Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 934005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 934005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 934005
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de mogelijkheden om planologische procedures te vereenvoudigen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2012 16:35:03
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de mogelijkheden om planologische procedures te vereenvoudigen
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 16-10-2012
Gerelateerde zaak 879265
Datum verzending 15-11-2012
Agendacommissie 20-11-2012
Adviescommissie 22-1-2013
Raad 12-2-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van deregulering streeft het college naar vereenvoudiging van planologische procedures. Voor kleine bouwinitiatieven die afwijken van het bestemmingsplan en waaraan het verlenen van medewerking gewenst is, zijn de huidige planologische procedures te lang. Bestemmingsplanprocedures worden standaard als nieuw beleid aangemerkt, waarvoor een inspraakronde wordt gehouden, terwijl het bij een bestemmingsplan meestal gaat om de juridische vertaling van beleid en niet om de vaststelling nieuw beleid zelf. Voor reguliere bestemmingsplanherzieningen, die een groter gebied behelzen, wordt de inspraak vaak niet op het meest effectieve moment gehouden. Planologische procedures kunnen aanmerkelijk worden bekort door, waar mogelijk, af te zien van een inspraakronde wanneer niet verwacht wordt dat de inspraak tot verbeter¬suggesties van het plan zal leiden, of wanneer de inspraak in een eerder stadium op een moment waarop het nieuwe beleid nog niet is vastgesteld - is gehouden. Ook is het door vereenvoudiging van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro mogelijk geworden om efficiënter projectomgevingsprocedures te volgen. In de bijgaande nota "Vereenvoudiging planologische procedures" wordt hierop nader ingegaan. In de nota wordt ook kort ingegaan op de werkwijze ten aanzien van de totstandkoming van bestemmingsplannen, waardoor deze mede gezien kan worden als de aan de raad op 21-12-2010 (dossier nr. 493854) toegezegde evaluatie van de werkwijze zoals vastgelegd in de notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad". Ons college heeft besloten om op basis van deze nota inspraak in een zo vroeg mogelijk stadium van de beleidsontwikkeling te houden en niet langer per definitie bij de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast heeft ons college besloten om in principe (onder voorwaarden) van inspraak bij planologische procedures voor kleinere bouwinitiatieven gemotiveerd af te zien. Tot slot heeft ons college besloten om de "Beleidsregels voor de afwijkingsbevoegdheden van bestemmingsplannen" aan te vullen, zodat vaker gebruik kan worden gemaakt van de projectomgevingsprocedure.
Gepubliceerd 07-11-2012