Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1407116
Aanvang-sluiting 08-09-2015 20:00 - 08-09-2015 23:00
20:00 - 20:15Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:15 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

1

min
Besluit

Voorzitter start met toelichting op de werkwijze:


1. Wij vragen commissieleden vooral op elkaars woordvoering reageren;
2. Technische vragen worden buiten de vergadering gesteld;
3. Bij besluiten, toezeggingen en onderlinge afspraken nemen we de tijd de precieze formulering met de commissie af te stemmen;
4. Commissieleden en wethouder spreken via de voorzitter;
5. Commissieleden zorgen ervoor dat ze niet in herhaling vallen, en stimuleren elkaar kernachtig te formuleren; de voorzitters hebben daarbij een ondersteunende rol.


Wethouder Reynvaan deelt mee dat nieuwe ribs over het schoolzwemmen/bewegingsonderwijs en Doe ff gezond in de maak zijn en spoedig de raad zullen bereiken. Daarnaast geeft ze aan dat de gemeente aangifte zal doen wanneer iemand op heterdaad betrapt wordt bij het zetten van Graffiti onder de Zwijndrechtse brug.


BVD geeft aan het voorstel te hebben gedaan de heer Nekkers alsnog uit te nodigen voor de bespreking van ToBe deze avond. De commissie gaat daarin akkoord. Wel wordt nogmaals benadrukt dat technische vragen voorafgaand aan de vergadering gesteld dienen te worden.

2

min
Besluit

Daar er geen fatale beslisdatum lijkt te zitten op het nagekomen stuk 'Vaststellen regionale nota gezondheidsbeleid' zal het stuk via de normale weg in procedure worden genomen (22 september in het agendadeel).


De commissie stemt in met de opzet van de avond van de 22e. De beantwoording van de artikel 40 vragen van de VSP zal van de agenda worden gehaald, en kan eventueel op een later moment inhoudelijk besproken worden. Het voorstel wordt gedaan de heer Van der Vlies uit te nodigen voor de avond.


PvdA, D66, SP en GL geven aan het vraagstuk Vluchtelingen te willen bespreken in de commissie van 15 september. Vanwege de agendadruk stellen BVD en CDA voor deze bespreking in de middagraad van 29 september te houden. Een meerderheid stemt in met die laatste optie. De PvdA geeft hiervoor als politieke vraag: Is de raad van oordeel dat het college voldoende proactief bezig is met het vraagstuk rondom de opvang van vluchtelingen? Tevens zal de PvdA komen met een motie (deze zullen ze zo spoedig mogelijk onder de raadsleden verspreiden).

 

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen ingediend.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Wethouder geeft toelichting op situatie FC Dordrecht en biedt haar excuus aan voor de vertraging die de beantwoording van de brief van de heer Koman had opgelopen. De brieven zijn hiermee voldoende besproken.

5

min
Besluit

Wethouder zegt toe uiterlijk 25 september een update naar de raad te laten toekomen waarin een nieuwe analyse wordt gemaakt op basis van de laatste cijfers en besluiten (rondom wel of niet uittreden van partners). In die analyse zullen ook de risico's nader worden toegelicht. Ook zal er inzicht worden geboden in de informatie op basis waarvan de cijfers zijn gebaseerd in de vier scenario's.


De ambtelijke ondersteuning stuurt de statuten door van ToBe, zodat de griffie deze kan verspreiden onder de commissieleden.


Het voorstel wordt aan de agenda van 29 september 2015 toegevoegd. De politieke vraag is daarbij: Kan de raad instemmen met scenario drie (geeft de oplossing voldoende vertrouwen)? En wat is het politieke oordeel betreffende de gang van zaken.

6

min
Besluit

Het stuk zal samen met het raadsvoorstel (1550750) besproken worden tijdens de middagraad van 29 september 2015.

7

min
Besluit

De voorzitter vraagt de commissieleden in het vervolg meer aandacht te hebben voor degene die aan het woord is en niet te spreken als een ander aan het woord is.


De heer Van Verk geeft aan geen nut te zien in de gekleurde A4tjes met partij namen.


De heer Schuiten geeft een toelichting op zijn mail. Doordat niet iedereen deze ontvangen heeft wordt zijn opmerking niet volledig begrepen. Voorstel is om zijn mail met toelichting door te sturen naar alle raadsleden. Wanneer er animo is kijkt de heer Schuiten graag met een aantal collega raads- en commissieleden naar mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk.

8

min
Besluit

Sluiting

20:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving

 

9

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het college een RIB over de intercitykwaliteit heeft vastgesteld. Deze RIB zal z.s.m. naar de commissie worden verzonden zodat deze bij de presentatie van de NS kan worden betrokken (15 september). Mevrouw De Jager geeft een korte toelichting op de afspraken die commissievoorzitters hebben gemaakt. De commissie neemt kennis van deze afspraken en maakt de afspraak om medio november de werkwijze in de commissie te agenderen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

10

min
Besluit

De voorzitter geeft aan dat er een verkeerd besluit staat bij behandelvoorstel A.D. Dit stuk wordt besproken in de commissie i.p.v. ter kennisgeving aangenomen. De besluitenlijst wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.

 

11

min
Besluit

De fractie van de PvdA stelt vier vragen aan het college. De eerste vraag heeft betrekking op de wateroverlast die als gevolg van de hoosbuien is ontstaan. De wethouder zegt toe dat in het GRP dat binnenkort wordt behandeld aandacht zal zijn voor de overlast die als gevolg van hoosbuien kan ontstaan en voor de gevolgen van het betegelen van tuinen, wat in toenemende mate lijkt plaats te vinden. De tweede vraag had betrekking op de verplaatsing van de Vrije Tuinder in Wielwijk. De wethouder geeft aan dat deze verplaatsing deel uit maakt van de wijkvisie en de onderhandeling met Woonbron die thans plaatsvinden. Er is geen separaat haalbaarheidsonderzoek. Een voorstel volgt in oktober. De derde vraag ging over de ontwikkeling in Belthurepark. De wethouder geeft aan dat er geen nieuwe aangepaste visie is op het gebied. Bij de behandeling van de grote projecten zal het plan Belthurepark terugkomen. De informatie in de krant waarop de vraag is gebaseerd klopt niet. De laatste vraag richtte zich op de afwezigheid van de gemeente bij een expo in Milaan over water en energie. De wethouder geeft aan dat een delegatie uit de Drechtsteden wel degelijk aanwezig zal zijn. Een rapportage daarover zal naar de Drechtsteden worden gezonden.
De fractie D66 heeft een vraag over de visualisatie van de plannen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch zoals die kort voor het reces op een bewonersavond zijn gepresenteerd. Het lijkt erop dat de daar gepresenteerde plannen niet overeenkomen met de afspraken zoals die met de raad zijn gemaakt. De wethouder geeft aan dat er geen sprake is van een afwijking van de plannen. Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen die over dit onderwerp zijn gesteld recent vastgesteld. De commissie besluit deze beantwoording af te wachten en te betrekken bij de avond over grote projecten. 
De vragen van de fractie BvD aan wethouder Reynvaan zullen bij de rondvraag worden gesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

12

min
Besluit

Namens enkele bewonerscomités spreekt de heer Timmer in. Namens de Fietsersbond is de heer Nederpelt aanwezig om in te spreken. De bijdragen van deze heren zijn toegevoegd aan het dossier. De commissieleden stellen enkele verhelderende vragen aan de insprekers. Vervolgens ontstaat een gesprek tussen de commissieleden onderling en de wethouder. Enkele maatregelen uit het uitvoeringsprogramma krijgen bijzondere aandacht, evenals enkele knelpunten in de stad die op een reservelijst geplaatst kunnen worden. Ook vraagt de commissie aandacht voor de wijze van communiceren met de stad. In zijn algemeenheid is de commissie van oordeel dat het positief is dat er geïnvesteerd wordt in voorzieningen voor de fiets en in de verkeersveiligheid. Er is draagvlak voor de ingezette lijn. De wethouder benadrukt dat er wel een onderscheid gemaakt moet worden tussen maatregelen uit deze fietsnota en de plannen die voortvloeien uit het verkeersplan Centrum, die op een later moment nog met de commissie besproken zullen worden. De wethouder zegt toe dat hij de nota nog eens tegen het licht zal houden op het punt van de scootmobielen. Ook zal hij contact opnemen met het Wellantcollege om de optie van het verplaatsen van de ingang voor te leggen. Tot slot zal hij toezicht verzoeken om op de Sarisgang handhavend op te treden tegen foutparkeerders. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2015.

13

min
Besluit

Deze brief is ook aan het college verstuurd. Omdat het college deze brief zal beantwoorden handelt de commissie deze brief af.

14

min
Besluit

De commissie bespreekt het voorstel om een voorziening voor de baggerwerkzaamheden in te stellen. Enkele fracties stellen toelichtende vragen over rolverdeling en de afspraken die met het Waterschap zijn gemaakt. Ook is er aandacht voor de mate van flexibiliteit  in de planning (kunnen we afwijken) en is er aandacht voor de kosten (waar komt het hoge percentage indirecte kosten vandaan). De wethouder ligt toe dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente staat aan de lat voor het onderhoud van secundaire watergangen, het Waterschap voor onderhoud aan primaire watergangen. Met name het onderzoek naar de waterbodemkwaliteit kost veel geld. In een samenwerkingsovereenkomst is uitgewerkt hoe de kosten verdeeld worden. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de middagraad van 29 september. Diegene die meer willen weten over de samenwerkingsovereenkomst kunnen zich melden bij de behandeld ambtenaar, de heer Scholten.

15

min
Besluit

De fractie van D66 start de bespreking van deze RIB. De fractie spreekt haar ongenoegen uit over de gang van zaken en begrijpt niet hoe het mogelijk is dat het bij de uitvoering van dergelijke werken zo vaak fout kan gaan in de gemeente Dordrecht. De fractie benadrukt de ruime voorbereidingstijd die het college had en betwijfelt of de gemeente wel de juiste kwaliteiten in huis heeft om een regiefunctie uit te oefenen en adequaat toe te zien op de uitvoering. Tijdens een bespreking in de middagraad wil de fractie een motie indienen waarin de raad om een oordeel wordt gevraagd over de gang van zaken en enkele afspraken voor toekomstige vergelijkbare projecten worden benoemd. Meerdere fracties sluiten zich aan bij de geuite kritiek en vinden de vergelijking die in de brief wordt getrokken buiten proportie. De wethouder geeft aan dat ze het in grote lijnen eens is met deze leden van de commissie. Ze erkent dat er dingen niet goed zijn gegaan en dat zij daar ook van baalt. De gemeente wilde zo graag dat dit goed zou gaan, dat ze vervolgens vanuit het oogpunt van risicobeheersing te rigide is gaan voorschrijven wat de aannemer moest gaan doen. Hierdoor is niet goed gebruik gemaakt van de vakkennis van de aannemer en is er een situatie van gedeelde verantwoordelijkheid ontstaan. Hier heeft de gemeente van geleerd. De commissie besluit deze RIB te agenderen voor een bespreking in de gemeenteraad. De fractie D66 zal van tevoren een motie verspreiden die als vertrekpunt van de bespreking zal dienen.

16

min
Besluit

De fractie BVD heeft een vraag voor de wethouder en de overige leden. Graag zou de fractie de woningcorporaties uitnodigen om te praten over de rapportage spetterend wonen en de statushouders problematiek. De fractie bepleit een gezamenlijke bespreking met de commissie sociaal. De fractie GroenLinks geeft aan het ook over de PALT afspraken te willen hebben. De wethouder geeft aan dat het dan eigenlijk om drie verschillende onderdelen gaat. Op 22 september komt dit voorstel terug in het agendadeel van de commissie om een afbakening en een vervolg af te spreken.


Mevrouw Van den Bergh koppelt terug wat het advies van het voorbereidingsgroepje Windenergie is. De commissie besluit om op 27 oktober een uitgebreide inspraakavond te organiseren. Dan zijn de stukken van het college beschikbaar en kan de wethouder aanwezig zijn.

17

min
Besluit

De voorzitter sluit om 23:10 uur de vergadering.

20:15 - 23:00Bestuur en Middelen

 

18

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker (voorzitter), Geerts (commissiegriffier), Stevens, Kruger en de heren Heijkoop, Van Antwerpen, Bronkhorst, Reumers, Güler en De Looze.

De voorzitter staat ook namens de heren Heijkoop en Tazelaar nogmaals kort stil bij werkwijze van de voorzitters. De commissie wenst de voorzitters veel succes. Mevrouw Kruger wil weten wanneer stukken te laat zijn aangeleverd. De voorzitter geeft aan dat dit bij de agendabespreking in gezamenlijkheid constateert zal worden.


Er zijn geen mededelingen.

19

min
Besluit

De voorzitter vast nogmaals kort samen wat is afgesproken over de behandeling van de Burap in de commissie op 22 september aangezien dit niet helemaal duidelijk in de besluitenlijst is opgenomen. Op de 22ste zal in de commissie besproken worden over welke onderdelen van de Burap in de behandeling van de middagraad van 29 september zal gaan. De commissie is eens met deze conclusie.


Verder geeft de voorzitter aan dat in de besluitenlijst is opgenomen dat het jaargesprek met het Parkschap op de 15de september plaats zal vinden. Deze behandeling is samen met de commissie Fysiek geagendeerd om 19:00 uur. De voorzitter vraagt of de commissie of dit op problemen stuit. De commissie gaat akkoord met deze agendering.


De besluitenlijst wordt vastgesteld.

 

20

min
Besluit

De heer Reumers heeft een vraag aan het college. In de raadsvergadering heeft de burgemeester stilgestaan bij het voorgenomen besluit van de raad voor de rechtspraak inzake de rechtbank in Dordrecht. De burgemeester heeft aangegeven nog voor 28 september een gesprek met voorzitter van de rechtbank te hebben in deze zaak. De heer Reumers vraag of de burgemeester nog een verdere toelichting op het proces kan geven en of de raad op een andere manier het college kan steunen in deze zaak. De heer Reumers geeft aan dat hij het jammer zou vinden als de functie van de rechtbank aan kracht verliest.
De heer Bronkhorst sluit zich bij deze vragen aan.


De burgemeester geeft aan dat alle fracties de lijn van het college steunen aangaande het voorgestelde beleidsplan van de raad voor de rechtspraak. De gemeenteraad heeft zich geuit in een brief naar raad van de rechtspraak. De burgemeester bedankt de fracties voor deze brief. Hij geeft aan in contact te zijn met het rechtbankbestuur. De komende weken is nader overleg mogelijk. Voorlopig is de steun vanuit de raad voldoende en de raad zal gedurende het traject op de hoogte gehouden worden.

STUKKEN TER BESPREKING

21

min
Besluit

De heer Bronkhorst geeft aan dat de vraag voor het reces op een andere manier gesteld was. Het stuk is een goede vertaling van het Integraal Veiligheidsprogramma. De vraag richtte zich meer op hoe we dit plan, wat toch een statisch document is, meer levend kunnen houden. Bijvoorbeeld met themavonden met de politie, het OM en Veilig Thuis. De commissie complimenteert de opsteller van het stuk en bespreekt het idee van thema avonden met enthousiasme. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor  overlast veroorzaakt door verwarde personen. De heer Reumers geeft aan ervoor te willen waken dat de commissie niet het gevoel krijgt dat dit  bevoegdheid van de raad of commissie is. Het belangrijk om te weten wat speelt, maar dit blijft een bevoegdheid van de burgemeester.


De heer Brok dankt de commissie voor de complimenten en geeft aan dat het idee van de heer Bronkhorst past binnen de traditie om met partners dergelijke avonden vorm te geven. Hierbij kan aangesloten worden bij het programma zoals opgenomen in het plan.


Voor de werkgroep welke zich zal buigen over deze thema avonden melden zich de heren Bronkhorst, Van Looze en de dames Stevens, Kruger en Merkuur.


De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raad van 29 september 2015.  


 


 

22

min
Besluit

De voorzitter complimenteert de commissie met de gevoerde discussie inzake de wenselijkheid van een onderzoek naar preventief fouilleren. Dit verzoek krijgt geen steun vanuit de commissie. 


De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen in de raad van 29 september 2015.

23

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raad van 29 september 2015. 


Mevrouw Stevens verlaat de vergadering.

24

min
Besluit

Onderdelen 7 en 8 worden gelijktijdig behandeld. De voorzitter concludeert na een prettig gesprek dat er positieve unanimiteit bestaat over het verzoek tot toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.


De commissie verzoekt de griffie om een raadsvoorstel voor te bereiden dat op 22 september in de commissie wordt besproken. Dan zal ook besloten worden of de stukken als bespreekpunt of hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 29 september. Portefeuillehouder zegt toe voor de commissievergadering van 22 september nadere informatie te verstrekken over de (financiële) gevolgen van toetreding voor Dordrecht. Daarnaast zegt hij toe de directeur van de gemeentelijke belastingdienst uit te nodigen in de commissievergadering.

25

min
Besluit

Onderdelen 7 en 8 worden gelijktijdig behandeld. De voorzitter concludeert na een prettig gesprek dat er positieve unanimiteit bestaat over het verzoek tot toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.


De commissie verzoekt de griffie om een raadsvoorstel voor te bereiden dat op 22 september in de commissie wordt besproken. Dan zal ook besloten worden of de stukken als bespreekpunt of hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 29 september. Portefeuillehouder zegt toe voor de commissievergadering van 22 september nadere informatie te verstrekken over de (financiële) gevolgen van toetreding voor Dordrecht. Daarnaast zegt hij toe de directeur van de gemeentelijke belastingdienst uit te nodigen in de commissievergadering.

26

min
Besluit

Het aangekondigde amendement is niet ontvangen. De commissie heeft complimenten voor de wijze waarop de eerder benoemde aandachtspunten zijn verwerkt in de APV. De portefeuillehouder zegt toe de aangegeven punten samen met de partners in de keten nader te onderzoeken en binnen een maand met een onderbouwing te komen.


De heer Güler kondigt een amendement aan inzake de plaatsing van borden voor verkiezingen.


De commissie besluit het raadsvoorstel aan te houden tot de toegezegde informatie van de portefeuillehouder is ontvangen.


Op 22 september 2015 is in de commissie gedeeld dat het beloofde onderzoek inzake de APV niet binnen de eerder aangegeven vier weken is afgerond. Om de behandeling van de APV niet verder te vertragen wordt voorgesteld om de APV volgende week te agenderen. Er zal nog een initiatiefvoorstel van Beter voor Dordt volgen.


 

27

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

28

min
Besluit

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.30 uur.