Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1406849
Aanvang-sluiting 21-04-2015 18:00 - 21-04-2015 23:00
18:00 - 19:45Preview Het Hof van Nederland
20:00 - 23:00Bestuur en Middelen op Locatie!

 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Greve, Kruger en Van Hall (griffier) en de heren Schalken (voorzitter), Güler, Blokland, Engelberts, Reumers, Bronkhorst, Heijkoop (vanaf punt 3), Merkuur (vanaf punt 3), Staat (vanaf punt 8), De Looze (vanaf punt 8), Merx (gespreksleider), Van Hengel (SBC) en Reedijk (SBC). De heer Portier heeft zich afgemeld. De voorzitter geeft het woord aan de gespreksleider.


De heer Merx meldt de commissie dat er op 27 mei aan bijeenkomst voor alle raden uit ZHZ over de drie Gemeenschappelijke Regelingen binnen ZHZ. Deze drie GR-en lichten daar hun Begroting 2016 toe. U wordt gevraagd deze avond alvast in uw agenda te noteren. Er zijn geen vragen van de commissie over het voortgangsbericht Agenda voor de Stad en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.

3

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor advies in handen te stellen van het college.

2

min
Besluit

De commissie besluit, na een toelichting van de heer Reedijk dat deze raadsinformatiebrief op verzoek van de commissie is opgesteld zodat de commissie het gesprek kan voeren met de portefeuillehouder over zijn handelen namens Dordrecht binnen deze GR, de brief te agenderen voor de commissie van 26 mei a.s. De commissieleden zullen de brief nog eens goed lezen. Mocht er geen aanleiding zijn hierover met de heer Brok van gedachten te wisselen dan zal de commissie de brief bij het vaststellen van de agenda weer afvoeren. Mede gelet op de radenbijeenkomst ZHZ op 27 mei kan de bespreking echter een goede voorbereiding zijn.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 mei 2015.

4

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

5

min
Besluit

De commissie besluit deze begroting en het advies van het college over de zienswijze (die dan binnen moet zijn) te agenderen voor de commissie van 26 mei 2015.

6

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor advies door te geleiden naar het college.

7

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 mei 2015.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, mede aangezien deze reeds aan de orde is geweest in de Drechtraad van 7 april 2015.

9

min
Besluit

De commissie besluit dit Jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen.

10

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt conform afspraak een afschrift van het antwoord.

11

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt conform afspraak een afschrift van het antwoord.

12

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt conform afspraak een afschrift van het antwoord.

13

min
Besluit

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

14

min
Besluit

De commissie besluit, op verzoek van BVD, dit dossier nog even aan te houden tot de volgende vergadering. BVD heeft technische vragen gesteld. Afhankelijk van de antwoorden bekijkt de fractie of ze een verzoek aan de commissie tot agendering willen doen en zo ja, welke politieke vraag daarbij hoort.

15

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en in handen te stellen van de Auditcommissie.

16

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 mei 2015. De commissie vraagt de griffier aan de portefeuillehouder te melden dat, gelet op de termijn, het akkoord is om een GR alvast in kennis te stellen van de concept-zienswijze zoals door het college aan de raad wordt voorgesteld. Dit dient echter altijd te worden gedaan onder voorbehoud van instemming door de raad. In dit geval lijkt het laatste te zijn vergeten en wat voorbarig te zijn gecommuniceerd.

 

4

min
Besluit

Mevrouw Buursma is niet aanwezig maar mevrouw Kruger en de heer Reumers geven aan dat zij op korte termijn met de voorbereidingsgroep voor deze themabijeenkomst bijeen zullen komen om een programma samen te stellen. Ze zullen de commissie hierover in mei bijpraten. De commissie reserveert voor het thema vastgoed de avond van 22 september 2015. De griffier meldt dat het college die avond niet aanwezig is i.v.m. hun retraite. Dat vindt de commissie unaniem geen probleem, de insteek van de themabijeenkomst is gericht op input door externe experts aangevuld met interne kennis uit de ambtelijke organisatie.

5

min
Besluit

De commissie stelt de agenda van de volgende cyclus commissievergaderingen als volgt vast:


Dinsdag 19 mei: RKC rapport Noordoevers + Stand van zaken Huurovereenkomsten in Dordrecht + Open Data en Smart City (n.a.v. de terugkoppeling van het college op de uitvoering van Motie 26 uit de Raad van 11 november 2014).


Dinsdag 26 mei: Verbonden partijen avond ZHZ: Omgevingsdienst Begroting 2016 (1480269), RIB Jaargesprek Veiligheidsregio (1480750) en de toezegging van wethouder Lambrechts dat ze de commissie regelmatig bij zou praten over de stand van zaken bij de DG&J n.a.v. vergaderingen van DB en AB en de Jaarstukken 2014 en de Begroting 2016 welke dan gereed zijn + de Jaarrekening van de gemeente Dordrecht 2014.


Dinsdag 10 juni: Toelichting door het college op AvdS en KN 2016 + Sprekersplein over deze stukken (zoals eerder vastgesteld in het Behandelschema).

6

min
Besluit

De commissie gaat unaniem akkoord met het Behandelschema en spreekt af dat er serieus werk wordt gemaakt van een commissiebehandeling van deze stukken welke niet herhaald wordt in de raad. In de commissie en de raad is geen ruimte voor technische vragen, deze dienen van tevoren te worden gesteld. In de raad is ook geen ruimte voor details, deze dienen in de commissie aan de orde te worden gesteld. De commissie spreekt af elkaar op deze ambitie aan te spreken.

7

min
Besluit

De commissie besluit het volgende n.a.v. dit overzicht:


1. Aan deze motie wordt op dit moment, mede door de werkgroep uit de commissie, vorm gegeven. De werkgroep krijgt op 19 mei ruimte om de stand van zaken terug te koppelen. De motie wordt nog even aangehouden.


2. De commissie hoort graag volgende vergadering van het college alsnog de stand van zaken.


3. De commissie gaat er van uit dat het college te beginnen met de Kadernota 2016 hieraan uitvoering geeft. De motie wordt aangehouden totdat dit ook uit de stukken gebleken is.


4. De commissie is zeer content met de uitgebreide beantwoording. Conform beslispunt 4 van de motie agendeert de commissie dit onderwerp voor de volgende commissievergadering zodat het college de commissie kan bijpraten en actief kan betrekken bij deze ontwikkeling. De motie wordt tot dat moment aangehouden.


5. Deze motie is met de toegezegde documenten voldoende in uitvoering gezet. De motie kan van het overzicht worden afgevoerd.


Aanvullend vraagt de heer Bronkhorst waarom de motie over de Marktverordening van december 2014 niet op dit overzicht vermeld staat. De griffier gaat dit na en zal het college verzoeken ook die motie de volgende vergadering van een stand van zaken te voorzien.


 

8

min
Besluit

De commissie neemt met belangstelling kennis van de boeiende presentaties van de dames Batenburg en Boender en de heer Janssen. Het belang van focus van de raad op het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan is de commissie zeer duidelijk na het voorbeeld van mevrouw Batenburg aangaande de transitie van zorg welke ook een transitie van veiligheid met zich mee brengt, in het bijzonder voor zelfstandig wonende ouderen. Ook het knelpunt van de grenzen van zorg komt aan de orde, in het bijzonder het capaciteitsgebrek bij de acute zorg aangezien gezondheidsinstellingen efficiënt moeten werken en dus geen bedden beschikbaar kunnen houden. Vervolgens komt in de cijfers de toename van ritten door de doorverwijzing van huisartsen aan de orde. Een verschuiving van zorg welke meer kosten met zich brengt en welke dus in onderzoek is om slimmer op te pakken, bijvoorbeeld door de inzet van verpleegkundigen van de RAV om huisartsen te ontlasten. Tot slot komen de risico's en trends aan de orde, in het bijzonder risico's die verband houden met de aanbesteding in het kader van de nieuwe Wet Ambulancezorg 2018 en met de samenvoeging met de Meldkamer Rotterdam. Op 10 juni a.s. van 14.00 - 18.00 uur is er een discussiemiddag over de Toekomst van de Ambulancezorg waarvoor de raadsleden van harte zijn uitgenodigd. Een vooraankondiging heeft de raad al ontvangen, de definitieve uitnodiging komt nog. Maar men wordt van harte verzocht deze datum alvast vrij te houden om in een boeiende sessie te leren van andere regio's.

9

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en de gespreksleider geeft het woord terug aan de voorzitter.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit rond 23.00 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en de RAV in het bijzonder voor hun gastvrijheid en boeiende inleidingen.

20:00 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

11

min
Besluit

PvdA vraagt waarom de brief van Dubbeldam die de fractievoorzitters hebben ontvangen niet bij de stukken zit. Deze brief is (nog) niet richting de raad verstuurd. Zodra de brief binnen is zal die met de commissie worden gedeeld en kan die betrokken worden bij het dossier Visie Sportparken.

12

min
Besluit

SP komt terug op besluit rondom agendering Raadsvoorstel Programma Hofkwartier, project openbare ruimte (1415702). Graag steunen ze GL alsnog in agendering als bespreekpunt. GroenLinks zal hiervoor nieuwe informatie toesturen. Zowel GL als de SP werken aan een amendement.

13

Nieuwe behandelvoorstellen

17

min
Besluit

Op voorstel van de PvdA, met steun van CU/SGP en BVD zal bespreking van dit stuk gecombineerd worden met een werkbezoek. Vragen die daarbij aan bod zullen komen: wat is het effect van de recentelijke commissie van bezwaar over de hoogte van de huur van schoollokalen? Is er sprake van een overaanbod sinds de verlaagde huren? Wordt kinderopvang nu een voorportaal voor de scholen waar ze huisvesten? Kunnen we de kwaliteitseisen nog behalen?

18

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 mei 2015.

19

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

20

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 12 mei 2015. PvdA verzoekt om een bespreking, de commissie ziet die noodzaak niet. Raadslid Rovers geeft aan dat de CTOO in september een gesprek zal hebben met OPOD.

21

min
Besluit

U wordt voorgesteld deze brief te bespreken op 26 mei 2015, in combinatie met het herstelplan en de reactie subsidientenoverleg.

22

min
Besluit

Brief wordt op voorstel van SP en CU/SGP aangehouden tot helder is wat voor plek het llv krijgt binnen de Agenda voor de Stad.

23

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 12 mei 2015.

24

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de Transitieavond commissie Sociaal op 19 mei 2015.

25

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor advies naar het college te sturen (CDA en PvdA benadrukken nogmaals het belang dat het college haast maakt met het advies). Bespreking op 26 mei in combinatie met brief j (1467531)

26

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken op 26 mei 2015, icm brief VluchtelingenWerk (1473198) en advies daarop van het college.

27

28

min
Besluit

De commissie heeft besloten transitie dossiers in gezamenlijkheid te bespreken. 19 mei 2015 is daarvoor de eerstvolgende gelegenheid.

29

min
Besluit

De commissie neemt kennis van deze beantwoording.

30

min
Besluit

De commissie besluit deze brief aan te houden in afwachting van de jaarrekening.

31

min
Besluit

De commissie neemt kennis van deze brief en deze kan als afgehandeld beschouwd worden.

 

14

min
Besluit

19 mei We delen de avond op in twee blokken: WMO - sociale wijkteams (Lambrechts) Jeugd – ventieltafels (Van der Linden) Bij beide blokken zal een specialist aanwezig. Veel aandacht voor rapportages, wat is de stand van zaken. De commissie geeft aan teleurgesteld te zijn over de aangekondigde late aanlevering van stukken, en beschouwd het als het niet nakomen van afspraken. Nogmaals wordt benadrukt dat ze de stukken eind april verwachten.  

26 mei Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over de instroom van asielzoekers (1467531) in combinatie met Brief VluchtelingenWerk Zuidvleugel locatie Dordrecht: stand van zaken overdracht niet-wettelijke taken van Vluchtelingenwerk aan Vivenz (1473198) en het advies daarop van het college (Lambrechts) Evaluatie Clientondersteuning MEE (Lambrechts) Vervolgbespreking Visie Sportparken op basis van dilemma’s en keuze scenario’s (Reynvaan) Raadsinformatiebrief over tekort 2014 ToBe Cultuurcentrum (1475828), in combinatie met het herstelplan en de reactie subsidientenoverleg (Sleeking)  

Presentatie SDD wordt in de wacht gezet.  

15

min
Besluit

Verplaatst naar agenda 10 juni

16

min
Besluit

Verplaatst naar agenda 10 juni

STUKKEN TER BESPREKING

17

min
Besluit

Wethouder en directeur geven een presentatie en de commissie stelt vragen. Binnen de presentatie zijn ook enkele dilemma's geschetst aan de hand waarvan kaders gesteld kunnen worden. Maar doordat die niet verbonden zijn met consequenties blijkt dat moeilijk. Voorgesteld wordt de discussie te hervatten op 26 mei op basis van meer in detail uitgewerkte dilemma’s.

18

19

min
Besluit

Aangehouden.

20

min
Besluit

Aangehouden.

21

min
Besluit

Aangehouden.

22

min
Besluit

GL wil nadruk op duurzame oplossingen bouw, BVD, CU/SGP en SP ondersteunen dat. BVD ziet (evenals PvdA en VSP) graag optie zes ook uitgewerkt, en wil weten wat het effect zal zijn op de ijsbaan. CU/SGP wil gericht communiceren naar alle doelgroepen. VVD vind dat de insteek op crowdfunding te zwak is (mag meer taakstellend). Als de Dubbel zo breed gedragen wordt, mag er ook meer van de gebruikers gevraagd worden (bijvoorbeeld 50.000 van de 200.000 pj). Wethouder: Geeft aan dat nieuwbouw te sterk zou concurreren met de Sportboulevard. Dat terwijl Optiesport net wordt uitgedaagd met een groter recreatief aanbod te komen, en het parkeertarief daar verlaagd is. Toch stelt ze voor te komen met een nieuw voorstel waarin ook optie zes wordt meegenomen. Dit voorstel zal (wanneer op tijd aangeleverd) als bespreekpunt geagendeerd worden voor de middagraad van 12 mei. Tevens zal de wethouder nader onderzoeken en rapporteren of er daadwerkelijk sprake is van een positieve ontwikkeling bij de Sportboulevard.

23

min
Besluit

VKA en motie afgedaan. Wethouder geeft aan de raad te zullen informeren zodra de VNG modellen zijn uitgewerkt.

Tenslotte

24

min
Besluit

-

25

min
Besluit

-

20:00 - 23:00Fysieke Leefomgeving

 

26

min
Besluit

De plv. voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. Het voortgangsbericht Agenda voor de Stad leidt niet tot vragen bij de commissie. De heer Wagemakers geeft aan geen behoefte te hebben aan een vaste indeling van de tafel. De heer Pols geeft aan dat hier in het Presidium toe is besloten in verband met het aantal plekken dat voor iedere fractie beschikbaar is. De gespreksleider suggereert het signaal terug te leggen bij het Presidium. Het voorstel van de fractie D66 om hier als commissie fysieke leefomgeving een eigen, afwijkende afspraak over te maken kan op bijval rekenen. Wethouder Sleeking geeft aan dat de presentatie over de plannen op de Houttuinen op 23 april 2015 niet door zal gaan omdat de indieners van de motie hierbij niet aanwezig kunnen zijn. In overleg met de griffie wordt gezocht naar een nieuwe datum. In verband met de wettelijke reactietermijnen op bezwaarschriften zal dit op korte termijn plaats moeten vinden. Wethouder Sleeking geeft aan dat er ontwikkelingen zijn in de Dordtse Kil III. Eerder heeft de gemeenteraad het betreffende bestemmingsplan herzien om een ontwikkeling mogelijk te maken (door het toestaan van hogere bouwhoogtes). Het college heeft in overweging om een vergelijkbare herziening voor te stellen om ook de komst van een ander bedrijf mogelijk te maken. Op korte termijn zal hij de commissie hier nader over informeren, omdat hij graag vooraf wil polsen hoe de gemeenteraad hierover denkt.


Er zijn drie vragen aan het college. De fractie PvdA vraagt of bij de aanpassingen aan de Rotonde Groenezoom ook enkele kleine punten in de directe omgeving van de rotonde meegenomen kunnen worden. Wethouder Van der Linden geeft aan dat hier inderdaad naar gekeken zal worden. De fractie stelt ook vragen over de overlast die wordt veroorzaakt door de verbouwing van de Drievriendenhof. Wethouder Sleeking geeft aan bekend te zijn met deze meldingen en dat daar ook reeds op geacteerd wordt. De fractie D66 vraagt of het eerdere verzoek van de commissie om een reactie op de redeneerlijn van de heer Koorevaar (Tijpoortburg) al onderweg is. De griffie zal dit verzoek van de commissie nogmaals onder de aandacht brengen van het college.  

Na een toelichting van Wethouder Van der Linden wordt het raadsvoorstel over het vaststellen van een gewijzigde verordening parkeerbelastingen (niet op de lijst) als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van 12 mei 2015. De wethouder zoekt vooraf uit of het dossier volledig is aangeleverd.  

27

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt de heer Oostenrijk dat hij zijn voorzitterschap en lidmaatschap van de werkgroep Nieuw Damplein Dubbeldam heeft neergelegd.  

28

Nieuwe behandelvoorstellen

32

min
Besluit

De commissie besluit deze beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan te nemen. Partijen die hun visie willen geven op de situering van de brug kunnen deze in de bestemmingsplanprocedure kenbaar maken door een zienswijze te geven of in te spreken bij de commissie. Het voorstel van de fractie CDA om deze brief voor een bespreking te agenderen wordt niet gesteund.

33

min
Besluit

De commissie besluit deze beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan te nemen. Wel zou de commissie graag een keer een presentatie krijgen over de plannen waar de brievenschrijver aan refereert.

34

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord. De brief wordt tevens betrokken bij de voorbereiding van een themabijeenkomst over dit onderwerp. De commissie suggereert om de brievenschrijver voor deze bijeenkomst uit te nodigen.

35

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 12 mei 2015.

36

min
Besluit

De commissie besluit deze visie te bespreken in een vergadering van de commissie in mei 2015.

37

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor 19 mei 2015. Afhankelijk van het aantal indieners van een zienswijze dat gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de ingediende zienswijze toe te lichten, bepaalt de commissie of er direct wordt overgegaan tot een inhoudelijke bespreking of dat bespreking op een later moment nodig is. De fractie BVD geeft op voorhand aan dat ze verwacht dit onderwerp nader te willen bespreken in de fractie voordat tot een inhoudelijke bespreking wordt overgegaan.

38

min
Besluit

Op verzoek van de fractie VVD (gesteund door de fractie CU/SGP) wordt dit raadsvoorstel geagendeerd voor een korte bespreking in de commissie. De discussie zal zich daarbij richten op de wijze waarop de beschikbare kavels worden verdeeld. De vraag van de fractie CDA of dit voorstel betekent dat het pand op de Iepenlaan 35 wordt gesloopt wordt bevestigend beantwoord.

39

min
Besluit

De commissie besluit na het zomerreces een themabijeenkomst te organiseren over de voortgang in de diverse spoordossiers. Mevrouw Van den Bergh en de heren Veldman, Tiebosch, Wagemakers en Pols zullen zich buigen over een goede invulling en afbakening van deze thema-avond.

40

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie op een nader te bepalen moment (mei/juni 2015).

41

min
Besluit

Op verzoek van de fractie GroenLinks (gesteund door de fractie PvdA) besluit de commissie deze brief voor een bespreking te agenderen. De discussie zal zich daarbij richten op de vraag hoe het college omgaat met de zieke bomen en welke kosten dat met zich meebrengt.

42

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord. De fractie PvdA zou graag het conceptantwoord ontvangen alvorens de reactie wordt verstuurd.

43

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter beantwoording in handen te stellen van het college. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

44

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 mei 2015. De fractie BVD vraagt aandacht voor de kastanjes. De wethouder geeft aan dat er een second opinion wordt uitgevoerd om te bezien of behoud toch mogelijk is.

45

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 12 mei 2015.

 

29

min
Besluit

De commissie kan instemmen met de opzet voor de agenda’s van deze cyclus. Nieuwe behandelvoorstellen die om een bespreking vragen worden aan de agenda toegevoegd. NB. Door tijdgebrek komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke bespreking van de RIB over Leefwerf de Biesbosch. Ook deze RIB zal dus nog aan deze cyclus worden toegevoegd.

30

min
Besluit

Conform. De fractie CU/SGP geeft aan dat ze er wel vanuit gaat dat de frequentie van informeren over de Spoorlobby (2x per jaar) gehandhaafd blijft en dat de eerstvolgende RIB over dit onderwerp betrokken kan worden bij de thema-avond over dit onderwerp.  

STUKKEN TER BESPREKING

31

min
Besluit

De heer Han Bakker (cultuur intendant) geeft een presentatie (bijgevoegd) over het Oeverproject, kunstwerken langs de Noord. Dit project kan een bijdrage leveren aan het versterken van het imago van de regio en de mentale afstand tussen Rotterdam en Dordrecht verkleinen. De combinatie van waterveiligheid en maritieme innovaties is uniek. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen over het stadium waarin de plannen zich begeven en op welke manier de gemeente hierbij betrokken is.

32

min
Besluit

De heer Barone spreekt in bij de punten 7 (bestemmingsplan Stadswerven) en 8 (Leefwerf de Biesbosch). Vervolgens geven de heer Van Son en mevrouw Van Rijk een toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan zoals het college voornemens is om dat voor inspraak ter inzage te leggen. De commissie spreekt vervolgens met de wethouder over geplande woningbouw, de bouwhoogtes, de plannen voor de punt van de punt, de vooruitzichten voor het gebied van het regiokantoor, de horeca- en detailhandel, het behoud van industrieel erfgoed, de kwaliteit en de organische ontwikkelingen van het gebied. Ook is er aandacht voor de positie van de brug en het data experience center. De wethouder zegt toe dat hij de initiatiefnemer zal uitnodigen om zijn plannen en ideeën te presenteren. Ook zegt hij toe dat er in de loop van het jaar een RIB van het college komt waarin verder wordt ingegaan op de mogelijke ontwikkelingen rond het regiokantoor. Op verzoek van de fractie D66 zullen de plannen dan nadrukkelijk in een historisch (financieel) perspectief geplaatst worden. De commissie adviseert de RIB op 12/5 voor kennisgeving aan te nemen.  

33

min
Besluit

Door tijdgebrek komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke bespreking van de RIB over Leefwerf de Biesbosch. Deze RIB zal dus aan de volgende cyclus voor een bespreking worden toegevoegd. De commissie verzoekt om dan een doorrekening van de plannen door het IBD bij de stukken te voegen.

34

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

35

min
Besluit

De gespreksleider rondt het gesprek af en de voorzitter sluit de vergadering.