Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 850344 - Vaststellen prognose Grondbedrijf 2012 en het daarin geformuleerde (financiële) bel

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 850344 - Vaststellen prognose Grondbedrijf 2012 en het daarin geformuleerde (financiële) bel

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 850344
Onderwerp Vaststellen prognose Grondbedrijf 2012 en het daarin geformuleerde (financiële) beleid
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2012 11:13:48
Onderwerp Vaststellen prognose Grondbedrijf 2012 en het daarin geformuleerde (financiële) beleid
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 85 - Grondbedrijf
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AH Nap, 078 770 4871
Datum B&W Besluit 15-05-2012
Gerelateerde zaak 792156
Datum verzending 24-05-2012
Adviescommissie 29-5-2012
Raad 19-06-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door middel van bijgaande Prognose Grondbedrijf 2012 informeren wij u over de financiële positie van het Grondbedrijf. De prognose Grondbedrijf wordt u dit jaar separaat ter besluitvorming aangeboden volgend op besluitvorming over de jaarrekening en voorafgaand aan de Kadernota 2013. De jaarrekening is de basis voor deze Prognose die tevens als input dient voor de Kadernota 2013. In de Kadernota 2013 wordt voor het grondbedrijf uitgegaan van de weerstandsratio zoals vastgesteld bij de Jaarrekening 2011 en gehanteerd in deze Prognose. Met de separate besluitvorming over de Prognose wordt het belang van de financiële positie van het Grondbedrijf voor de gemeentelijke financiën onderstreept. De jaarrekening 2011 laat zien dat het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf onvoldoende is. De prognose maakt inzichtelijk dat ook op lange termijn de financiële positie van het Grondbedrijf onder druk staat. Aanleiding voor deze negatieve verwachting is met name gelegen in de economische situatie waar Nederland zich in bevindt. In de media is veelvuldig aandacht besteed aan grondbedrijven van gemeenten die door de vertraging in projecten in de financiële problemen komen. Ook in de gemeente Dordrecht hebben de risico's die de economische crisis met zich meebrengt een grote impact op het vermogen van het Grondbedrijf. Het Grondbedrijf zal de economische ontwikkeling nauwlettend volgen en inspelen op veranderingen in de markt en deze vertalen naar de effecten op het Grondbedrijf. Daar waar mogelijk zal het grondbedrijf invloed uitoefenen in projecten om financiële resultaten te optimaliseren. In deze prognose worden voorstellen gedaan om de mogelijkheden om te sturen op verbetering van het financiële resultaat Grondbedrijf te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van sturing binnen de projecten. Bijlagen In de bijlagen bij de Prognose 2012 treft u een verdere verdieping op de verschillende onderwerpen die in de hoofdnotitie aan de orde komen. Daarnaast vormt deze bijlage een naslagwerk voor de verschillende activiteiten die binnen het Grondbedrijf plaatsvinden. Daarnaast is een vertrouwelijke bijlage toegevoegd met betrekking tot de projecten. Hierbij zijn de prognosestaten opgenomen samen met een toelichting. Deze informatie wordt vertrouwelijk ter beschikking gesteld omdat openbaarheid van deze informatie de onderhandelingspositie van de gemeente zou kunnen schaden.
Gepubliceerd 24-05-2012