Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1271965
Aanvang-sluiting 09-09-2014 19:00 - 09-09-2014 23:00
19:00 - 19:45Auditcommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
19:45 - 20:00Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:00 - 23:00Bestuur en Middelen

 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Portier, Güler, Reumers, Heijkoop, Tazelaar, Merkuur, Pols, Burggraaf, De Looze, Staat, Gündogdu, Bronkhorst, Soy, Tutopoly, Schalken en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W zijn aanwezig de heren Brok, Sleeking en Mos en mevrouw Lambrechts (alleen bij punt 1).


Mevrouw Lambrechts stelt voor de avond over de dienst Gezondheid en Jeugd op 8 oktober uit te stellen omdat een aantal stukken nog niet gereed is. De commissie vraagt of dit onderwerp dan geagendeerd kan worden op de reguliere commissie avond van 14 oktober 2014. Mevrouw Lambrechts laat nog weten of dit lukt.


 


 

2

min
Besluit

De heer Soy geeft aan dat zijn fractie ten aanzien van punt 8 over de verbonden partijen een aparte commissie overbodig vindt. Daar is de auditcommissie voor.  Mevrouw De Smoker geeft aan dat het geen commissie is maar alleen een voorbereidingsgroepje om een thema avond voor te bereiden. De heer Soy gaat hiermee akkoord maar wil in de toekomst zo min mogelijk van dit soort groepjes. Hij sluit zich aan bij het voorbereidingsgroepje.

3

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

2

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie op 16 september a.s. De heer Snoep (districtschef) wordt hierbij ook uitgenodigd.

3

min
Besluit

De agendacommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

4

min
Besluit

De VVD-fractie wil graag een visie ontvangen van het college over de begraafplaats. Wethouder Sleeking geeft aan dat deze eraan komt.


De agendacommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 september 2014.

5

min
Besluit

De agendacommissie geleidt deze brief door naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

6

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

8

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

9

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

10

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

11

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

12

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

13

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

14

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (30 september).

15

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

16

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2104.

17

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

18

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (bij voorkeur op 14 oktober 2014).

19

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

20

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (30 september).
Voor de verdere behandeling van dit onderwerp zie Risnr. 1310678. (gerelateerd dossier)


 

21

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (bij voorkeur op 14 oktober 2014).

22

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (bij voorkeur op 14 oktober 2014). 

 

4

min
Besluit

Op dit moment staat alleen de Raadsinformatiebrief over het concept Regionaal Beleidsplan (RBP) Eenheid Rotterdam 2015-2018 (1339489) geagendeerd voor 16 september a.s. 


De voorzitter geeft aan dat er nog twee brieven over het Veiligheidshuis (1259206 en 1178632) op de open voorraadlijst staan. Hij vraagt of de commissie deze brieven nog wil bespreken dan zou dat 16 september a.s. kunnen. De adviescommissie heeft geen behoefte aan bespreking en deze brieven kunnen voor kennisgeving worden aangenomen (16 september 2014).


 

5

min
Besluit

Dit punt is reeds bij agendapunt 1 behandeld. Mevrouw Lambrechts laat nog weten of het mogelijk is of de stukken van DGJ op 14 oktober a.s. kunnen worden besproken.

6

min
Besluit

De heer Sleeking wil graag op of na 24 september een bespreking over dit onderwerp omdat de medewerkers van toezicht pas op 24 september worden geïnformeerd. De commissie wil graag dat dit ontwerp wordt geagendeerd op een reguliere commissie avond en hier geen extra avond voor in te plannen. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de adviescommissie van 30 september 2014.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De heer Portier heeft een aantal bezwaren tegen de APV. Het gaat met name om de artikelen 2.6 (verspreiden drukwerk) en 5.16, tweede lid, (openbare gedachten). Hij vindt dit een inperking op de vrijheid van meningsuiting en als die vrijheid wordt ingeperkt, moeten er heel goede argumenten zijn. Hij ziet deze niet en wil dat deze artikelen worden geschrapt. De heer Tazelaar ondersteunt het betoog van de heer Portier. Mevrouw de Smoker ondersteunt het punt van de vrijheid van meningsuiting. Ook de heer Pols geeft aan dat de vrijheid van meningsuiting voor de VVD belangrijk is. Hij vraagt zich verder af of dit te handhaven is. Mevrouw Kruger schaart zich achter woordvoering van de SP. Zij dacht dat dit eerst over de Straatkrant ging maar dit blijkt gelukkig niet het geval te zijn.


De burgemeester geeft aan dat op verschillende plaatsen de mogelijkheid nog steeds geboden wordt. Hij krijgt veel signalen dat het als hinderlijk wordt ervaren als je met enige regelmaat wordt belast.


Een aantal fracties geeft aan nog nooit klachten hierover te hebben gehoord. Een andere fractie geeft aan weer wel signalen hierover te hebben gehoord en kan zich voorstellen dat er wel overlast is.  De burgemeester merkt nog op dat het verspreiden op 3 A-locaties in de stad is toegestaan en dat hij wel geluiden hoort dat men zich eraan stoort dat de stad er met rommel bij ligt.


Het CDA, BVD en CU/SGP steunen de burgemeester op dit punt. De fracties van D66 en GL willen dit onderdeel als bespreekpunt op 23 september 2014.


Het punt van de heer Bronkhorst over de Drank- en horecawet wordt meegenomen in de eerstvolgende wijziging van de APV (4e wijziging).


De heer Güler vindt het wenselijk om vier weken voor de verkiezingen het uitdragen van politieke boodschappen niet alleen op de publieke borden door de gemeente aangewezen te mogen uiten maar ook op andere borden (verkeerspalen). De burgemeester vindt dit een zaak van de politiek zelf. De heer Tazelaar wil het hier een keer in een commissievergadering over hebben. De heer Heijkoop heeft hier geen behoefte aan. Hij hoort hier juist veel klachten over. De fractie van BVD is het eens met het CDA. De heer Portier wijst op de aankomende Provinciale Statenverkiezingen en vindt dat het een verrijking kan zijn als posters op verkeerspalen hangen. De heer Pols wil aan het bestaande beleid vasthouden. De heer Güler kondigt een amendement hierover aan. De voorzitter stelt voor dat hij met andere partijen een initiatief voorstel maakt. De heer Güler vindt dit een goed idee.


Mevrouw De smoker wil weten waarom gekozen is voor de speeltijden zoals genoemd in de APV. Zij stelt voor om de speeltijden te beperken van 09:00 tot 18:30 uur. De fracties van GL, PvdA en VSP ondersteunen het voorstel van mevrouw De Smoker. De fracties van CDA, CU/SGP, BVD en VVD vinden de voorgestelde speeltijden door het college prima.


De burgemeester verbaast zich erover dat partijen hier wel over klagen maar niet over overlast van papier op de grond. Hij vindt het carillon geluid iets dat op een vreugdevolle en laagdrempelige manier past bij de Nederlandse cultuur. Verschillende partijen geven aan dat zij hierin wel een verschil zien maar geen bezwaar hebben tegen het carillon maar over de speeltijden.


Dit stuk zal als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 september 2014. Mevrouw De Smoker kondigt een stemverklaring af over het onderdeel m.b.t. het carillon.

8

min
Besluit

De heer Bronkhorst vindt het een aandachtspuntje dat 26 van de 66 zaken niet tijdig zijn afgehandeld. Aan de termijn moet in de toekomst meer aandacht worden besteed. Als er een dwangsom moet worden betaald is dat zonde van het gemeenschapsgeld.


 De burgemeester deelt deze stellingname maar het is wel vaak zo dat als termijnen niet gehaald worden dat dat vaak komt door verzoeken van de andere partij. En in alle gevallen vindt dat in overleg plaats. De heer Bronkhorst geeft nog aan dat de secretaris op tijd kan verdagen. Dat is een eenvoudige administratieve handeling De burgemeester agendeert dit punt begin oktober.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

9

min
Besluit

De voorzitter geeft aan dat dit stuk inmiddels als hamerstuk is doorgestuurd naar de Drechtraad van 7 oktober a.s. Mevrouw De Smoker heeft nog een aantal opmerkingen op dit stuk (zoals over een regionale adviesraad) en verzoekt dat het verslag van de bespreking van vanavond over dit onderwerp wordt doorgezonden naar de Drechtraad. Hierin wordt voorzien.  


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

10

min
Besluit

De commissie staat uitgebreid stil bij dit onderwerp. Een aantal fracties geeft aan dat de discussies breed moet worden gevoerd, alle dossiers moeten in volle breedte worden bekeken, verbonden partijen moeten ook in het proces worden meegenomen gezien het feit dat meer dan helft van de Dordtse begroting naar verbonden partijen gaat. Ook refereerde een aantal fracties aan het politiek akkoord en dat zij zich daar aan willen houden. Verder werd de wens geuit dat via de auditcommissie de eerste stand van zaken wordt besproken mits daar geen politiek wordt bedreven. Daarnaast wil een aantal fracties dat een aantal onderwerpen eerst in de vakcommissies wordt voorbesproken.


Bijna alle fracties hadden opmerkingen over de hoge kosten van dit traject terwijl er 10 miljoen moet worden bezuinigd en verzoeken om een toelichting. Daarnaast waren er nog opmerkingen over de volgende onderwerpen: in het gesprek met de stad zou vooral met bewoners in gesprek moeten worden gegaan, een andere fractie gaf weer aan dat de instanties ook van belang kunnen zijn als hun organisatie besproken wordt. Er wordt ook gerefereerd aan de thema avond van 3 september jl. De drie W-vragen worden in de startnotitie gemist. Verder zijn er nog vragen over: wat de domeinen zijn, worden die vooraf vastgesteld, wat zijn de technische spelregels en waarom er afgeweken wordt van programma's? Een aantal fracties verwacht dat de raad een aantal keuzes voorgelegd krijgt. Men heeft dan daadwerkelijk wat te kiezen en komt niet voor voldongen feiten te staan.


Wethouder Sleeking geeft aan dat er wat de kosten betreft nog een concreet krediet voorstel komt. Hij verwacht dat de uiteindelijke kredietaanvraag lager ligt. Hij kondigt tevens een addendum aan met een nadere duiding op deze notitie. Wethouder Mos geeft aan dat hij de update september circulaire tijdens de begroting kan toelichten. Wat de verbonden partijen betreft, geeft hij aan dat dat vooral uitvoering is en minder beleidskeuzes en je zit er met meer partijen in. Er wordt wel naar gekeken. De 3 W-vragen vindt hij meer voor het politieke debat.


De adviescommissie agendeert het onderwerp (met het aangekondigde addendum) op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk voor de adviescommissie van 16 september a.s. De discussie zal dan gaan over het addendum.

 

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur.

20:00 - 23:00Fysieke Leefomgeving

 

12

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter geeft aan dat er een mogelijkheid is om op 30 september - voorafgaand aan de reguliere vergaderingen - een werkbezoek te brengen aan het gebouw 'de Holland'. De commissie geeft aan hier interesse in te hebben. Ook ligt er het aanbod om de fietstocht panorama Dordt West opnieuw te organiseren. Dit zou kunnen op 1 oktober. Ook hier zijn meerdere leden van de commissie die interesse hebben.

13

min
Besluit

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

14

Nieuwe behandelvoorstellen

23

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de fracties PvdA, D66, CDA en CU/SGP ter bespreking te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie richt zich daarbij op de vraag wat de gemeente gaat doen met de gronden in categorie 2.

24

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

25

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties PvdA, SP en CDA als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie zal daarbij gaan over de herstructurering van Crabbehof, het winkelcentrum, het station en de financien. Bij deze bespreking wordt ook de beantwoording van de vragen inzake de verplaatsing van de vrije tuinder betrokken.

26

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

27

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De vraag van de fractie CDA over de (on)mogelijkheden van het resterende budget wordt door wethouder Van der Linden schriftelijk beantwoord.

28

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De inhoud van de brief is betrokken bij de bespreking van de APV in de commissie Bestuur & Middelen.

29

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de volgende lijst van nieuwe behandelsuggesties op 16 september 2014.

30

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de volgende lijst van nieuwe behandelsuggesties op 16 september 2014.

31

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

32

min
Besluit

De commissie besluit het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving van 16 september 2014.

33

min
Besluit

De commissie besluit stuk op verzoek van de fracties CDA en PvdA als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie zal daarbij gaan over het belang, de financiering en de ondergrond van het tracé.

34

min
Besluit

De commissie besluit raadsvoorstel - in afwachting van de reactie van de ontwikkelaar op het ontbindingsbesluit - te plaatsen op de voorraadlijst en te agenderen voor een bespreking in de commissie zodra die reactie binnen is.

35

min
Besluit

De commissie besluit het adviesbureau Bosch & van Rijn uit te nodigen om de hoofdpunten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau toe te komen lichten aan de commissie fysieke leefomgeving. Met het oog op de voortgang van het traject wordt deze presentatie op korte termijn ingepland.

36

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

37

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

38

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties PvdA, GroenLinks en D66 als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie zal daarbij gaan over afwijkingen ten opzichte van eerdere prognoses, het afwijken van de eigen spelregels, de relatie met motie 9(a) en reikwijdte van de geheimhouding die op de bijlage is gelegd.

39

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties SP en PvdA als bespreekstuk te agenderen voor de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving van 16 september 2014. De discussie zal daarbij gaan over de onduidelijkheid die bij een deel van de omwonenden aanwezig is.

40

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum . De discussie zal daarbij gaan over de vraag of er in de Dordtse situatie nog mogelijkheden zijn om nieuwe monumentale bomen te laten ontstaan.

41

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De vraag van de fractie D66 over de afwijkende status van Kilwind wordt buiten de orde van de vergadering door de wethouder beantwoord. Vermoedelijk heeft dit te maken met de fase waarin die aanvraag zit.

42

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

43

min
Besluit

De commissie besluit het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014 .

44

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

45

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. Op de vraag van de fractie CDA naar de late aanlevering van dit jaarprogramma zegt de wethouder toe hier komend jaar eerder mee te komen. Bij het verschijnen van het volgende document zullen medewerkers van de omgevingsdienst worden uitgenodigd om over de 'ins & outs' van het jaarprogramma te praten

46

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

47

min
Besluit

De commissie besluit het stuk te betrekken bij de bespreking van bestemmingsplan  Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (RIS 1339466).

48

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

49

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

50

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te plaatsen op de voorraadlijst in afwachting van het conceptontwerp recreatieve inrichting.

51

min
Besluit

De commissie besluit het stuk te betrekken bij de bespreking van bestemmingsplan  Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (RIS 1339466).

52

min
Besluit

De commissie besluit het stuk te betrekken bij de bespreking van bestemmingsplan  Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (RIS 1339466).

 

15

min
Besluit

Gelet op eerder gemaakte afspraken en de fatale beslisdata wordt geadviseerd om de thema's WDO, landbouwweg en het reparatiebesluit NDB te agenderen voor een bespreking. Daar kan de presentatie over de notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark Dordrecht aan toe worden gevoegd.

16

min
Besluit

De commissie honoreert het verzoek van Wethouder Mos en plaats een bespreking van de prognose Grondbedrijf op de concept agenda van 30 september of 14 oktober.

17

min
Besluit

De commissie besluit de heer De Wildt uit te nodigen om in te spreken in de commissie fysieke leefomgeving. De commissie is verdeeld over de vraag of het wenselijk is om deze inspraakreactie te koppelen aan een andere bespreking over het thema 'energie'. Samen met de heer De Wildt wordt gezocht naar een geschikte datum.

STUKKEN TER BESPREKING

18

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.


De commissieleden stelde een groot aantal vragen, onder andere over de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten. Aandacht was er ook voor de relatie tussen knelpunten en de maatregelen die nu getroffen worden. Een aantal vragen over de quoteringsregeling (2% versus 5%) bleken door een besluit van het college inmiddels achterhaald (nu geldt 2% voor de hele stad). Een vraag van de fractie PvdA over de volkshuisvestelijke doelstellingen van een subsidieregeling worden schriftelijk door de wethouder afgedaan.

19

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

20

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

21

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. Dit advies komt tot stand na een uitvoerige discussie over afschrijvingstermijnen, projectplanningen, 'slimme' VRI's en afstemming tussen Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. De wethouder heeft toegezegd dat de lijst van vervangingsinvesteringen zoals die is opgenomen in het voorstel niet automatisch leidt tot een vervanging. Per geval zal ook verkeerskundig de afweging worden gemaakt wat de beste oplossing is. De 'Voortgangsrapportage Uitvoeringsacties en Uitvoeringsprogramma VRI' is aan het RIS-dossier toegevoegd.

22

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. In de eerste helft van 2015 zal de wethouder komen met een vervolg brief. In deze brief zullen de verschillende varianten (Copernicusweg, upgraden Dordrecht-Zuid, geen station) tegen elkaar worden afgezet. De fractie D66 verzoekt om in deze uiteenzetting ook het busvervoer een plek te geven. De VVD doet de suggestie om Albert Schweitzer nadrukkelijker als stakeholder te betrekken. Ook wordt gevraagd om te onderzoeken of een station aan de Zuidzijde van de stad mogelijk van invloed is op de mogelijkheden om de intercitystatus van Dordrecht centraal te behouden.

23

min
Besluit

Wethouder Van der Linden geeft aan dat regionaal portefeuillehouder Mirck voor de regio resultaat heeft geboekt met het binnenhalen van geld voor een energieloket. Binnenkort wordt de gemeenteraad daar met een raadsinformatiebrief over geinformeerd. Na deze mededelingen besluit de commissie dat een verdere bespreking van de VNG-brief nu niet nodig is.

24

min
Besluit

De fractie Beter voor Dordt stelt vragen over het parkeren van 'uitzichtbelemmerende' voertuigen. Gezien de algemene formulering van de vragen verzoekt de wethouder specifieker aan te geven waar deze problematiek zich voordoet. De fractie Beter voor Dordt zal deze informatie mailen naar de wethouder, zodat deze volgende week de vragen kan beantwoorden.


Tot slot vraagt de heer Nederhof naar de reden van het meezenden van de bestuurlijke planner. De commissiegriffier geeft aan dat dit is gebeurd om het mogelijk te maken als commissie iets verder voorruit te gaan plannen.


Om 23:05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

20:00 - 23:00Sociale Leefomgeving

 

25

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Aanwezig zijn de dames Sonmezer, Edenburg, Meijer, Catsburg, Greve, Nijhof, Wemmers, Stolk, Koene, Mous en de heren van Verk, van Antwerpen, Blokland, Husen, Hofman, Schuiten, Rovers, Meijer, Vooren (commissiegriffier) en Kelholt (voorzitter). Namens het college is wethouder Lambrechts aanwezig. Ambtelijke ondersteuning: mevrouw van den Hoek.


De voorzitter informeerd vervolgens of er voldoende belangstelling is voor de rondleiding bij het Johan de Witt gymnasium (18:45-19:30) en het Hofkwartier (19:30-21:30) op donderdag 2 oktober. Een kleine tien commissieleden geeft aan hierbij aanwezig te zullen zijn.

26

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel wenst dhr van Verk nadere informatie van de wethouder betreffende de uitkomst van het gesprek met Bureau Jeugdzorg. Ook verneemt hij graag wanneer de benen op tafel sessie georganiseerd zal worden.

27

Nieuwe behandelvoorstellen

53

min
Besluit

Voor beantwoording doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

54

min
Besluit

Ter afhandeling college met een afschrift van het antwoord voor de adviescommissie.

55

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

56

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

57

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de commissie op 16 september 2014. Bij de bespreking wordt een toelichtende rol van de ambtelijke ondersteuning op prijs gesteld.

58

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk op verzoek van de fractie van GroenLinks (gesteund door de SP) te agenderen voor bespreking in de commissie. De politieke vraag: Is de ingezette actie niet te mager voor dit vraagstuk?

59

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP zal dit stuk besproken worden in de commissie. Daarbij wenst de PvdA dit te combineren met brief 1309986. BVD sluit zich daarbij aan. De centrale vraag daarbij is of we het de goede kant op vinden gaan.

60

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 14 oktober. Onder voorbehoud van de levering van een sluitende meerjarenbegroting door RTV-Dordrecht voor 1 oktober 2014.

61

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

62

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

63

min
Besluit

Deze brief zal betrokken worden bij de toekomstige behandeling van raadsvoorstel 1099246.

64

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als stuk voor een korte bespreking te agenderen voor de commissie. Hierbij staat de vraag centraal of de motie hiermee is afgedaan en of de vervolgstappen passen binnen het beeld dat de raad hierover heeft gevormd.

65

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

66

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

67

min
Besluit

Zal worden betrokken bij behandeling van de rib over voortgang sociale wijkteams 2014-2015 (1323543).

68

min
Besluit

De ommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

69

min
Besluit

Op voorstel van de fractie CDA (ondersteund door de SP) wordt deze brief geagendeerd voor bespreking. Daarbij staat centraal de vraag of we accepteren dat kinderopvang minder toegankelijk wordt voor lagere en middeninkomens.

70

71

min
Besluit

Tijdens de vergadering van 16 september 2014 zal de SP nader toelichten hoe ze dit stuk wensen te bespreken.

72

min
Besluit

GroenLinks en BVD wensen deze brief te bespreken. Met daarbij als politieke vraag: Het Energiehuis is nog niet klaar. Hoe en wanneer gaat dat gebeuren?

 

28

min
Besluit

Dinsdag 16 september starten we met een sprekersplein (op verzoek van CU/SGP, CDA en SP) rondom het raadsvoorstel met de nieuwe verordening winkeltijden Dordrecht.


Als tweede punt staat op de agenda het initiatiefvoorstel BVD 'Dordrecht een stad zonder circussen met wilde dieren' (1285480).


En we sluiten de avond af met een discussie met een toelichtende rol van de ambtenaren over het raadsvoorstel Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (1327507).


Daarbij is afgesproken dat deze drie stukken vervolgens de week erop naar de middagraad kunnen.

STUKKEN TER BESPREKING

29

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

30

min
Besluit

Mw Koene (VVD) vraagt de wethouder hoe het college zal omgaan met aanvragen om zondagopenstelling met de komende open monumentendag al mogelijk te maken. De wethouder geeft aan dat aanvragen met spoed behandeld zullen worden.


Dhr Hofman (D66) zal via mail nog aanvullende vragen stellen betreffende de brief over het Suwinet die eerder deze avond naar het college is gestuurd voor aanvullende informatie.