Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 856412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 856412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 856412
Onderwerp Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken met ingang van de begroting 2013
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 11:28:42
Onderwerp Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken met ingang van de begroting 2013
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 139 - Welzijn
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, 770 4724
Datum B&W Besluit 29-05-2012
Gerelateerde zaak 803338
Datum verzending 07-06-2012
Agendacommissie 12-06-2012
Adviescommissie 20-06-2012
Raad 26-06-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Dit raadsvoorstel dient tot besluitvorming over de gevolgen van voorgenomen oprichting van de nieuwe organisatie voor maatschappelijke ondersteuning "MEE Drechtsteden" door DWO en MEE. Het raadsvoorstel heeft ook tot doel inzicht te verschaffen in de recente ontwikkelingen rondom de Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO) en "MEE Drechtsteden". Deze ontwikkelingen leiden tot een nieuw toekomstperspectief voor DWO in relatie tot de gemeentelijke opgaven gekoppeld aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de decentralisatie AWBZ begeleiding, de decentralisatie van Jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Met de realisatie van "MEE Drechtsteden" anticiperen we op de overkomst van AWBZ begeleiding naar de WMO. "MEE Drechtsteden" wordt een belangrijk preventief instrument gericht op zelfredzaamheid en participatie van burgers met een beperking, met als bijkomend effect naar verwachting een lange termijn besparing op de kosten voor zorg en ondersteuning. Dordrecht is hiermee een van de eerste gemeenten in Nederland die een brede eerstelijns organisatie voor maatschappelijke ondersteuning neerzet. Het voorgenomen traject levert bovendien op termijn een aanzienlijke besparing op voor de stad. Wij hebben besloten: 1. kennis te nemen van de voorgenomen oprichting van de nieuwe organisatie voor maatschappelijke ondersteuning "MEE Drechtsteden" door DWO en MEE; 2. kennis te nemen van de overdracht van het perceel sociaal cultureel werk (onderdeel van DWO) aan MEE (i.c. de Stichting MEE Plus bedrijvigheid); 3. kennis te nemen van de voorgestelde ontvlechting van het perceel beheer en exploitatie accommodaties (onderdeel van DWO); 4. kennis te nemen van de voorgenomen overdracht van het perceel peuterspeelzaalwerk (onderdeel van DWO); en stellen u voor: a. maximaal € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor transitie- en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO. Te dekken uit de algemene reserve en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen via begrotingswijziging nummer 212048; b. om de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken met ingang van de begroting 2013, waardoor de algemene reserve in een periode van 4 jaar kan worden aangevuld.

Gepubliceerd 05-06-2012