Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1407072
Aanvang-sluiting 23-06-2015 19:30 - 23-06-2015 23:00
19:30 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

1

min
Besluit

Voor het werkbezoek voorschoolse opvang in september melden zich de volgende raads- en commissieleden aan: Mous, Bekhoven, Nijhof, Meijer en mogelijk de Smoker.  
De fractie VVD geeft aan dat we de knoppennotitie niet hebben ontvangen en dat het punt daarom van de agenda mag. CDA, BVD en SP wensen onderdeel knoppen discussie wel te bespreken.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 10 juni 2015 vast.

 

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Insprekers: Dhr. Kees Kleingeld, voorzitter ckv Oranje Wit Dhr. Erik Hoffmann, bestuurslid Algemene Zaken SC Movado Dhr. Jaap Boot, interim DB van de Sportraad Dordrecht Dhr. Goof Verspui namens het bestuur van sc O.M.C.
Dhr. Kleingeld zal scenario waar de stuurgroep volgende week over besluit met de raad delen.  
D66 doet het voorstel de visie eerst een periode ter inzage te leggen alvorens erover te beslissen. De VSP, GL en SP gaan daarin mee. BVD stelt voor de visie ter besluitvorming (als bespreekpunt) op de agenda van 1 juli te plaatsen. VVD, CDA en CU/SGP stemmen daar mee in. Hiermee besluit de commissie het stuk te bespreken tijdens de raad van 1 juli 2015.

5

min
Besluit

Insprekers: Dhr. Kees Kleingeld, voorzitter ckv Oranje Wit Dhr. Erik Hoffmann, bestuurslid Algemene Zaken SC Movado Dhr. Jaap Boot, interim DB van de Sportraad Dordrecht Dhr. Goof Verspui namens het bestuur van sc O.M.C  
Dhr. Kleingeld zal scenario waar de stuurgroep volgende week over besluit met de raad delen.  
D66 doet het voorstel de visie eerst een periode ter inzage te leggen alvorens er over te beslissen. De VSP, GL en SP gaan daarin mee. BVD stelt voor de visie ter besluitvorming (als bespreekpunt) op de agenda van 1 juli te plaatsen. VVD, CDA en CU/SGP stemmen daar mee in. Hiermee besluit de commissie het stuk te bespreken tijdens de raad van 1 juli 2015.

6

min
Besluit

De commissie oordeelt dat dit stuk voldoende besproken is.

7

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende besproken is.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 30 juni 2015.

9

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 30 juni 2015.

10

min
Besluit

De wethoudersbrief en maandrapportage worden kritisch besproken. De commissie is ongelukkig met het uitblijven van concrete cijfers.
De commissie bepaalt dat dit punt voldoende besproken is.

Tenslotte

11

min
Besluit

De focusgroepen bijeenkomst was een succes. Het verslag zal binnen enkele weken met de commissie worden gedeeld en kan onder meer als input worden gebruikt voor de transitie commissie van 22 september.  
Op voorstel van Loudy Nijhof wordt de Transitie werkgroep nieuw leven in geblazen. Nu blijkt dat aanlevering van cijfers een probleem blijkt te zijn, gaat de werkgroep opnieuw op zoek naar een manier om de informatievoorziening te sterken.

12

min
Besluit

De vergadering wordt om kwart voor twaalf gesloten.

19:30 - 23:00Fysieke Leefomgeving

 

13

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft de gespreksleider het woord. De fractie D66 deelt mee dat de bezetting van de fractie in de commissie deze avond zal wisselen. Wethouder Sleeking meldt dat hij een afvaardiging van de raad volgende week vertrouwelijk zal informeren over de stand van zaken rond ToBe. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aan de bespreking van het intercity-dossier wordt een item toegevoegd, te weten de afsluiting van de tunnel onder het station door poortjes. In tegenstelling tot hetgeen op de agenda staat kan het laatste bespreekpunt (Prognose Grondbedrijf 2015) wel in de openbaarheid plaatsvinden.

14

min
Besluit

Naar aanleiding van het verslag vraagt de fractie D66 naar de toelichting over de aansprakelijkheidsstelling. De commissiegriffier zegt toe deze reactie deze week per mail te versturen. In de fractie CDA merkt op dat in de besluitenlijst een aantal keer ten onrechte 'de raad besluit' staat. Dit wordt aangepast.

 

15

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag aan het college over de rapportage Luchtkwaliteit Drechtsteden. De wethouder geeft aan dat deze rapportage kort na het zomerreces naar de raad zal worden verstuurd en in de commissie besproken kan worden. De fractie GroenLinks heeft een vraag over de Kastanjebomen in Dubbeldam-Zuid die bedreigt worden met Kap. De fractie GroenLinks vraagt naar de stand van zaken van het gesprek tussen de gemeente en de bezorgde omwonenden. Deze vraag wordt door het college doorgeleid naar collega Reynvaan.

STUKKEN TER BESPREKING

16

min
Besluit

De heer Bert Kranendonk geeft een presentatie. De commissie neemt met interesse kennis van de plannen voor een Delta Experience Center. Zodra de plannen concreter zijn (vermoedelijk tweede kwartaal 2016) zal de heer Kranendonk de commissie opnieuw informeren over de voortgang.

17

min
Besluit

Wethouder Van der Linden ligt toe wat de stand van zaken is in het Intercity-dossier. De diverse onderzoeken lopen naar de wijze waarop tussen Dordrecht en het Zuiden intercitykwaliteit geleverd kan worden. De NS heeft nog geen definitief besluit genomen over de invulling van het spoorboekje vanaf 2017, maar er zijn signalen dat alle intercity's op dit tracé over het HSL-spoor gaan lopen. De commissie en de wethouder discussiëren over de wijze waarop, waar en door wie, het Dordtse standpunt over het voetlicht wordt gebracht. Vervolgens praat de commissie kort over de afsluiting van de tunnel onder het spoor en de wijze waarop de NS en de stad daar 'ingroeien'. De werkgroep Spoor zal twee moties voorbereiden en die de volgende raadsvergadering inbrengen. De commissie gaat in op het aanbod van de NS om in september de plannen toe te komen lichten aan de commissie.

18

min
Besluit

De commissie wordt in beslotenheid geïnformeerd over de spelregels en de stand van de reserve EPV. De commissie neemt met interesse kennis en bespreekt vervolgens de inhoud van de notitie. De commissie besluit om dit raadsvoorstel te betrekken bij de bespreking van de Kadernota / Agenda voor de Stad. De benodigde hoogte van de reserve en de wenselijkheid om af te wijken van de spelregels zijn met name nog onderwerp voor debat.

19

min
Besluit

De commissie wordt in geïnformeerd over de prognose Grondbedrijf 2015. De commissie neemt met interesse kennis en bespreekt vervolgens de inhoud van de notitie. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

Tenslotte

20

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

21

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering

19:30 - 23:00Bestuur en Middelen

22

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. Aanwezig zijn de heren Soy, Bronkhorst, Reumers, Staat, de Looze, Pols, Engelbrechts, Güler, Merkuur, Tazelaar, Heijkoop (voorzitter), Tutupoly, van Antwerpen, Merx (gespreksleider) en de dames Krüger, Jager en Hendrickx (commissiegriffier). Namens het college zijn aanwezig de heren Brok, Mos, van de Burgt en mevrouw Lambrechts. De gespreksleider meldt dat er enkele stukken zijn nagezonden en dat de agenda hierdoor is gewijzigd. Het betreft onder meer de raadsinformatiebrief over transitie Drechtwerk. De commissie besluit deze brief te agenderen voor een nader te bepalen commissievergadering na het zomerreces.

1

 

23

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier. 

 

24

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college. Wethouder Mos vraagt de commissie om de nota Garantstellingen te agenderen in de raad van 30 juni. De commissie besluit dit verzoek niet te honoreren. Verwezen wordt naar het besluit van de Auditcommissie d.d. 3 juni waarin de raad wordt geadviseerd de nota in het najaar te behandelen (zie besluitenlijst Auditcommissie d.d. 3 juni 2015).

STUKKEN TER BESPREKING

25

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 30 juni 2015.

26

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015. De fracties van GroenLinks, SP en VSP overwegen een amendement of motie in te dienen omtrent de bestemming van de gelden die terug gaan vloeien naar de gemeente.

27

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief als ter kennisname stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

28

min
Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

29

min
Besluit

De commissie adviseert geen wensen en bedenkingen te uiten en het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

30

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel opnieuw te agenderen in de commissie zodra de toegezegde informatie door wethouder Mos is aangeleverd. Het betreft in ieder geval nadere informatie over het schetsontwerp, over verkavelingen en indelingen en over het proces dat tot nu toe is doorlopen.

31

min
Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

32

min
Besluit

Wethouder Lambrechts laat weten dat een dag eerder een brief van de provincie is ontavngen, waarin staat dat het preventief toezicht is opgeheven.

33

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

34

min
Besluit

De commissie besluit dit rapport te behandelen zodra de bestuurlijke reactie beschikbaar is. De commissie geeft de portefeuillehouder mee dat in de bestuurlijke reactie in ieder geval ingegaan moet worden op de gemaakte opmerkingen over de cultuur van elkaar niet aanspreken. Desgevraagd zegt de wethouder toe de commissie nog te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot het ziekteverzuim. 

Tenslotte

35

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

36

min
Besluit

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.