zij stellen dat er hoge wachttijden zijn en de kwaliteit te wensen overlaat.
Wethouder Spigt zegt zich hier in het geheel niet in te kunnen vinden. Hij is in gesprek met Key2Work en wacht nog steeds op antwoord. Het is merkwaardig dat dit soort commentaar wordt gepubliceerd, terwijl het college tot op heden nog geen reactie heeft vernomen.


20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving

 

min
Besluit
De presentatie van de heer Van den Brand (VD2 Advies BV) schetst de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en het grondbeleid. Ook de gevolgen van de Crisis- en herstelwet werden hierbij meegenomen. Zo is de verplichting om een projectbesluit binnen één jaar in te passen in een bestemmingsplan vervallen.

Naar aanleiding van de presentatie van wethouder Spigt over de procedure behandeling bestemmingsplannen in Dordrecht ontstaat een discussie over het begrip startnotitie. Vaak worden verschillende benamingen gebruikt voor het startdocument bij bestemmingsplannen. Toegezegd wordt dat er op korte termijn een schema komt waarin de procedure met de juiste benamingen wordt weergegeven.
De gemeente ligt op schema wat betreft het op 1 juli 2013 hebben van bestemmingsplannen voor de hele gemeente. Het overzicht wanneer bestemmingsplannen beschikbaar zijn wordt ter kennis van de raad gebracht.
Van de provinciale bevoegdheid een inpassingsplan vast te stellen is tot nu toe voor Dordrecht geen gebruik gemaakt.

Bij de presentatie over het grondbeleid geeft wethouder Van den Oever aan dat de vermogenspositie van het grondbedrijf als gevolg van de economische ontwikkeling op de kritische grens zit. In tegenstelling tot andere gemeenten is er nog geen beroep op de algemene reserve van de stad nodig. Verder benadrukt hij het belang om de in januari 2010 vastgestelde Nota grondbeleid goed te bestuderen. Deze nota vormt de basis voor het kunnen volgen van stukken over het grondbeleid in het kader van P&C-cyclus en herzieningen van grondexploitaties.
20:30 - 21:15Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving

 

min
Besluit
Gerrit Willems geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond het CBK, waar het CBK zich mee bezighoudt en meer specifiek, de aanleiding voor de verzelfstandiging van de Kunstuitleen. Ten gevolge van de economische crisis heeft deze sector een dramatische terugval geleden, m.n. de kunstuitleen aan bedrijven. Kunstuitleen en andere functies van het CBK gaan niet samen: er zal een "winkel" moeten komen. Het CBK zal zich als kunstcentrum verbreden en wenst ook het debatcentrum van de stad te worden. Voor het personeel wordt in overleg met de vakbond en COR naar alternatieve oplossingen gezocht. Over de realisatie van de Kunstuitleen zal de raad op termijn via een collegevoorstel worden geïnformeerd. Esther Gottschalk, Gottschalk cultureel advies, presenteert het bedrijfsplan, waarin de kunstuitleen verzelfstandigt tot een nieuwe stichting die zelfvoorzienend dient te zijn. "De Kunstproeverij" als winkel, voor advies, activiteiten en de mogelijkheid tot lidmaatschap. Zij benadrukt dat de missie destijds om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren juist wel succesvol is aangezien de kunstuitleen nu rijp is om zelfstandig verder te gaan.
21:30 - 22:15Fysieke Leefomgeving

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen

 

min
Besluit
De presentatie over de spoorveiligheid in Dordrecht en Zwijndrecht schetst het probleem rondom het transport van LPG en benzine per spoor, de gevolgen voor Dordrecht (grote veiligheidszones in relatie tot nieuwbouw, te grote kans op grote incidenten), de oplossing van het rijk (basisnet transport gevaarlijke stoffen) en de noodzakelijke duurzame oplossing op lange termijn. De portefeuillehouder kan alle vragen van de commissieleden naar tevredenheid beantwoorden. De voorzitter concludeert dat de onderliggende raadsinformatiebrief ter kennisneming kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2010.

min
Besluit
De presentatie over de spoorveiligheid in Dordrecht en Zwijndrecht schetst het probleem rondom het transport van LPG en benzine per spoor, de gevolgen voor Dordrecht (grote veiligheidszones in relatie tot nieuwbouw, te grote kans op grote incidenten), de oplossing van het rijk (basisnet transport gevaarlijke stoffen) en de noodzakelijke duurzame oplossing op lange termijn. De portefeuillehouder kan alle vragen van de commissieleden naar tevredenheid beantwoorden. De voorzitter concludeert dat de onderliggende raadsinformatiebrief ter kennisneming kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2010.
21:30 - 23:00Sociale Leefomgeving
22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving
22:15 - 23:00Bestuur en Middelen

 

min
Besluit
In een presentatie over dienstverlening aan de burger gaat de de heer Van Hengel, directeur Publieksdiensten, in op de opgaven voor de periode 2010 - 2014 (5 beloften aan de burger), de stand van zaken in Dordrecht en de regionale samenwerking. Hij geeft een toelichting op begrippen als dienstverlening volgens burgerlogica, op de gemeente als eerste ingang voor de dienstverlening, op minder regels / meer service en op excellente dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen. Een gemeentelijke Klant Contact Centrum, digitalisering en standaardisering van dienstverlening en organisatieontwikkeling komen in de presentatie aan bod. De commissie neemt met waardering kennis van de presentatie.