Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 844390

Gemeente Dordrecht

Dossier - 844390

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 844390
Onderwerp Extra ingelaste adviescommissie d.d. 14 juni 2012
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 15:02:57
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Besluit:

Omdat meerdere fracties bezwaren hebben tegen de voorgestelde datum voor een extra adviescommissie (14 juni) wordt eerst geïnventariseerd welke onderwerpen voor het zomerreces besluitvorming behoeven. De griffier geeft aan dat dit naast de Jaarstukken 2011 en de Kadernota 2013 en de reeds op 29 mei geagendeerde voorstellen over Stadswerven en voetbalschermen in ieder geval nog gaat om de volgende dossiers: Leerpark, Nieuwe Dordtse Biesbosch, Leerlingenvervoer. De twee laatstgenoemde onderwerpen betreffen nagekomen agenderingsverzoeken, zoals bedoeld door de griffier onder agendapunt mededelingen. De agendacommissie besluit dat de extra geplande adviescommissie op 14 juni kan vervallen en dat te zijner tijd naar bevind van zaken zal worden gehandeld. Naar aanleiding van de vraag van wethouder Wagemakers over de wijze waarop de agendacommissie het binnenkort te verwachten bestemmingsplan over de Nieuwe Dordtse Biesbosch (29 mei in college) wenst te behandelen (al dan niet een consultatieavond, bij voorkeur voor de zomer) besluit de agendacommissie op een aparte avond een groot Sprekersplein te organiseren waarop de indieners van zienswijzen hun zegje kunnen doen. De griffie wordt gevraagd dit Sprekersplein te organiseren. Als datum wordt donderdag 14 juni geopperd. Ten aanzien van het raadsvoorstel over het leerlingenvervoer wordt afgesproken dat het deze week te verwachten raadsvoorstel via de mail onder de agendacommissie wordt verspreid. Aan de agendacommissie en met name aan de indieners van het amendement leerlingenvervoer (CDA en BVD) wordt gevraagd of ingestemd kan worden met het behandeladvies het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 mei 2012.