Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 925169

Gemeente Dordrecht

Dossier - 925169

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 925169
Onderwerp Vaststellen subsidieverordening aangepast sporten regio Drechtsteden 2013
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2012 14:31:08
Onderwerp Vaststellen subsidieverordening aangepast sporten regio Drechtsteden 2013
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WTA Ruybroek, 770 4746
Datum B&W Besluit 02-10-2012
Gerelateerde zaak 871217
Datum verzending 11-10-2012
Agendacommissie 16-10-2012
Adviescommissie nvt
Raad 30-10-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden, hierna te noemen SAD, is in 1992 op initiatief van de Sportraad Dordrecht opgericht om een regionalisering van gehandicaptensport in het gebied van de Drechtsteden te bewerkstellingen. Het doel van het SAD is om Drechtstedelingen met een beperking structureel aan het sporten te krijgen in het belang van hun gezondheid en ter bevordering van de sociale integratie. Instrumenten om dit doel te bereiken zijn: - subsidiering van de buitengewone kosten in het kader aangepast sporten (via de regionale subsidieverordening 2011); - het zorgen van de aanwezigheid van een gedifferentieerd aanbod van sport en bewegingactiviteiten waarbij centraal staat: het toeleiden van burgers naar sportverenigingen; ondersteuning van sportverenigingen door o.a. kaderscholing. In 2011 is de regionale Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden vastgesteld. De subsidieverordening wordt door de Sportraad Dordrecht uitgevoerd voor de zes Drechtsteden gemeenten. In deze verordening is niet het onderdeel: subsidiering van gedifferentieerd sportaanbod, opgenomen. Momenteel geven de zes gemeenten hiervoor een vergoeding aan één uitvoeringsorganisatie. In bijgevoegde verordening is dit onderdeel toegevoegd. Hiermee wordt de rechtmatigheid van de besteding van gemeentelijke budgetten bevorderd en wordt de uitvoeringspraktijk gediend. De nieuwe verordening zal in werking treden als alle zes deelnemende gemeenten dit besluit hebben genomen. Geadviseerd wordt: de Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 vast te stellen; de Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 in te trekken.
Gepubliceerd 09-10-2012