Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1407199
Aanvang-sluiting 27-10-2015 19:30 - 27-10-2015 23:00
19:30 - 20:00Presentatie door: Maarten Burggraaf

20:00 - 23:00Fysieke Leefomgeving

 

2

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er is een vraag binnengekomen van de fractie PvdA over niet werkende straatverlichting. Wethouder Reynvaan geeft aan wat er met de betreffende meldingen is gedaan. De voorzitter vraagt aandacht voor de bijeenkomst bij de NS op 6 november aanstaande. De fractie D66 roept de commissie op tijdens deze bijeenkomst vooral eenheid uit te stralen en de discussie voor de commissie te bewaren. Het is de laatste vergadering van de heer Breedveld, de voorzitter bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen periode.

3

4

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2015.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.

4

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.

5

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van de brief. De fracties PvdA en CDA hebben dit idee geadopteerd.

6

min
Besluit

De commissie besluit deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

7

min
Besluit

De fractie D66 vindt de beantwoording van de vragen 2. en 4. nog onvoldoende. De wethouder zal op de commissievergadering van 17 november de vragen bij het onderdeel 'vragen aan het college' nader beantwoorden.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

9

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van de fracties PvdA en VVD te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De discussie zal zich daarbij richten op de relatie met de motie pietluttigheden. De fractie VSP vraagt naar de foto's waarnaar verwezen wordt in de brief.

10

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om dit raadsvoorstel te betrekken bij de bespreking van de begroting 2016.

11

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

12

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van de begroting 2016.

13

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

14

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van de begroting 2016.

15

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor de commissievergadering van 8 december 2015. De fractie D66 meldt dat er zich insprekers uit de wijk Wielwijk zullen melden voor de bespreking van dit voorstel.

16

min
Besluit

De commissie besluit deze beantwoordingsbrief aan te houden, in afwachting van de antwoorden op aanvullende vragen (RIS 1582343)

17

min
Besluit

De commissie besluit de aanvullende vragen in handen te stellen van het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording te zorgen.

 

5

min
Besluit

De commissie honoreert het verzoek om deze stukken in november in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving te agenderen.

6

Vaststellen gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (1578735)

7

min
Besluit

De commissie stelt de agenda's voor 17 en 24 november en 8 december vast. Aan de agenda van 17 november wordt toegevoegd dossier 1567779 (brief over zonnepanelen), aan de agenda van 24 november wordt toegevoegd een terugkoppeling van de bijeenkomst bij NS op 6 november.

STUKKEN TER BESPREKING

8

min
Besluit

Wethouder Vd Linden geeft een korte introductie op het onderwerp. De openstaande vragen over de EPV worden ter vergadering beantwoord. De eventuele gevolgen van toetreding voor de EPV zullen pas concreet worden zodra de businesscases zijn uitgewerkt. De heer Van Dijk, directeur van de Coöperatie ParkeerService (CPS), geeft vervolgens een presentatie (toegevoegd aan het dossier). De commissieleden stellen enkele vragen ter verduidelijking. De heer Van Dijk zegt toe de productencatalogus en de jaarrekening 2014 toe te zullen sturen. Na de presentatie geven meerdere fracties aan behoefte te hebben om over het voorstel door te praten. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de middagraad van 15 december 2015. De discussie zal zich daarbij richten op vraag op het wenselijk is dat gemeente toetreedt tot CPS. De commissie geeft aan dat ze dan graag meer inzicht wil hebben in de uitkomsten van de businesscases.

9

min
Besluit

De commissie hoort de inbreng van 9 insprekers. De bijdragen die digitaal beschikbaar zijn, zijn toegevoegd aan het RIS-dossier. Vervolgens discussieert de commissie met de aanwezigen. Op 17 november zal de commissie het voorstel inhoudelijk bespreken in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur.

20:00 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

12

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Sleeking. Laatstgenoemde geeft aan dat er volgende week een voorstel over het Energiehuis in het college wordt behandeld. Omdat er sprake is van een fatale beslistermijn, verzoekt hij de commissie om het stuk te agenderen in een commissievergadering op 24 november of 8 december, zodat besluitvorming in de raad van 15 december mogelijk is. De commissie zal dit verzoek later op de avond bij de bespreking van de agendavoorraad betrekken. De agenda voor vanavond wordt ongewijzigd vastgesteld.


 

20:00 - 22:00 UUR THEMA-AVOND

13

min
Besluit

Er wordt een aantal presentaties verzorgd over de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs. Deze presentaties worden toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. De vragen van de commissieleden worden geïnventariseerd. Beantwoording ervan zal plaatsvinden op een nader te plannen verdiepingsavond over dit onderwerp.

22:00 - 22:30 uur AGENDADEEL

14

min
Besluit

De heer van Verk merkt op dat het besluit zoals geformuleerd onder agendapunt 6 te vrijblijvend is geformuleerd. Volgens hem heeft de wethouder toegezegd dat ze alternatieve financieringsopties zal voorleggen. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

15

min
Besluit

De commissie besluit de visie af te wachten en niet in te gaan op de uitnodiging.

16

min
Besluit

Na enige discussie besluit de commissie het verzoek om een presentatie te houden te honoreren. Hiertoe wordt gelegenheid gegeven op dinsdag 24 november tussen 19.00 - 20.00 uur. Het verzoek is om in de presentatie expliciet te maken wat het dilemma is waarover een politiek oordeel nodig is. De commissie besluit de bijbehorende stukken te bespreken op 24 november (eerste agendapunt). De griffie wordt gevraagd de schoolbesturen uit te nodigen voor deze avond.


 

17

min
Besluit

Namens wethouder Lambrechts zegt wethouder Van der Linden toe dat deze wethoudersbrief op korte termijn te verwachten is, zodat deze betrokken kan worden bij de bespreking van het onderwerp burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid.

18

Nieuwe behandelvoorstellen

18

min
Besluit

De commissie besluit de brief aan de agendavoorraad toe te voegen en de wethouder in het eerste kwartaal 2016 (zodra de rapportage van het OCD binnen is) nogmaals gelegenheid te geven de vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van deze antwoordbrief wil de heer van Verk bij voorkeur voor het einde van het jaar met elkaar spreken over het gebrek aan sturingsinformatie in zijn algemeenheid en bij de WMO in het bijzonder.


Deze beantwoording kan als voldoende behandeld beschouwd worden.

19

min
Besluit

De commissie besluit deze verordening te agenderen voor de commissievergadering van 24 november 2015.

20

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2015.

21

min
Besluit

De commissie besluit de brief aan te houden in afwachting van een reactie van het college op de naar voren gebrachte ideeën.

22

min
Besluit

De commissie constateert dat de vragen reeds ter beantwoording zijn doorgestuurd naar het college.

23

min
Besluit

De commissie besluit de begroting voor advies door te geleiden naar college van burgemeester en wethouders.

24

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief samen met raadsinformatiebrief over de voortgang van het proces inzake de transitie van Drechtwerk te agenderen voor de commissievergadering van 17 november 2015. De politieke vragen luiden: In hoeverre willen wij als raad betrokken zijn bij de opzet van social joint ventures en in hoeverre vinden wij het van belang dat lokale/regionale partijen daar een aandeel in hebben? Is het wenselijk om dit soort social joint ventures aan te gaan of is het een taak voor ons als gemeenten gezamenlijk hier in de Drechtsteden?

25

min
Besluit

De commissie adviseert de brief te betrekken bij de Transitieavond op 8 december 2015.


 

26

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2015.

27

min
Besluit

De commissie besluit op een later moment te bepalen of de brief betrokken wordt bij de thema-avond over de Transities of op een nog te plannen verdiepingsavond over de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs.

28

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2015.

29

min
Besluit

De commissie besluit de brief te betrekken bij een nader te bepalen avond over grip op de 3D's.

30

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief te betrekken bij een nader te bepalen bespreking over het onderwerp right to challenge.

 

19

min
Besluit

De agenda's worden gewijzigd vastgesteld:


17 november:
- Burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid inclusief de toegezegde wethoudersbrief;
- De twee raadsinformatiebrieven over de transities Drechtwerk.


24 november:
- presentatie decentralisatie onderwijshuisvesting (19.00 - 20.00 uur);
- verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht;
- Energiehuis (stukken worden nagezonden).


8 december:
- Avond over transities. Stukken volgen nog.

22:30 - 23:00 uur:

20

min
Besluit

De wethouder schetst de stand van zaken en geeft aan dat hangende de toezegging van de staatssecretaris om voor 3 november met een standpunt en wellicht een voorstel te komen met betrekking tot de inning van de ouderbijdrage de werkzaamheden zoals het verstrekken van gegevens aan het CAK worden opgeschort. Zodra er meer duidelijkheid is, zal hij de commissie opnieuw informeren.

21

min
Besluit

Mevrouw Nijhof heeft vragen over de berichtgeving dat een vierjarig kind onder verdachte omstandigheden is gestorven. Vanwege de beladenheid van het onderwerp, leent het onderwerp zich nu niet voor het stellen van vragen. Zij vraagt de wethouder nu om een eerste reactie en legt uit op welke wijze zij haar vragen onder de aandacht wil brengen.  

22

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.10 uur.

20:00 - 23:00Bestuur en Middelen

 

23

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de heren Tazelaar, Güler, Reumers, Staat, Schalken, Bronkhorst, Soy, Merkuur, Engelberts, Pols en Heijkoop (voorzitter) en de dames Jager, de Smoker, Kruger en Geerts (griffier).


Er zijn een aantal mededelingen. Bij behandelvoorstel 6I wordt een erratum toegevoegd. Dit betreft artikel 4.  Bij behandelvoorstel 6Q heeft D'66 aangegeven het stuk te willen bespreken. Aangezien dit een geheime RIB betreft zal de politieke vraag in beslotenheid na de reguliere vergadering gesteld worden. Ten slotte heeft de portefeuillehouder financiën aangegeven de eerder aangehouden nota Garantstellingen en leningen (RIS 1488513) graag nog dit jaar af te willen ronden. Het beloofde stuk is volgende week gereed. De commissie gaat akkoord met agendering van dit stuk.


De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Onderdeel 9 zal samen met de stukken inzake de veiligheidsregio (RIS 1574836 en 1574318) besproken worden op 24 november aanstaande. De heer Hoeksma wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

24

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

25

min
Besluit

De commissie besluit dit verzoek te honoreren en het stuk in november te agenderen in de commissie bestuur en middelen.

26

min
Besluit

De commissie besluit dit verzoek te honoreren en het stuk in november te agenderen in de commissie bestuur en middelen.

27

min
Besluit

De commissie besluit dit verzoek te honoreren en het stuk in november te agenderen in de commissie bestuur en middelen.

28

Nieuwe behandelvoorstellen

31

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van D'66 en PvdA samen met de brieven onder agendapunt 6N en 6R te bespreken in de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?

32

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

33

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de SP, GroenLinks, VSP en PvdA te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: Is het niet beter om de verbouw van hennep onder toezicht van de gemeente te organiseren en gelegaliseerde aanvoer van de coffeeshops te bepleiten? Aanvullend hierop is de vraag of er enig verband is tussen armoede en het hebben van een hennepplantage in een woning?

34

35

min
Besluit

Dit voorstel zal in de raadsvergadering van 10 en 11 november 2015 worden besproken.

36

min
Besluit

De commissie besluit de vragen in handen te stellen van het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording te zorgen.

37

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met de stukken van agendapunt 9 inzake de regionalisering brandweerkazernes (ris 1554945) en het nieuwe behandelvoorstel onder 6K inzake het meerjarenperspectief van de veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen en de argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

38

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad dit stuk als hamerstuk te agenderen. 

39

min
Besluit

De portefeuillehouder geeft kort weer welke wijziging in het erratum is opgenomen.


De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en het na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

40

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en het na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

41

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met de stukken van agendapunt 9 inzake de regionalisering brandweerkazernes (ris 1554945) en het nieuwe behandelvoorstel onder 6g (ris 1574836) inzake het meerjarenperspectief van de veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen.

42

min
Besluit

De commissie besluit de vragen in handen te stellen van het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording te zorgen.

43

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en spreekt haar dank uit over de zorgvuldige wijze waarop deze motie is uitgevoerd.

44

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van D'66 en VVD samen met de brieven onder agendapunt 6A en 6R te bespreken in de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?

45

min
Besluit
De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Hierbij wordt wel aangegeven dat de gevolgde procedure als onbevredigend wordt ervaren.

46

min
Besluit
De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen waarbij enkele technische vragen aan de portefeuillehouder zijn gesteld.

47

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van D'66 en VVD deze raadsinformatiebrief te agenderen in de commissie bestuur en middelen in november.

48

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van D'66 en VVD samen met de brieven onder agendapunt 6N en 6A te bespreken in de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?

49

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief samen met de tweede bestuursrapportage te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen.
Op 8 december 2015 heeft de commissie besloten dit stuk ter kennisname naar de raad van 19 januari 2016 te sturen. Agendering is niet langer gewenst.

 

29

min
Besluit

Zoals eerder aangegeven zal de rapportage interbestuurlijk toezicht niet behandeld worden. Daarnaast zullen een aantal onderwerpen zoals in de behandelvoorstellen aangegeven worden toegevoegd aan de agenda. De agenda's zullen hierop aangepast worden. De commissie besluit deze aangepaste agenda's vast te stellen.

STUKKEN TER BESPREKING

30

min
Besluit

BvD geeft aan dat de vraag destijds was waarom niet volledig invulling was gegeven aan de motie. De portefeuillehouder heeft eerder toegezegd dat de motie volledig zal worden ingevuld. Door de ChristenUnie/SGP wordt aangegeven dat conform het instellingsbesluit het verplaatsen van de markt naar een andere dag nooit mag betekenen dat de markt verplaatst wordt naar een zondag. De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

31

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met de nieuwe behandelvoorstellen inzake het meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen en de argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

32

min
Besluit

Namens de GR Drechtsteden houdt burgemeester Brok een presentatie over de stand van zaken van de Drechtsteden. Vervolgens bespreekt de commissie in beslotenheid het onderwerp verbonden partijen.

33

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

34

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

35

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.