Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1484798
Aanvang-sluiting 10-06-2015 19:30 - 10-06-2015 23:00
19:30 - 20:00Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE)

 

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames Kruger, Stevens en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren heren Guler, Reumers, De looze, Staat, Merkuur, Pols, Tutopoly, Schalken (voorzitter) en Merx ( gespreksleider). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.

3

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te betrekken bij de bespreking jaarstukken GR Gevudo - Jaargesprek op 23 juni 2015.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

3

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2015.

4

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te bespreken in de commissie van 23 juni 2015.

5

min
Besluit

De commissie besluit deze brief en de zienswijze (op 16 juni in het college en daarna zsm op het RIS) te bespreken in de commissie van 23 juni 2015.  

6

min
Besluit

Dhr. Reumers, mw. Kruger en dhr. Pols willen dit onderzoek ook in deze commissie bespreken omdat het over governance gaat. Mw. Stevens geeft aan dat zij dit alleen in de commissie sociaal wil bespreken omdat het over de inhoud gaat. De commissie besluit dit onderwerp op 23 juni in de commissie bestuur en middelen te agenderen.   

7

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar college van burgemeester en wethouders en dit onderwerp te agenderen in de commissie van 23 juni 2015.

8

min
Besluit

Er is discussie om dit stuk wel of niet te bespreken. De heer Reumers geeft aan dit stuk te willen bespreken om te kunnen begrijpen waarom dit eerst wel in de verkoop gaat en nu kopen we het weer terug. Waarom is deze keuze gemaakt? Dit is verandering van beleid. De heer Güler steunt dit. Dit onderwerp wordt geagendeerd in de commissie op 23 juni a.s  

9

min
Besluit

Op verzoek van BvD wordt dit stuk na het reces geagendeerd in deze commissie.  De politieke vraag is: op welke wijze en welke mate de raad een rol heeft t.a.v. dit plan en betrokken is. Het CDA steunt dit verzoek. 

10

min
Besluit

Op verzoek van BvD wordt dit stuk geagendeerd voor een commissie na het reces. De politieke vraag is: op welke wijze geeft het college invulling aan de conclusies en aanbevelingen die in dit jaarverslag zijn opgenomen.

11

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de commissie op 23 juni 2015.

12

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

13

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

14

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

15

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

16

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

17

min
Besluit

 De commissie adviseert de raad deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

18

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de commissie van 23 juni 2015. VVD en CU/SGP steunen dit.

19

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de bespreking van de Kadernota.

20

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te agenderen voor een commissie in het najaar. (Stand van zaken vervangen klant/zaak/archiefsysteem).
Op 8 december 2015 heeft de commissie besloten dit stuk ter kennisname naar de raad van 19 januari 2016 te sturen. Agendering is niet langer gewenst.

21

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

22

min
Besluit

Op verzoek van de PvdA wordt dit stuk na het reces in deze commissie besproken met als politieke vraag:  in hoeverre levert het aanwijzen van veiligheidsrisicogebied een bijdrage aan de veiligheid van Dordrecht. De PvdA wil hier een onderzoek naar. GL steunt dit verzoek.

23

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

Er is een discussie of dit stuk al dan niet wordt aangehouden. Uiteindelijk besluit de commissie dit stuk aan te houden en te bespreken in het najaar.

 

4

min
Besluit

Gezien de volle agenda van deze commissie op 23 juni wordt besloten de commissie fysiek te verzoeken dit onderwerp op 23 juni in haar commissie te bespreken.

5

min
Besluit

Gezien de volle agenda van deze commissie op 23 juni wordt besloten de commissie fysiek te verzoeken dit onderwerp op 23 juni in haar commissie te bespreken.

6

min
Besluit

1501272: Dienst DG&J: begroting 2016 (Lambrechts)  
1495636: Vaststellen wijziging GR Drechtsteden
1494762: Jaarrekening GRD (jaargesprek) (Brok/Mos)  
1502867: Jaarstukken GR Gevudo (jaargesprek)
1507207: Instemmen herziene GR Gevudo (Mos)  
1498290: Businesscase Drechtwerk (Mos)  
1488543: Beschikbaar stellen krediet locatie Papeterspad (Mos)
1501984: rapport Governance onderzoek (Lambrechts)

19:30 - 20:00Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)

 

7

min
Besluit

Brief werkbezoek volgt.
Brief Drechtstad boer volgt
22 september volgende transitie avond

8

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9

Nieuwe behandelvoorstellen

25

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te bespreken in combinatie met dossier 1456520 op 23 juni 2015.

26

min
Besluit

De commissie besluit deze brief om advies door te geleiden naar het college.

27

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen. Bespreekpunt voor commissie in september op verzoek van CDA (ondersteund door SP, VVD, VSP en PvdA) Politiek gesprek zal gaan over de wenselijkheid van de aannemer/onderaannemer structuur bij participatie projecten. Ook kijken we naar de energie die we als gemeente willen steken in initiatieven die vanuit de stad zelf tot stand zijn gekomen.

28

min
Besluit

BVD wil het stuk betrekken bij het verwachte voorstel over de mantelzorg beloning. Commissie is daarmee akkoord.

29

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aannemen te agenderen voor de Raad van 30 juni 2015.

31

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

33

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

34

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad van 30 juni 2015.
Tijdens de raadsvergadering zal de fractie PvdA een stemverklaring afleggen.

35

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om advies.

36

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad van 30 juni 2015.
Tijdens de raadsvergadering zal de fractie GroenLinks een stemverklaring afleggen.

37

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden.

 

10

min
Besluit

De commissie besluit dat de volgende onderwerpen worden besproken:
Visie Sportpark - Reyvaan
Ribs Energiehuis - Sleeking
Jeugd - Van der Linde


Het BMC rapport DG&J bespreken we in september. Daarbij wordt een bestuurlijke reactie van het college verwacht.


Voor het onderdeel jeugd stuurt de wethouder uiterlijk 19 juni een wethoudersbrief.


 

11

min
Besluit

Motie 1 en 3 kunnen als afgedaan worden beschouwd.
Motie 11 kan worden afgedaan na behandeling Visie Sportparken 
Motie 12 we wachten het plan af en verwachten die in september.

12

min
Besluit

Toezeggingen blijven staan.
Volgende week komt het onderzoek naar toezicht tijdens werkzaamheden Scheffersplein in het college.
Wethouder Lambrechts wordt opgeroepen in de volgende vergadering een toelichting te geven wat betreft een toegezegde lijst over hoe acties tegen discriminatie in regulier beleid worden opgenomen.
Wethouder Reynvaan komt deze week terug op wanneer de evaluatie over schoolzwemmen zal plaatshebben.

19:30 - 20:00Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)

 

13

min
Besluit

De plv. voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De voorzitter is met kennisgeving afwezig. Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie. De agenda's voor deze avond worden ongewijzigd vastgesteld. De commissie spreekt af om uiterlijk om 23:00 uur te stoppen, tenzij niet alle insprekers op dat moment zijn gehoord. Behandeling van de Jaarstukken 2014 is afhankelijk van de tijd die dan nog beschikbaar is.


De PvdA stelt een vraag aan het college over het EZH-terrein bij de Papendrechtsebrug. De SP verzoekt om de concept PALT afspraken in de commissie te bespreken.

14

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

15

Nieuwe behandelvoorstellen

38

min
Besluit

Hamerstuk op 30 juni. De PvdA verzoekt om geïnformeerd te worden over de stand van zaken van de uitvoering motie Plastic tassen vrij. D66 kondigt aan bij de behandeling van de Kadernota een motie te zullen indienen over afvalstoffeninzameling.

39

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie krijgt een kopie van de beantwoording. De fractie D66 verzoekt of deze brief voor 30 juni beantwoord kan worden en kondigt aan een technische vraag te zullen stellen ter ondersteuning van de brievenschrijver.

40

min
Besluit

U wordt voorgesteld deze brief te betrekken bij de bespreking in de thema-avond, in het najaar.

41

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

42

min
Besluit

 De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 30 juni 2015

43

min
Besluit

Dit raadsvoorstel wordt op verzoek van de fracties SP en PvdA geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De fractie PvdA heeft vragen over de noodzaak om het fonds nu in te stellen en de verantwoordelijkheidsverdeling met het Waterschap.

44

min
Besluit

Hamerstuk voor 30 juni 2015. De fractie van de PvdA wil graag een bespreking maar is de enige fractie. De fractie D66 geeft aan dat bespreking niet nodig is om dat recent de mogelijkheid is geweest om met de directeur van de Waterbus in gesprek te gaan.

45

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van CU/SGP wordt wel een presentatie op de voorraadlijst gezet over het Havenbedrijf. Met name de jaarverslagen en het havenafvalplan zijn dan onderwerp van gesprek. De fracties D66, PvdA en GroenLinks steunen dit voorstel.

46

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

47

min
Besluit

Hamerstuk voor 30 juni 2015. De fractie BVD wil wel graag meer informatie over een overgangsbepaling (college stelt percentage past). Als die informatie geruststellend is, is agenderen als hamerstuk akkoord.

48

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie BVD brengt wel onder de aandacht dat de wethouder op 12 november 2014 heeft toegezegd meerdere locaties te onderzoeken met een meer permanent karakter. Daar wil de fractie graag over geïnformeerd worden.

49

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter kennisgeving aan te nemen. NB. In tegenstelling tot hetgeen in de commissie is gemeld zijn deze brieven niet tevens gericht aan het college. Om die reden zullen de brieven alsnog in handen worden gesteld van het college zodat de schrijvers een antwoord op hun brief krijgen.

50

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter kennisgeving aan te nemen. NB. In tegenstelling tot hetgeen in de commissie is gemeld zijn deze brieven niet tevens gericht aan het college. Om die reden zullen de brieven alsnog in handen worden gesteld van het college zodat de schrijvers een antwoord op hun brief krijgen.

51

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

52

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

53

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

54

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. De fractie D66 merkt op dat de beantwoordingsbrief niet door het college maar door een afdelingshoofd is ondertekend (en de titel dus feitelijk niet klopt).

55

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

56

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

57

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015. De fractie PvdA stelt een vraag over de mogelijkheid om in te spreken / een zienswijze in te dienen.

58

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter kennisgeving aan te nemen. NB. In tegenstelling tot hetgeen in de commissie is gemeld zijn deze brieven niet tevens gericht aan het college. Om die reden zullen de brieven alsnog in handen worden gesteld van het college zodat de schrijvers een antwoord op hun brief krijgen.

59

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

60

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

 

16

min
Besluit

- Presentatie Delta Experience Center
- Presentatie Plannen Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
- Ontwikkelingen intercity's Dordrecht


NB. Na afloop van de vergadering is gebleken dat twee onderwerpen vanuit de commissie bestuur en middelen naar de commissie fysiek zijn doorgestuurd (EPV en prognose grondbedrijf). De presentatie over het nationaal Park de Biesbosch werd daardoor naar september verplaatst.

20:00 - 20:30Plenair gedeelte voor raads- en commissieleden
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 23:00Bestuur en Middelen (SPREKERSPLEIN)

 

17

20:30 - 23:00Sociale Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)

 

21

22

min
Besluit

Na het sprekersplein besluit de commissie dat er in september a.s. een thema-avond moet worden georganiseerd over communicatie tussen bestuur en stad, waarvoor de insprekers (groepen) uitgenodigd moeten te worden.

23

24

25

20:30 - 23:00Fysieke Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)

 

26

min
Besluit

De gespreksleider zet de vergadering voort.

27

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de 20 inspraakreacties. Bijdragen van de insprekers op schrift worden aan dossier 1504326 (Kadernota / Agenda voor de Stad) toegevoegd.

28

min
Besluit

Door een gebrek aan tijd vindt er geen bespreking van de Jaarstukken in commissieverband plaats.

29

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

30

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.