Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 861558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 861558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 861558
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2013 en kennisnemen van de TussenBalans
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 12-06-2012 12:39:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Motie titel M 7 A Motie Starterslening
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 05-03-2014
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college:-een analyse van de regionale woningmarkt te maken en vervolgens op basis van deze analyse te onderzoeken of de starterslening een instrument is om de specifiek Dordtse woningmarkt positief te beïnvloeden-de starterslening te onderzoeken op financiële haalbaarheid -te onderzoeken wat de effecten van het invoeren van de starterslening zouden zijn op de plaatselijke woningmarkt, zowel voor- als nadelen, in ieder geval aan de hand van de ervaringen van Zwijndrecht en Sliedrecht en eventueel van gemeenten als Arnhem, Utrecht en Westland-en tenslotte te onderzoeken onder welke voorwaarden de starterslening eventueel aangeboden kan worden -en de resultaten van dit onderzoek aan te bieden aan de Raad ter besluitvorming bij de behandeling van de begroting 2013
M 7 A Starterslening.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Ervaringen elders zijn opgevraagd. Begin september wordt een notitie voor de beantwoording opgesteld en met wethouder Reynvaan besproken. Deze wordt vervolgens aan de raad voorgelegd. 20-11-2012: De raad is geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en is voorgesteld om geen startersleningen te gaan verstrekken (dossier 925141). 27-11-2012 neemt de raad hier een besluit over. Hiermee is de motie afgedaan. 12-03-2013: naar de mening van de agendacommissie is de motie nog onvoldoende uitgevoerd en blijft de motie daarmee open staan. Stand van zaken 14 juni 2013: Wethouder Reynvaan heeft een RIB toegezegd over de stand van zaken. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Motie titel M 6 B Motie Eerlijk aanbesteden
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 05-03-2014
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: -om zodra de nieuwe wet is aangenomen een voorstel te ontwikkelen om het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te herzien in het licht van de nieuwe aanbestedingswet -daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan het innovatief, flexibel en ondernemersvriendelijk toepassen van Social Return on Investment ter bevordering van lokale werkgelegenheid -daarbij tevens aandacht te besteden aan de positie van kleine lokale ondernemers en ZZP-ers -daarbij tevens een voorstel te doen over vaste rapportagemomentenaan de raad
M 6 B Eerlijk Aanbesteden.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Zie ook motie nr. 5 Social Return On Investment Brief aan de raad is in oktober 2012 gepland. Raad 25 juni 2013 - lijst ingekomen stukken: De Raadsinformatiebrief (1082305)is doorgeleid naar de agendacommissie. De agendacommissie van 9 juli 2013 besluit de rib op de voorraadlijst te plaatsen in afwachting van de uitkomsten van de ronde tafel bijeenkomst op 11 juli a.s. waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. De griffier zal navragen of er, naast de in deze brief aangekondigde informatie, nog een voorstel naar de raad komt over het nieuwe aanbestedingsbeleid. En de tweede vraag is of in dit nieuwe regionale aanbestedingsbeleid ook aandacht is voor de concrete punten welke in de motie worden genoemd. De motie is tot op heden niet afgedaan De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Motie titel M 14 Motie Zonnepanelen op gemeentelijke eigendommen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 26-11-2013
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Spreekt uit: dat het college de mogelijkheden onderzoekt van het faciliteren cq realiseren van een zonnecentrale op braakliggende bouwgronden en/of op eigen gebouwen -hierbij de mogelijkheid biedt aan burgers om hierin te participeren -de raad hierover informeert en bij de begroting een afweegbaar voorstel voorlegt
M 14 Zonnepanelen op Gemeentelijke Eigendommen.pdf
Stand van zaken:
Stand van zaken per 4 december 2012: Plaatsing van Zonnepanelen op gemeentelijke eigendommen maakt onderdeel uit van de activiteiten die ontplooid worden door de in juni 2012 opgerichte Energie Corporatie Dordrecht. Op korte termijn volgt een investeringsvoorstel voor het beleggen van een deel van de gemeentelijke daken met zonnepanelen. Als daar door de corporatie toe wordt besloten volgt uitvoering. Per 1 juni 2013: Uitvoering wacht op aanbod van ECD
Motie titel M 15 Motie Zonatlas
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 12-03-2013
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Spreekt uit: dat het college de mogelijkheden onderzoektof het beschikbaar stellen van een zgn. Zonatlas-website een bijdrage kan leveren in het stimuleren van burgers zonnepanelen op hun dak te installeren -de raad hierover informeert en bij de begroting een afweegbaar voorstel voorlegt
M 15 Zonatlas voor Dordtenaren.pdf
Stand van zaken:
Stand van zaken per 4 december 2012: Onderzoek heeft plaatsgevonden en de zonatlas blijkt een nuttig instrument. Uitwerking vindt plaats; in januari 2013 volgt RIB. Stand per zaken per 12-03-2013: De agendacommissie besluit de motie als afgehandeld te beschouwen.
Motie titel M 5 Motie Aandacht voor milieu en duurzaamheid
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 03-07-2012
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college; -gedurende 3 maanden frequent een voorlichtend en uitnodigend artikel op te nemen op de gemeentepagina van "De Stem van Dordt" waarin mensen worden opgeroepen zich in te zetten om meer energie te besparen in de eigen leefomgeving -voor 1 oktober te komen met een uitgewerkt voorstel voor dit plan
Stand van zaken:
Motie titel M 12 A Motie Stageplaatsen voor MBO-ers
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 02-07-2013
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: om zorg te dragen dat per jaar tenminste het aantal van 7 % van de gemeentelijke personeelsformatie aan stageplaatsen bij de gemeente wordt gerealiseerd -zich actief op te stellen richting de onderwijsinstellingen en de partners in het bedrijfsleven/maatschappelijk middenveld waar het gaat om deze stageproblematiek -om actief stagebeleid nadrukkelijk mee te nemen in haar contacten met organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren en dit element mee te nemen in de toekomstige uit- en aanbestedingsprocedures -de gemeenteraad over bovenstaande punten te onformeren voor het einde van dit jaar en opneemt in de reguliere rapportage in het jaarverslag
M 12 A Stageplaatsen voor MBO-ers.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: De raad wordt eind van het jaar geïnformeerd. Per 1 juni 2013: Aan de raad wordt hierover jaarlijks geraporteerd in het Jaarverslag. Voorstel om motie als afgedaan te beschouwen.
Motie titel M 10 A Motie Professionals en Vrijwilligers
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 03-07-2012
als afgehandeld beschouwen, 12-03-2013
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college; -voor de raadsbehandeling van de motie 2013 een notitie aan de raad aan te bieden met daarin een visie en aanpak hoe de veranderende samenwerking tusen overheid, professionals vrijwilligers en/of Mantelzorgers te regisseren en organiseren
M 10 A Professionals en Vrijwilligers.pdf
Stand van zaken:
Stand van zaken per 30 november 2012: In overleg met indiener van de motie wordt een themabijeenkomst voor de raad voorbereid die in het eerste kwartaal 2013 plaatsvindt. Stand van zaken per 12-03-2013: De agendacommissie besluit de motie als afgehandeld te beschouwen.
Motie titel M 8 Motie Veldbloem
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 26-03-2013
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: -de raad te informeren over de mogelijkheid braakliggende percelen jaarlijks in te zaaien met een veldbloemenmengsel en het eenmaal per jaar maaien en afvoeren na het bloeiseizoen -daar bij ook de mogelijkheden voor kleinschalige stadslandbouw door bewoners op die percelen te bezien -de raad hierover tijdig voor de begroting 2013 te informeren
M 8 Veldbloem.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Het inzaaien van braakliggende terreinen geschiedt al twee jaar. De werkgroep Natuur, Voeding en Gezondheid van het platform Duurzaamheid voert dit uit en krijgt hiervoor een bijdrage uit het budget Stedelijke Ecologische Structuur. Gewerkt wordt aan een notitie stadslandbouw. In september volgt bestuurlijke advisering en daarmee afdoening van de motie. Stand van zaken per 4 december 2012: Over het nog resterende punt Stadslandbouw is een RIB opgesteld. Daarover volgt naar verwachting 18/12/2012 besluitvorming in B&W RIB 1025544, de motie Veldbloem van 3 juli 2012 is in de raad van 26 maart 2013 afgewikkeld.
Motie titel M 13 Motie Rotonde Groene Zoom
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 12-03-2013
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Draagt het college op om: -voor de raadsbehandeling van de begroting 2013 de raad te informeren welk (extra) bedrag nodig is om een verkeersveilige situatie te creëren bij de rotonde aan de Groene Zoom ter hoogte van het Wellantcollege
M 13 Rotonde Groene Zoom.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Het Collegevoorstel is in concept gereed. Na duidelijkheid over kostencalculatie wordt deze paragraaf ook afgerond en kan het voorstel in de routing naar college en raad. Stand van zaken per 4 december 2012: Afgehandeld: besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering d.d. 13 november 2012 (881114).
Motie titel M 2 Motie Dordrecht Plastic Tas Vrij
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 11-12-2012
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
verzoekt het college: -zich uit spreken voor Dordrecht Plastic Tas Vrij als collegebeleid en het idee te integreren in gemeentelijk afvalbeleid -de eigen gemeentelijke en daaraan gelieerde organisaties zo spoedig mogelijk te laten stoppen met de uitgifte van plastic tasjes (Dordrechts Museum, Intree, scholen, etc.) -met winkeliers in contact te treden om (vrijwillig) de uitgifte van tasjes te verminderen -burgers bewust te maken van het plastic probleem en hun tevens handelsperspectieven te bieden binnen het bestaande beleid, bijvoorbeeld via de website en andere informatiekanalen (brochures e.d.)
M 2 Dordrecht Plastic Tas Vrij.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: De reactie op de motie is 29 augustus besproken met de portefeuillehouder. In september volgt de afdoening richting gemeenteraad. Raadsinformatiebrief LIS 11 december 2012 Als afgehandeld beschouwen: Ja
Motie titel M 9 Motie Vastgoedfonds
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 27-11-2012
Aangenomen, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders, De raad te informeren over de mogelijkheden die dat convenant voor Dordrecht biedt; daarbij in te gaan op de wenselijkheid van die mogelijkheden en in te gaan op de eventuele financiële en stedenbouwkundige consequenties.
M 9 Vastgoedfonds.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Momenteel wordt in het kader van de 'Actualisering kantorenstrategie' van de Drechtsteden de bestaande kantorenvoorraad in alle Drechtsteden gemeenten grondig geïnventariseerd. Van de gemeente Amsterdam waar in de motie naar wordt verwezen is inmiddels nadere informatie gekregen over de voorbereidingen van hun sloopfonds. Op basis van beide bronnen zal vanaf eind augustus kunnen worden gewerkt aan het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van een eventueel sloopfonds. De stedenbouwkundige aspecten zullen daarbij zoals gevraagd eveneens worden belicht. Naar verwachting zal daarom bij de raadsbehandeling van het Actieprogramma Leegstand antwoord kunnen worden gegeven op het gevraagde in de motie (mede afhankelijk van het moment van behandeling, vroeg of iets later dit najaar). 27-11-2012: Met de raadsinformatiebrief n.a.v. motie Vastgoedfonds (dossier 949196) besluit de gemeenteraad dat de motie hiermee voldoende is uitgevoerd.
Motie titel M 18 A Motie Lespakket Omgaan met geld
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 03-07-2012
Motietekst:
Roept het college op: -om in overleg met de basis- en middelbare scholen het project 'Omgaan met Geld' op korte termijn in te voeren, uiterlijk januari 2013 -te onderzoeken of dekking mogelijk is uit bijvoorbeeld budgetten voor preventieve schuldhulpverlening of armoedebeleid
M 18 A Lespakket Omgaan met Geld.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 18 Motie Lespakket Omgaan met geld
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Roept het college op: -om in overleg met de basis- en middelbare scholen het project op korte termijn in te voeren, uiterlijk januari 2013 -te onderzoeken of dekking mogelijk is uit bijvoorbeeld budgetten voor preventieve schuldhulpverlening of armoedebeleid
M 18 Lespakket Omgaan met Geld.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 17 Motie Opvoedondersteuning
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Roept het college op: -middelen te zoeken om pedagogisch verantwoorde en laagdrempelige opvoedondersteuning aan (aanstaande) ouders/opvoeders/verzorgers aan te kunnen bieden
M 17 Opvoedondersteuning.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 16 Motie Kinderen bespelen een instrument
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Draagt het college op: om middelen te zoeken voor het project “kinderen bespelen een instrument”, dat in 2013 zou kunnen starten, waarbij externe fondsen, zoals het Oranjefonds, een extra financiële steun zouden kunnen bieden;
M 16 Kinderen Bespelen een Instrument.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 12 Stageplaatsen voor MBO-ers
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: zorg te dragen dat in 2012 tenminste 50 MBO-studenten een stageplaats vinden in de gemeentelijke organisatie, oplopend tot 75 MBO-studenten in 2013 -zich actief op te stellen richting de onderwijsinstellingen en de partners in het bedrijfsleven/maatschappelijk middenveld waar het gaat om deze stageproblematiek -om actief stagebeleid nadrukkelijk mee te nemen in haar contacten met organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren en dit element mee te nemen in de toekomstige uit- en aanbestedingsprocedures -de gemeenteraad over bovenstaande punten te onformeren voor het einde van dit jaar en opneemt in de reguliere rapportage in het jaarverslag
M 12 Stageplaatsen voor MBO-ers.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 11 Motie Betrokkenheid van Ouders
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Draagt het college op: -in 2013 in verbondenheid met de tentoonstelling "De kunst van het opvoeden" het thema "Betrokkenheid van Ouders" breed op de kaart te zetten in Dordrecht en samen met haar partners in de stad initiatieven te ontplooien die de ouderbetrokkenheid bevorderen
M 11 Betrokkenheid van Ouders.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 10 Motie Professionals en Vrijwilligers
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college; -voor de raadsbehandeling van de motie 2013 een startnotitie aan de raad aan te bieden met daarin een visie en aanpak hoe de veranderende samenwerking tusen overheid, professionals vrijwilligers en/of Mantelzorgers te regisseren en organiseren
M 10 Professionals en Vrijwilligers.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 7 Motie Starterslening
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: -voor de begrotingsbehandeling 2013 de raad voor te stellen hoe deze starterslening per 1 januari 2013 in te voeren en de raad voor begrotingsbehandeling 2014 te informeren over de effecten
M 7 Starterslening.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 6 A Motie Eerlijk aanbesteden
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: -om een voorstel te ontwikkelen om het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te herzien in het licht van de nieuwe aanbestedingswet -daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan het innovatief, flexibel en ondernemersvriendelijk toepassen van Social Return on Investment ter bevordering van lokale werkgelegenheid -daarbij tevens aandacht te besteden aan de positie van kleine lokale ondernemers en ZZP-ers -daarbij tevens een voorstel te doen over vaste rapportagemomentenaan de raad
M 6 A Eerlijk Aanbesteden.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 6 Motie Eerlijk aanbesteden
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: -om voor de begrotingsbehandeling 2013 een voorstel te ontwikkelen om het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te herzien in het licht van de nieuwe aanbestedingswet -daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan het innovatief, flexibel en ondernemersvriendelijk toepassen van Social Return on Investment ter bevordering van lokale werkgelegenheid -daarbij tevens aandacht te besteden aan de positie van kleine lokale ondernemers en ZZP-ers -daarbij tevens een voorstel te doen over vaste rapportagemomentenaan de raad
M 6 Eerlijk Aanbesteden.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 4 Motie Stadstuinen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 03-07-2012
Motietekst:
Draagt het college op: -haalbaarheidsstudie voor het ontwikkelen van een stadstuin op een locatie in Dordrecht en met name op dit specifieke terrein en deze aan te bieden aan de raad voor de begrotingsbehandeling november 2012 -in deze haalbaarheidsstudie komen minimaal aan de orde: financiële, technische en ruimtelijke aspecten, alsook de verbindende en participerende rol van toekomstige gebruikers en en organisaties voor de realisatie van een groene zone in een stedelijk gebied -op basis van deze haalbaarheidsstudie wordt de raad een beslissing voorgelegd voor eventuele realisatie van de stadstuin
M 4 Stadstuinen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 3 Motie Hulp bij Schuldenproblematiek
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 03-07-2012
Motietekst:
verzoekt het college: -te onderzoeken hoeveel organisaties er in Dordrecht werkzaam zijn op het gebied van schuldenproblematiek en hiervan een overzicht te maken -de mogelijkheden te onderzoeken naar een loket schuldenproblematiek dat wijk- of stadsbreed uitgezet zou kunnen worden -een voorstel te doen aan de raad om de organisaties zodanig te faciliteren dat er een platform Schuldhulpverlening wordt opgezet dat gedurende de opzet een aanloop door de gemeente wordt ondersteund -afspraken te maken met nutsbedrijven en zorgverzekeraars rondom vroegsignalering schuldenproblematiek, zoals bij Evides en de wooncorporaties -en de gemeenteraad van Dordrecht over bovenstaande punten te rapporteren voor de behandeling van de begroting 2013
M 3 Hulp bij Schuldenproblematiek.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 1 Motie Scholen waar muziek in zit
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 03-07-2012
Motietekst:
Vraagt het college: -met dezelfde inzet en volharding als bij het University College ook te werken aan 'scholen waar muziek in zit' -daartoe een taskforce in te richten die de uitnodiging krijgt voor het maken van een businesscase 'scholen waar muziek in zit' -om bij deze taskforce geïnteresseerde scholen, ToBe en andere muziekgerelateerde maatschappelijke partners te betrekken -een eerste rapportage bij de begroting 2013 aan te reiken om een ander ook financieel afdoende te kunnen faciliteren
M 1 Scholen waar muziek in zit.pdf
Stand van zaken: