Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1407175
Aanvang-sluiting 13-10-2015 19:00 - 13-10-2015 23:00
19:00 - 20:00Fysieke Leefomgeving (besloten vergadering)

 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

2

min
Besluit

De commissieleden stellen de wethouder enkele toelichtende vragen over het raadsvoorstel en over het vertrouwelijke rapport over de ontwikkeling van de parkeerorganisatie dat aan de commissie beschikbaar is gesteld. De commissie wil vooral weten op welke manier de gemeente straks zelf nog regie kan voeren op parkeerbeleid en parkeertarieven, hoe deze uitvoeringsstap zich verhoudt tot een algehele visie op parkeren, op welke manier de regio is aangehaakt in deze ontwikkeling, wat de gevolgen zijn voor het personeel en of de ambities wel reëel zijn. Tot slot was er aandacht voor de kosten en voor de consequenties voor de EPV. De wethouder gaf aan dat er absoluut mogelijkheden zijn om te blijven sturen. Hij maakte daarbij de vergelijking met een GR. Veel consequenties worden pas echt concreet als de business case wordt uitgewerkt, die fase volgt nu. De wethouder heeft toegezegd voor 27 oktober 2015 inzichtelijk te maken welke kosten wel en welke kosten niet ten laste van de EPV gebracht zullen worden. De bespreking wordt op 27 oktober vervolgd in aanwezigheid van de directeur van CPS.

3

min
Besluit

Zie RIS 1552081.

4

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur.

20:00 - 20:15Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:15 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

5

min
Besluit

De voorzitter geeft aan dat er nog een jurylid gezocht wordt voor de Vrijwilligersprijs. Naast Irene Koene en Inge Mous meldt Alfred Meijer zich aan.


Wethouder Reynvaan doet twee mededelingen:
(1) In de vorige vergadering is gevraagd waar de notitie over staatsteun bleef die was verzocht op basis van het voorstel Instemmen met het voorkeursscenario (De gemeente als "medemogelijk maker") van de ontwikkeling van Sportpark Krommedijk. Die notitie is toentertijd niet geschreven daar er geen mogelijkheden waren binnen de wet. Inmiddels is dat veranderd. Nu is de wethouder in afwachting van definitieve plannen van de FC. Wanneer die binnen zijn volgt een onderzoek.
(2) Er zijn een aantal kleinschalige locaties gevonden die als hondenspeelplaats kunnen dienen binnen de binnenstad. De wethouder stelt voor daarover het gesprek te voeren zodra de startnotitie hondenbeleid binnen is.


 

6

min
Besluit

N.a.v. de besluitenlijst heeft dhr Van Verk twee vragen:
(1) Wanneer kunnen we de nieuwe Rib over regiobinding maatschappelijke opvang verwachten? - De wethouder geeft aan daar zo spoedig mogelijk op terug te komen.
(2) Wanneer kunnen wij de Rib betreffende de mantelzorgbeloning verwachten? - Deze Rib ligt over twee weken in het college, en wordt daarna richting raad verstuurd.

 

7

min
Besluit

Vanuit mw Nijhof de volgende vragen voor wethouder Van der Linden:
1. Heeft  u kennisgenomen van het onderzoek mbt de inning van de ouderbijdrage jeugd dat op 5 oktober j.l. Is verschenen?
2. Welke standpunt gaat u met betrekking tot de inning ouderbijdrage innemen binnen de GR, als vertegenwoordigend portefeuillehouder van Dordrecht,  met het oog op de conclusies die hierin  getrokken worden?
3. Wanneer wordt uw standpunt aan de raad voorgelegd en hoe gaat u  de raad hierin betrekken?


De wethouder geeft aan dat het rapport binnen is, maar nog niet gelezen. In het AB van 12 november zal een voorstel op tafel komen. Op 28 oktober is daar binnen de regionale bijeenkomst ruimte om over van gedachte te wisselen.


De commissie besluit om op de thema-avond van 27 oktober ruimte in te ruimen om input te leveren vanuit de commissie. De wethouder zal hiervoor het onderzoek met oplegger doorsturen.

STUKKEN TER BESPREKING

8

min
Besluit

Het stuk wordt teruggestuurd naar het college met het verzoek een nieuw voorstel te leveren. In dit aangepaste voorstel dienen meerdere opties gepresenteerd te worden, waarbij vooral gezocht dient te worden naar een meer bescheidde financiële last.  

9

min
Besluit

Het stuk wordt aangehouden in afwachting van een lokale paragraaf.

10

min
Besluit

Het stuk wordt aangehouden in afwachting van een notitie waar expliciet wordt aangegeven waarop bezuinigd is om dit nieuwe beleid mogelijk te maken. Daarnaast wenst de commissie ook een overzicht van alternatieve vormen van bekostiging. Daar het besluit voor het eind van dit jaar genomen dient te worden zal deze notitie zo spoedig mogelijk geleverd worden.


27-10-2015: De heer van Verk merkt op dat het besluit zoals geformuleerd onder agendapunt 6 te vrijblijvend is geformuleerd. Volgens hem heeft de wethouder toegezegd dat ze alternatieve financieringsopties zal voorleggen. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

11

min
Besluit

Geen verdere vragen

12

min
Besluit

We sluiten de vergadering om 22:45 uur.

20:15 - 23:00FYSIEKE LEEFOMGEVING/BESTUUR EN MIDDELEN

 

13

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

14

min
Besluit

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

15

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag aan wethouder Vd Linden over de VVE Kuipershoek. De wethouder geeft aan dat de reactie vertraagd is, maar inmiddels wel is verstuurd. De strekking van de brief is dat er in deze casus geen rol is weggelegd voor de gemeente omdat het een overeenkomst tussen twee private partijen betreft.

STUKKEN TER BESPREKING

16

min
Besluit

In het openbare gedeelte van de vergadering krijgen de commissies een korte presentatie en bespreken de vragen 1. en 2. uit de raadsinformatiebrief. Alle fracties kunnen zich vinden in de voorgestelde manier van presenteren, mits de projectbladen bij de begroting en de jaarrekening ook gevuld blijven worden. Op verzoek van de commissieleden wordt het project 'sportvisie' en het thema 'duurzaamheid' aan de rapportage toegevoegd. In het besloten gedeelte is in de commissie gesproken over de strategie en over actuele ontwikkelingen van een deel van de grote projecten. Door de wethouders zijn de volgende toezeggingen gedaan: informatie over de landbouwweg volgt binnen een maand (NDB), in het eerste kwartaal van 2016 komt er een visie voor het gebied Amstelwijk (Businesspark Amstelwijck), in het eerste kwartaal van 2016 krijgt de raad een startnotitie voor de stadsentree (Laan der VN), het bestemmingplan Stadswerven wordt eind oktober in procedure gebracht (Stadswerven), voor Stadswerven-Zuid ontwikkelt het college een visie (Stadswerven), de startnotitie voor de ontwikkelingen op de Spuiboulevard is komende maand in het college (Spuiboulevard). De RIB en beantwoordingsbrief over de artikel-40 vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

17

18

min
Besluit

De fractie D66 laat weten dat de fractie een reactie van het Ministerie van IenM heeft gehad op het WOB-verzoek inzake de vervoersgegevens en - prognoses (personen en goederen). Een deel van de gegevens is bedrijfsgevoelige informatie van de NS. De NS heeft aangeboden een speciale bijeenkomst voor de raadsleden te organiseren over dit punt. De commissiegriffier zal een datum zoeken met de NS voor deze bijeenkomst.

19

min
Besluit

De voorzitter sluit kort na 23:00 uur de vergadering.