Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1271968
Aanvang-sluiting 16-09-2014 19:45 - 16-09-2014 23:00
19:45 - 20:00Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:00 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

1

min
Besluit

Woensdag 24 september organiseert wethouder Van der Linden een benen op tafel bijeenkomst over jeugdhulp en preventie. Aanvang 20:00 uur, locatie: vergaderkamer 1.


Woensdag 8 oktober zal een themabijeenkomst plaatshebben over de stand van zaken bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor de commissieleden van Bestuur en Middelen en Sociaal.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3

min
Besluit

Agenda voor 30 september:


Raadsinformatiebrief over stand van zaken schoolzwemmen (1286218) in combinatie met de reactie van OPOD op de brief van het Sportbedrijf met de mededeling dat het schoolvervoer door de gemeente is wegbezuinigd (1299030).


De discussie richt zich daarbij op de vraag of, en zo ja hoe, we verder gaan met gesubsidieerd schoolzwemmen.


Instemmen met voorgestelde vervolgstappen op basis van de beantwoording motie Ondernemersfaciliteiten (1314537)


De discussie richt zich daarbij op de vraag of de motie hiermee is afgedaan en of de vervolgstappen passen binnen het beeld dat de raad hierover heeft gevormd.


Vervolg bespreking RV Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (1327507) in combinatie met RIB over voortgang sociale wijkteams 2014-2015 (1323543) en RIB over Regionaal Transitiearrangement MEE/ Clientenondersteuning ZHZ (1309986).

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Volgorde van insprekers: Willem Boon, Leo Schaap, Werner Kelder, Johan den Bakker, Chris van der Waard, Jan-Willem Lemkes, Dhr 't Lam, Arien van Pelt, Anneke Maagdenberg, Pieter Honing en Dominee G van Wijk.


De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

5

min
Besluit

Het voorstel wordt ter advies neergelegd bij het college. De wethouder geeft aan met een voorstel te zullen komen.

6

min
Besluit

Wethouder komt schriftelijk terug op openstaande vragen en dinsdag 30 september zal bespreking in de commissie worden vervolgd. De bespreking gecombineerd worden met het agendapunt RIB over voortgang sociale wijkteams 2014-2015 (1323543) en RIB over Regionaal Transitiearrangement MEE/ Clientenondersteuning ZHZ (1309986).

Tenslotte

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur.

20:00 - 23:00Fysieke Leefomgeving

 

8

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en bedankt Hans Doddema voor de vervanging op 9 september 2014. De voorzitter deelt mede dat het werkbezoek aan 'De Holland' op dinsdag 30 september door zal gaan en om 17:00 uur start. Na afloop kunnen de deelnemers eten op het Stadskantoor. De fietstocht door Dordt-West wordt ook georganiseerd. Deze week wordt duidelijk of dit lukt op woensdag 1 oktober, of dat naar een moment in het voorjaar wordt uitgeweken. De commissie besluit om de rondvraag (punt 9) in het agendadeel van deze vergadering te behandelen.

9

min
Besluit

De besluitenlijst van 9 september 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De commissie adviseert deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de thema-avond Ondergrond op 8 oktober 2014.

2

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

3

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de lijst van nieuwe behandelsuggesties op 14 oktober 2014.

4

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de lijst van nieuwe behandelsuggesties op 14 oktober 2014.

 

11

min
Besluit

Op voorstel van de voorzitter komen de volgende onderwerpen op agenda van de commissievergadering op 30 september 2014: inspreker de heer De Wildt inzake waterstof / energietransitie, bestemmingsplan Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (inclusief brieven), windenergie (NB. op 16/9 reeds afgehandeld), eea mogelijk aangevuld met enkele raadsinformatiebrieven van de voorraadlijst.

STUKKEN TER BESPREKING

12

min
Besluit

De heer Verbakel spreekt namens de cooperatieve vereniging Drechtse Wind in. De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen over de lokale betrokkenheid, de leden van de vereniging, het verdienmodel en de contacten met de gemeente. Vervolgens geeft de heer Dooper van het adviesbureau Bosch en Van Rijn een toelichting op de notitie Reikwijdt en Detailniveau Windpark. De notitie geeft vooral inzicht in het proces zoals dat vanaf nu doorlopen zal gaan worden. De heer Dooper wordt bevraagd op zijn visie op de toekomst van windenergie op land en op zee en de alternatieven die er zijn om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Ook is er aandacht voor het bevoegd gezag en de noodzaak om een MER-procedure te doorlopen. De commissie bespreekt het voorstel vervolgens ook inhoudelijk. Met name de terugverdientijd, de overlast voor omwonenden en de afschrijvingstermijn krijgen nog de nodige aandacht. De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor 23 september 2014. De fractie GroenLinks was afwezig en wordt expliciteit geattendeerd op de mogelijkheid om eventueel een stemverklaring af te leggen.

13

min
Besluit

Op verzoek van de fracties PvdA en SP is dit voorstel voor een korte bespreking in de commissie geagendeerd. De fractie PvdA vraagt aandacht voor een casus waarbij de communicatie tussen de gemeente en direct betrokkenen niet soepel lijkt te verlopen. De wethouder geeft aan dat hier inmiddels actie op is ondernomen. De SP heeft geen verdere aanvullende vragen. De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

14

min
Besluit

Vrijwel alle partijen geven aan content te zijn met de geplande aanleg van de landbouwweg. De motie die de raad heeft aangenomen leidt tot resultaat. Voorts vinden de fracties het positief dat het gefinancieerd kan worden vanuit de reeds beschikbare projectgelden. Wel wordt de vraag gesteld of er dan niet nog meer lucht in de ramingen zit. De commissie roept het college op om ook in het vervolg goed af te stemmen met LTO, zodat de aan te leggen weg ook echt voldoet aan de eisen die de gebruikers er aan stellen. Ook stelt de commissie nog enkele vragen over de scheiding van verkeerstromen en de wijze waarop inspraak over de wijzigingen is georganiseerd. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

15

min
Besluit

Meerdere fracties geven aan tevreden te zijn met de wijze waarop dit besluitvormingsproces tot nu toe is verlopen. Het college heeft de raad goed meegenomen in de risico's en de keuzes die zijn gemaakt. De fracties zijn ook in meerderheid positief over de ontwikkelingen en betitelen die als ambitieus, belangrijk en strategisch van belang. De commissie geeft nog de volgende aandachtspunten mee ten aanzien van de volgende onderwerpen: profiel / focus van het bedrijventerreinen, overzicht van alle ontsluitingen, parkmanagement, informatie over de voortgang van het project, financiering en de marketingstragie. Wethouder Mos zegt toe dat hij de raad goed zal informeren over de voortgang en gaat graag het gesprek aan hoe dat het beste vorm kan krijgen. Gelet op de omvang van de investering en het belang van de besproken ontwikkeling besluit de commissie op voorstel van de fracties PvdA en BVD dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de middagraad van 23 september 2014. 

Tenslotte

16

min
Besluit

De heer Nederhof stelt een vraag over de kwaliteit van het taxivervoer / toegelaten taxi organisatie (TTO). De heer Van der Linden zal deze vraag binnen twee weken schriftelijke beantwoorden (aan de hele commissie).


De heer Tiebosch stelt een vraag aan de commissie. De provincie heeft de gemeenteraad opgeroepen zich uit te spreken over de toekomst van buslijnen (nieuwe consessie). De commissie besluit om een bijeenkomst te organiseren waarin de commissie input kan leveren voor een standpuntbepaling. Mevrouw Van den Bergh en de heren Tiebosch, Oostenrijk en Nederhof zullen deze bijeenkomst voorbereiden. 


Mevrouw Van den Bergh stelt twee vragen over de parkeertarieven op de sportboulevard en de rol van de regio Drechtsteden in de Metropolregio. De eerste wordt direct beantwoord. Op de tweede komt wethouder Van der Linden schriftelijke terug (antwoord hele commissie).


Mevrouw Van der Vorm stelt een vraag over de openbaarheid en toegankelijkheid van verslagen van de Welstandcommissie. De griffie speelt deze vraag door naar het college.


 

20:00 - 23:00Bestuur en Middelen

 

17

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Jager en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Güler, Van Verk, Reumers, Engelberts, Blokland, Tazelaar, Merkuur, Pols, Burggraaf, De Looze, Bronkhorst, Soy, Tutopoly en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W zijn aanwezig de heren Brok en Mos en mevrouw Lambrechts (alleen bij punt 1).

18

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

19

Nieuwe behandelvoorstellen

5

min
Besluit

De heer Engelberts wil dit punt graag bespreken in een adviescommissie. De politieke vraag zal zijn: wordt het financieel belang daadwerkelijk gerealiseerd of gaan we risico's lopen? De fracties van D66, PvdA, BvD en GL steunen dit verzoek. Dit stuk zal in de adviescommissie van 30 september a.s. worden geagendeerd.

6

min
Besluit

De heer Soy heeft de volgende vraag aan de wethouder: Heeft de correctie ook effect op de lopende jaarrekeningen? De vraag zal ter beantwoording worden doorgeleid naar de wethouder.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

7

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2014.

 

20

min
Besluit

Voor de adviescommissie 30 september a.s. staan de volgende onderwerpen geagendeerd:


Raadsinformatiebrief over Vorming van een Drechtstedelijk KCC (1343588), Gevudo Begroting 2015, Raadsinformatiebrief over toezicht informatiehuishouding (1309973). Tijdens de adviescommissie van 9 september jl. is ook het onderwerp ''toekomst toezicht" geagendeerd voor 30 september a.s.

21

min
Besluit

Ten behoeve van het proces rondom de Burap legt de voorzitter de commissie de mogelijkheden voor voor het indienen van technische vragen. De vragen zouden in twee rondes kunnen worden ingediend, als daar behoefte aan is. Als de vragen vóór 8 oktober aangeleverd zijn, heeft de raad uiterlijk 17 oktober antwoord. En als voor de tweede ronde de vragen vóór 15 oktober zijn aangeleverd, is er uiterlijk 24 oktober antwoord. Eventuele vragen over de tweede verzamelwijziging 2014 die op dezelfde dag uitkomt, kunnen ook meegenomen worden. Het verzoek is dan wel bovenaan te zetten op welk stuk de vragen betrekking hebben.


De fracties van D66 en GL geven aan de mogelijkheid open te houden om voor de adviescommissie van 14 oktober dit onderwerp te agenderen. De technische vragen dienen in dat geval ook vóór 8 oktober te zijn ingediend en de antwoorden worden dan mondeling door de wethouder gegeven tijdens de commissievergadering.


De commissie stemt in met de afspraken zoals die vorig jaar zijn vastgelegd over de behandeling tijdens de raad van 28 oktober a.s. Die afspraken luiden als volgt:


De eerste termijn is maximaal 10 minuten (minder mag ook). Er wordt vanaf het katheder gesproken waarbij geen interrupties worden toegestaan. De vragen worden na afloop van de woordvoering gesteld en er mogen geen technische vragen tijdens het debat worden gesteld.

22

min
Besluit

De wethouder verzoekt de commissie op 8 oktober dit onderwerp alsnog te agenderen en er tegelijk een subregionale avond van te maken. De stukken blijken eerder klaar te zijn dan vorige week verwacht en op 8 oktober kan dhr Verheij er ook bij aanwezig zijn. Een dinsdagavond wordt voor hem lastig i.v.m. de raadsvergadering.


De commissie stemt niet in met het verzoek van de wethouder om er een subregionale avond van te maken. De commissie stemt er wel mee in om de thema-avond te gebruiken voor dit onderwerp. Een aantal facties geeft wel aan dat zij eraan hechten dat een thema-avond ook bedoeld blijft voor een thema-avond en geen restavond voor onderwerpen die eigenlijk thuishoren op een reguliere commissieavond.

STUKKEN TER BESPREKING

23

min
Besluit

Veel fracties geven complimenten voor de notitie en een aantal doelstellingen wordt ook gedeeld (zoals over de high impactcrimes). Er is ook een aantal vragen en opmerkingen over o.a. de volgende onderwerpen: diefstal van motorvoertuigen, wijken waar het gevoel van veiligheid niet goed is, openlijke geweldpleging, jeugdcriminaliteit, hangplekken voor jongeren, verkeersveiligheid, spoorveiligheid, discriminatie, FC Dordrecht, zorgen om nationale politie en de korte lijnen die kunnen verdwijnen, aantal prioriteiten en Syriëgangers.


De commissie spreekt uit dat zij het goed vindt om dit onderwerp/inzichten hierop jaarlijks te bespreken in de commissie.


De burgemeester en de districtschef de heer Snoep gaan in op de verschillende vragen en de opmerkingen waarbij de burgemeester o.a. aangeeft dat de subjectieve beleving van veiligheid nog niet positief te duiden is en dat aandacht nodig blijft. Wat betreft de nationale politie blijft hij evenveel bevoegdheden voor het gezag houden als voor de vorming van de nationale politie. Het beheer is wel overgegaan naar de minister van VenJ. Er blijft een vraag openstaan over discriminatiecijfers van Radar en die vraag zal nog worden beantwoord.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september a.s.

24

min
Besluit

Verschillende fracties stellen nog vragen over de kosten en of er lijsten van onderwerpen zijn waar niet aangekomen mag worden en zo ja welke dat zijn. De wethouder geeft aan dat er wel wat van de kosten af zal gaan en dat alle zaken inzichtelijk mogen worden gemaakt maar dat er ook naar een zo breed mogelijk draagvlak gekeken moet worden.


De fracties van PvdA en D66 geven aan dit als een (kort) bespreekpunt te willen agenderen tijdens de middagraad van 23 september a.s. De discussie zal zich dan richten op vraagtekens bij een discussie langs de domeinen, verschil van inzicht hoe verbonden partijen aangevlogen worden en dat bezuinigingen en kerntaken door elkaar lopen en of dit niet op een andere wijze kan. 

Tenslotte

25

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.