Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 198356
Aanvang-sluiting 01-09-2009 21:00 - 01-09-2009 23:00
21:00 - 21:05Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
21:05 - 21:20Collegecarrousel

 

min
Besluit
Wethouder Spigt meldt dat het dagelijks bestuur van Drechtwerk de heer Marco Wilke heeft benoemd als algemeen directeur van Drechtwerk. Zijn benoeming gaat in op 1 oktober 2009.

Wethouder Spigt beantwoordt de vraag van mevrouw van Benthem over de uitbesteding van maaiwerkzaamheden van Drechtwerk.

Wethouder van den Oever beantwoordt de vraag van de heer Sleeking over de stagnatie van het verkeer als gevolg van de omleidingsroutes in het stationsgebied.

Burgemeester Bandell beantwoordt de vragen van de heer Sleeking over de sluiting van Area Sixzz.
Burgemeester Bandell beantwoordt de vraag van heer Mostert over het functioneren van het C 2000 systeem in de regio Zuid-Holland Zuid.

Wethouder Van den Oever zegt op de vraag van mevrouw De Smoker-van Andel toe uit te zoeken waarom er een mobiele snelheidsmeter is geplaatst in de Wantijbuurt en dit terug te melden aan de raad.

Wethouder van Steensel beantwoordt de vraag van mevrouw De Smoker-van Andel over de gemeentelijke exploitatie van het theatercafé Sybold.

Wethouder Van den Oever beantwoordt de vraag van mevrouw Van den Bergh over de rol die parkmanagement zo u kunnen nemen bij groenonderhoud op Kil 3

Wethoouder Kamsteeg beantwoordt de vraag van de heer Van Zanten over klachten m.b.t. overlast in de Kloostertuinen.
21:30 - 22:15Sociale infrastructuur

 

min
Besluit
Er wordt positief geoordeeld over de sturende en monitorende rol van het college gedurende dit innovatietraject. Alle vragen worden door wethouder Kamsteeg beantwoord. De wethouder zal de wens om de belangrijke doelgroep lezers, die in zorg- en verpleeghuizen woont, voortaan in onderzoeken te betrekken aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden doorgeven. Er wordt op dit moment serieus nagedacht over de positionering van het letterenbeleid en hij zal bij wethouder Lagendijk van cultuur op snelle duidelijkheid in deze aandringen. Hij zal voor wat betreft de tegenvallende afname van bibliotheekdiensten c.q. deelname aan leesbevorderingsprojecten door scholen nog eens inhoudelijk nagaan hoe dit komt.
De adviescommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.
21:30 - 22:15Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
21:30 - 22:15Ruimtelijke Ordening

 

min
Besluit
De projectleider,de heer Van Alphen en wethouder Spigt beantwoorden de vragen van de commmissieleden. Daarna besluit de commissie dat het onderwerp voldoende in vertrouwelijkheid is behandeld. men wil echter nogmaals met wethouder en de projectleider in gesprek in een openbare vergadering. Men vezoekr de agendacommissie hiervoor 2 blokken van 45 minuten te agenderen in eee programmakamer Ruimtelijke Ordening. Punten die dan in ieder geval aan de orde komen zijn: externe veiligheid, het absorbtievermogen, de milieu-aspechte, de milieuzonering en grondsaneringen .Ook moet er in deze 1,5 uur ruimte worden ingeruimd voor een uitgebreidere presentatie.
22:15 - 23:00Ondernemerschap en bereikbaarheid

 

min
Besluit
De commissie heeft de Raadsinformatiebrief m.b.t. de afhandeling van de moties besproken. Ook aanpalende zaken als het fietsbeleid algemeen, het verwijderingsbeleid, de bezetting van de fietsenstalling en de communicatie over de beschikbare voorzieningen zijn hierbij aan de orde geweest. De fracties waren het er over eens dat de moties naar de letter waren afgedaan. De wethouder heeft toegezegd de geest van de moties mee te nemen in de beleidsevaluatie in het vierde kwartaal van 2009. Hierin wordt ook de eventuele toegevoegde waarde van een AFAC meegenomen. Hij zal dit in elk geval bezien in relatie tot het verbouwde stationsgebied. Op het gebied van communicatie gaf de wethouder aan dat op ludieke wijze aandacht zal worden geschonken aan het parkeren van fietsen in de stalling i.p.v. op straat. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.

min
Besluit
De commissie heeft de Raadsinformatiebrief m.b.t. de afhandeling van de moties besproken. Ook aanpalende zaken als het fietsbeleid algemeen, het verwijderingsbeleid, de bezetting van de fietsenstalling en de communicatie over de beschikbare voorzieningen zijn hierbij aan de orde geweest. De fracties waren het er over eens dat de moties naar de letter waren afgedaan. De wethouder heeft toegezegd de geest van de moties mee te nemen in de beleidsevaluatie in het vierde kwartaal van 2009. Hierin wordt ook de eventuele toegevoegde waarde van een AFAC meegenomen. Hij zal dit in elk geval bezien in relatie tot het verbouwde stationsgebied. Op het gebied van communicatie gaf de wethouder aan dat op ludieke wijze aandacht zal worden geschonken aan het parkeren van fietsen in de stalling i.p.v. op straat. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.
22:15 - 23:00Sociale infrastructuur

22:15 - 23:00Wonen en Leefbaarheid

 

min
Besluit
De vragen van de VVD-fractie, die om agendering heeft gevraagd, over mogelijke overlast van zakken met plastic afval op straat en de ophaalfrequentie worden door wethouder van Steensel beantwoord. Hij geeft op een desbetreffende suggestie van de fractie GroenLinks aan via scholen de afvalzakken te gaan verspreiden.
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.

min
Besluit
De vraag van de fractie GroenLinks, die om agendering heeft gevraagd, voor wat betreft het risico van een structureel hoge instroom van kansarme groepn en verkeerde doelgroepen wordt door wethouder Kamsteeg beantwoord.
De adviescommissie vindt dat het e-mailbericht hiermee afdoende is behandeld en kan worden gearchiveerd.