Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 940983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 940983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 940983
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 7e wijziging Wielwijk, locatie Kennedyschool
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2012 16:35:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van GroenLinks legt een stemverklaring af, de VVD fractie sluit zich hierbij aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Onderwijs) - dinsdag 22 januari 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 februari 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 november 2012 19:00
Besluit:

De griffie heeft navraag gedaan naar het IHP. Dit is twee weken geleden door het college vastgesteld en komt in principe niet naar de raad aangezien de wijzigingen binnen het programma gebeuren en er geen aanvullend budget nodig is. De agendacommissie vraagt de griffier het college te verzoeken het nieuwe IHP toch aan te bieden aan de raad. IHP en deze raadsinformatiebrief komen vervolgens terug in de agendacommissie voor het bepalen van de behandelwijze.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 20 november 2012 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk aan te houden tot de volgende vergadering van de agendacommissie. De griffier wordt gevraagd na te gaan wanneer er stukken te verwachten zijn over de herijking van het IHP, zodat de agendacommissie op basis van die informatie kan bepalen of de behandeling van de raadsinformatiebrief gekoppeld kan worden aan de behandeling van de herijking van het IHP.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie VVD door te geleiden naar de agendacommissie.