Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1441931
Aanvang-sluiting 08-04-2015 19:45 - 08-04-2015 23:00
19:45 - 20:00Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:00 - 23:00Bestuur en Middelen

 

1

min
Besluit

De vergadering wordt geopend. Aanwezig zijn de dames Kruger, De Smoker, Buursma, Kuhlemeier en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Engelberts, Pols, Portier, Blokland, Portier, Guler, Puik, Reumers, De Looze, Staat, Heijkoop (voorzitter), Tutopoly, Bronkhorst en Merx (gespreksleider). De gespreksleider geeft aan dat de punten 6 en 7 gezamenlijk zullen worden behandeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2

min
Besluit

Bij de vaststelling van de besluitenlijst geeft mevrouw De smoker aan dat bij haar de vorige keer verwarring was ontstaan over het rapport Noordoevers aangezien er twee rapporten zijn, een regionale en een lokale. Zij heeft toch behoefte om het (lokale) rapport te bespreken. De bespreking zal zich richten op het risicomanagement rond de aandeelhoudersvergadering maar ook binnen het dagelijks bestuur. Mevrouw Kruger steunt dit verzoek. De gespreksleider stelt voor om dit op 19 mei te bespreken en de voorzitter van de Rekenkamercommissie dhr Kerseboom hierbij ook uit te nodigen. Hiermee gaat de commissie akkoord.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt zich af waar de reactie op de watersportvereniging blijft. Zij vindt het verder een gemiste kans dat het college de bewoners alleen maar zou informeren. Je loopt kans op juridische procedures. Zij vraagt zich af of het college ook in gesprek is geweest met bewoners. Welke juridische belemmeringen zouden kunnen opdoemen? Dhr. Pols wil weten of het mogelijk is dat dit uitgevoerd gaat worden en hij wil hier meer informatie over hebben. Hij staat positief tegenover de plannen. Dhr. Puik vraagt aandacht voor de panden, er kan schade aan ontstaan als er meer gevaren wordt en hij wil weten waarvoor het budget is gereserveerd. Dhr. Portier is een voorstander van meer boten door de voorstraathaven. Hij wil wel weten waar het bedrag van 450.000 op is gebaseerd. Dhr. Blokland wil weten hoe het zit met de obstakels zoals de riolering. Mw. Kruger vindt het informeren van bewoners belangrijk en zij ziet graag dat bewoners worden verbonden met de initiatiefnemers.  De wethouder beantwoordt de vragen en geeft wat de watersportvereniging betreft aan dat zij regelmatig met elkaar in gesprek zijn en op zoek zijn naar een duurzame locatie. Er wordt nu gedacht bij het Bolwerk. De wethouder wil dit snel realiseren en wellicht al voor de zomer. Hij zegt toe dat de brief ook naar de raad gaat. 

5

min
Besluit

Het convenant wordt in de commissie uitgebreid besproken en er worden ideeën geopperd wat je tegen leegstand zou kunnen doen (zoals een leegstandsheffing, verkleinen kernwinkelgebied). De CU/SGP geeft nog expliciet aan dat het niet nodig was geweest om de koopzondag te promoten. De voorzitter concludeert op het eind dat er nog dit jaar een binnenstad conferentie zal worden georganiseerd waarbij de raad ook zal worden uitgenodigd. Er zal jaarlijks een voortgangsrapportage worden verstrekt aan de raad. Er zal voor de zomer duidelijkheid komen over het stadshotel (evt aan Vrieseplein) en er zal nog voor de zomer een raadsinformatiebrief over leegstand richting de raad komen.

6

min
Besluit

Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking is er een inspreker dhr. Suurland die het pand aan het Papeterspad wil kopen. Hij heeft een ontwikkelingsbedrijf en is al een tijd in gesprek met de gemeente over het pand. Hij pleit voor herontwikkeling van het pand en dat het pand niet gesloopt zal worden zoals de gemeente van plan is. Hij geeft aan dat herontwikkeling meer zal doen voor de aantrekkelijkheid van de stad (olievlekwerking omdat er meer panden in de buurt te koop staan) en financieel ook meer zal opleveren dan sloop. Vervolgens wordt er nog een verduidelijkende vraag gesteld door mw Kruger waarna de inspreker door dhr. Merx wordt bedankt voor zijn bijdrage.


Vervolgens start de bespreking over het vastgoed. Er is verschil van mening in de commissie over het achterstallig onderhoud; moet je dit nu juist wel bijhouden zodat het in de toekomst niet duurder gaat worden of juist niet zodat de boekwaarde van het pand laag blijft waardoor je het makkelijker kunt verkopen. Hoe het in Munt is gegaan komt ook aan de orde. Dit moet in de toekomst beter gaan en de wethouder zal voortaan alle afspraken op papier laten zetten en geen mondelinge afspraken meer laten maken. De ambtelijke ondersteuning geeft een uitleg over het verschil tussen 80 en 60 procent.


De fracties van D66 en BVD willen dit dossier bespreken in de raadsvergadering van 12 mei a.s. De bespreking zal zich richten op uitgangspunt B (de 80 procent).


Mw Buursma geeft tot slot nog aan dat zij een thema avond vastgoed zou willen en wil weten of de commissie hiermee kan instemmen. Mw Kruger en dhr. Reumers steunen dit verzoek. Dit verzoek zal tijdens het agendadeel op 21 april a.s. aan de orde komen zodat bepaald kan worden hoe de avond eruit zal komen te zien en wanneer dit kan plaatsvinden.  


 

7

min
Besluit

Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking is er een inspreker dhr. Suurland die het pand aan het Papeterspad wil kopen. Hij heeft een ontwikkelingsbedrijf en is al een tijd in gesprek met de gemeente over het pand. Hij pleit voor herontwikkeling van het pand en dat het pand niet gesloopt zal worden zoals de gemeente van plan is. Hij geeft aan dat herontwikkeling meer zal doen voor de aantrekkelijkheid van de stad (olievlekwerking omdat er meer panden in de buurt te koop staan) en financieel ook meer zal opleveren dan sloop. Vervolgens wordt er nog een verduidelijkende vraag gesteld door mw Kruger waarna de inspreker door dhr. Merx wordt bedankt voor zijn bijdrage.


Vervolgens start de bespreking over het vastgoed. Er is verschil van mening in de commissie over het achterstallig onderhoud; moet je dit nu juist wel bijhouden zodat het in de toekomst niet duurder gaat worden of juist niet zodat de boekwaarde van het pand laag blijft waardoor je het makkelijker kunt verkopen. Hoe het in Munt is gegaan komt ook aan de orde. Dit moet in de toekomst beter gaan en de wethouder zal voortaan alle afspraken op papier laten zetten en geen mondelinge afspraken meer laten maken. De ambtelijke ondersteuning geeft een uitleg over het verschil tussen 80 en 60 procent.


De fracties van D66 en BVD willen dit dossier bespreken in de raadsvergadering van 12 mei a.s. De bespreking zal zich richten op uitgangspunt B (de 80 procent).


Mw Buursma geeft tot slot nog aan dat zij een thema avond vastgoed zou willen en wil weten of de commissie hiermee kan instemmen. Mw Kruger en dhr. Reumers steunen dit verzoek. Dit verzoek zal tijdens het agendadeel op 21 april a.s. aan de orde komen zodat bepaald kan worden hoe de avond eruit zal komen te zien en wanneer dit kan plaatsvinden.  


 

Tenslotte

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen.

9

min
Besluit

De gespreksleider geeft het woord terug aan de voorzitter. De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering.

20:00 - 23:00Fysieke Leefomgeving

 

10

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De voorzitter bedankt de organisatoren van de werkbezoeken op 24 maart (Reeland) en 27 maart (Polder Stededijk) voor de interessante programma’s. Aan de agenda van 21 april is een bespreking van de RIB over Leefwerf de Biesbosch toegevoegd. Er heeft zich een inspreker voor deze bespreking gemeld. Na de inbreng van de inspreker zal de commissie besluiten of er direct een bespreking kan volgen of dat de inbreng aanleiding geeft om een en ander mee terug te nemen naar de fracties. Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.

11

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

12

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag over parkeren in het centrum na invoering van de koopzondag. De wethouder geeft aan dat een RIB over dit onderwerp in voorbereiding is en dat parkeren ook nadrukkelijk bij de discussie over de Agenda voor de Stad betrokken zal worden. De fractie GroenLinks stelt een vraag over ballonnen. De wethouder geeft aan dat die vraag eerder door een collega is beantwoord, maar dat er door de gemeente naar zijn weten geen activiteiten met ballonnen zijn gepland op Koningsdag. De fractie CDA stelt een vraag over de verkiezingsborden die nog niet zijn verwijderd. De wethouder geeft aan dat dit te maken heeft met promotie en aankondiging van activiteiten rond Koningsdag.  

STUKKEN TER BESPREKING

13

min
Besluit

De heer Jan de Keizer spreekt namens het Platform Duurzaamheid Dordrecht in (zijn inspraakreactie is aan het dossier toegevoegd). De heer De Keizer doet een oproep aan de gemeente om vooral gebruik te maken van de particuliere initiatieven en duurzaamheid vooral samen te doen. Vervolgens geeft mevrouw Kromkamp een toelichting op het Opgaveplan duurzaamheid zoals dat aan de commissie is aangeboden (de presentatie is aan het dossier toegevoegd). Aansluitend gaat de commissie in gesprek met de wethouder over de ambities (hoofddoel = energieneutraal in 2050) en de te volgen route om daar te komen. De commissieleden geven aan meer inzicht te willen in de relatie tussen de inspanningen die de gemeente pleegt en de resultaten. Wat doet de gemeente met de beschikbare uren en wat is in 2018 reeds bereikt? De wethouder zegt toe hier in de voortgangsrapportages aandacht aan te besteden. Een van de acties uit het opgaveplan is dat de routekaart uit 2012 geactualiseerd gaat worden. Bij deze actualisatie zal ook aandacht besteed worden aan de risico’s. Het jaar 2050 is ver weg, wat kan er allemaal voor zorgen dat de ambitie niet gerealiseerd gaat worden? Voor dit moment adviseert de commissie de RIB voor kennisgeving aan te nemen. Men ziet uit naar de eerste rapportage over de resultaten die eind 2015 wordt verwacht.  

14

min
Besluit

De commissie bespreekt de brief die het college heeft gestuurd aan de werkgroep die zich actief inzet voor een herinrichting van het Damplein. Uit de bespreking die volgt over de verwachtingen en de planning blijkt dat het Damplein volgens het meerjarenonderhoudsprogramma in 2016/2017 aan de beurt is voor een technisch onderhoud. Dit is ook het moment om definitieve keuzes te maken over een mogelijke herinrichting van het plein. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van de thans beschikbare budgetten en prioritering en de bijdragen die anderen willen leveren om het plein te herinrichten. Om te voorkomen dat dit in 2018 wederom een verkiezingsitem wordt roepen de partijen op dit voor die tijd te regelen, maar wel scherp te zijn in het communiceren van verwachtingen. Er is budget voor / er is voorzien in een technische opknapbeurt, maar dat is niet hetzelfde als herinrichten. De beantwoordingsbrief van het college kan als afgehandeld worden beschouwd.

15

min
Besluit

De heer Booij geeft een presentatie over de acties die de sector Stadsbeheer heeft ondernomen in het kader van Agenda voor de Stad. Hij geeft een toelichting op de oogst van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de bewoners van de stad, met experts en met maatschappelijke partners. Globaal zijn er vijf richtingen waarlangs gezocht kan worden naar de besparing van 500.000 euro. De wethouder vraagt de commissie om kaders aan te geven in welke zoekrichting de commissie denkt dat de besparing het best gevonden kan worden. De commissie vraagt de wethouder om concreter aan te geven welke zoekrichting kansrijk is, welke type maatregel daarbij hoort en wat dan de mogelijke besparing is. Een meerderheid van de commissieleden geeft aan de zelfwerkzaamheid belangrijk te vinden en te hopen dat de inzet van innovaties en assetmanagement  een bijdrage leveren. Een ingreep in het kwaliteitsniveau wordt minder goed ontvangen. De wethouder zal in de Agenda voor de Stad met concrete voorstellen komen. Over het onderwerp assetmanagement wordt nog een aparte bespreking ingepland.

Tenslotte

16

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

17

min
Besluit

De gespreksleider rondt het gesprek af en de voorzitter sluit de vergadering.

20:00 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

18

min
Besluit

Wethouder Lambrechts zal vanavond vervangen worden door wethouder Van de Burgt, RIB over de situatie bij ToBe (verstuurd 7 april) wordt niet aan de agenda toegevoegd.

19

min
Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.

20

min
Besluit

Nijhof heeft twee vragen:
1)      Grote terugloop GGZ aanmeldingen in Rotterdam Rijnmond. Is dat ook het geval in onze regio en is daarbij een verband met de eigen bijdrage? Bent u bereid daarover in gesprek te gaan, dat nader te monitoren en is er een mogelijkheid voor ouders dit te melden?

2)      Vraagstuk overdracht dossiers oude team jeugdzorg? Is dit u bekend en welke maatregelen gaat u nemen?

Reactie college (wethouder Van der Linden):
1)      Dit signaal is niet binnen gekomen, maar we zullen het nader bekijken (wethouder zegt daarbij toe aan de slag te gaan met een belrondje).  Blijkt dit dan toch het geval dan zullen we er zeker actie op ondernemen. We zullen hier geen extra meldpunt voor creëren.

2)      Begin dit jaar was er onduidelijkheid over de beschikbaarheid. Op dit moment zijn de digitale dossiers overgedragen, voor de papieren dossiers kan een verzoek worden ingediend. Wethouder zegt toe bij specifiek gemelde dossiers nog na te bellen ter controle. Van Verk vraagt wanneer de raad het onderzoek van de heer Oudkerk naar de bestuursmodel bij DGJ kan ontvangen? Wethouder (Van de Burgt) geeft aan dat het rapport na 23 april binnen is en doorgestuurd kan worden. Rovers heeft een vraag wat betreft mogelijk behoud van de kastanje bomen bij de vervanging van de kade bij Wolwevershaven. Wethouder geeft aan zijn college Reynvaan te informeren over de Utrechtse oplossing.

STUKKEN TER BESPREKING

21

min
Besluit

Commissie geeft verdere aanbevelingen mee, en komt met vragen. Wethouder geeft aan dat de wachtlijsten gebundeld dienen te worden en de inzet op preventieve schuldhulpverlening sterker moet worden opgepakt. De evaluatie is uitgesteld tot in het najaar.

22

min
Besluit

De vastgestelde verordening is betrokken bij de bespreking verordening en beleidsregels rondom beschermd wonen en opvang (1468138).

23

min
Besluit

Inspraak van de heer Wulfert namens bewoners Museumstraat. GroenLinks vraagt om bespreking in middagraad maar krijgt daarvoor geen steun. Hamerstuk tijdens middagraad 12 mei met stemverklaring van GroenLinks en SP.


In de vergadering van 21 april heeft de SP alsnog aangegeven GL te steunen in de wens het een bespreekpunt te maken.

24

min
Besluit

Op voorstel van de PvdA wordt de brief aangehouden. Zodra het onderzoek van Berenschot is afgerond kan een vervolgbespreking worden ingepland. De commissie acht het wenselijk wanneer de auditcommissie in breder perspectief zou bespreken hoe we als gemeente de financiële administratie van onze partners beoordelen.

Tenslotte

25

min
Besluit

Geen vragen.

26

min
Besluit

De gespreksleider rondt het gesprek af en de voorzitter sluit de vergadering.