Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 999272

Gemeente Dordrecht

Dossier - 999272

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 999272
Onderwerp Vaststellen startnotitie Nota Fietsbeleid 'Dordt fietst verder'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 15:44:01
Onderwerp Vaststellen startnotitie Nota Fietsbeleid 'Dordt fietst verder'
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 116 - Verkeersveiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van der Hout, 078 770 4856
Datum B&W Besluit 12-02-2013
Gerelateerde zaak 930409
Datum verzending 07-03-2013
Agendacommissie 12-03-2013
Adviescommissie 09-04-2013
Raad 16-04-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 13 november 2012 heeft u ingestemd met de in bijlage 1 bijgevoegde MOTIE fietsbeleid Dordrecht. In deze motie wordt het college verzocht om: • in 2013 met een nieuwe nota fietsbeleid te komen; • mede op basis van een opnieuw uit te voeren "fietsbalans"; en • daarbij in te spelen op ontwikkelingen als: de kwaliteit en volledigheid van het fietsnetwerk, e-bikes en stimulansen om fietsen te bevorderen. Om te komen tot een nieuw fietsbeleid is een startnotitie opgesteld waarin de inhoudelijke en procesmatige kaders zijn beschreven. De startnotitie is in bijlage 2 opgenomen. De geactualiseerde fietsnota heeft tot doel het aandeel fietsverkeer in de "modal split" te vergroten door de weggebruiker te verleiden tot het gebruiken van de fiets. Het vergroten van het fietsgebruik draagt bovendien bij aan een leefbare en meer duurzame stad. In de MOTIE fietsbeleid Dordrecht, verzoekt de gemeenteraad aan het college om opnieuw een Fietsbalans uit te laten voeren. De gemeente heeft zich verdiept in de mogelijkheden van een Fietsbalans en stelt voor om voor het opstellen van het fietsbeleid geen Fietsbalans, maar een aantal meer gerichte onderzoeken uit te voeren. In het voorliggende raadsvoorstel zijn de overwegingen voor deze beslissing toegelicht. De totale investeringskosten worden geraamd op € 139.640,-- (exclusief BTW, prijspeil 2012). Van dit bedrag is er € 20.000,-- gereserveerd voor het laten uitvoeren van een fietstevredenheidsonderzoek door het OCD. Daarnaast is er € 15.000,-- gereserveerd voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar het fietsgebruik. Dit onderzoek wordt uitgezet bij een extern bureau. De kosten voor zowel het fietstevredenheidsonderzoek als het onderzoek naar het fietsgebruik, kunnen worden gedekt vanuit het "basispakket OCD". De overige € 104.640,-- betreffen kosten voor de ambtelijke inzet. Deze kosten worden gedekt vanuit de exploitatie. Het college stelt voor om: 1. de startnotitie Nota Fietsbeleid "Dordt fietst verder" vast te stellen; 2. het college opdracht te geven met de voorbereiding van het beleid te starten.
Gepubliceerd 11-03-2013