Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 842944

Gemeente Dordrecht

Dossier - 842944

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 842944
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering project Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2012 15:59:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 11 september 2012 20:30
Besluit:

Dit stuk wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad van 25 september a.s. (in combinatie met de overige stukken in dit dossier). De door de wethouder toegezegde raadsinformatiebrief met nadere informatie dient uiterlijk 18 september in de middag via de mail verspreid te worden. De griffier wordt gevraagd dit aan de portefeuillehouder en de secretaris over te brengen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 28 augustus 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De Adviescommissie adviseert de brief van de Provincie (906742) samen met de raadsinformatiebrief over uitvoering project NDB (842944) en het raadsvoorstel vaststellen NDB (854935) terug te verwijzen naar de Agendacommissie van 11 september 2012.

Voor de Agendacommissie van 11 september zegt de wethouder toe de consequenties met betrekking tot subsidies vanuit Europa en van de provincie te vervatten in een ambtelijke notitie. Op het onderdeel fatale termijnen zal specifiek worden ingegaan voor welk onderdeel van het plan het betreft. Op basis van deze notitie kan de Agendacommissie tot een besluit komen over agendering in de middagraad.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 juni 2012 17:00
Besluit:

Mevrouw Koene geeft aan van de wethouder begrepen te hebben dat hij alsnog de voorkeur geeft aan besluitvorming m.b.t. het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch na het zomerreces. De griffier heeft dit geluid ook gehoord, maar dit is een andere wens dan de afgelopen weken is geuit toen er druk op behandeling werd gezet vanwege de lopende dwangsom. Daarom is een extra avond Sprekersplein georganiseerd op 14 juni jl. Zij stelt voor de wethouder zijn wens en de onderbouwing hiervan in de commissie te laten toelichten. De agendacommissie besluit echter de behandeling van dit bestemmingsplan en de toegevoegde Raadsinformatiebrief door te schuiven naar een commissiebehandeling na het reces. Dit geeft de wethouder de gelegenheid de stukken aan te passen ten gevolge van de woordvoering van een van de sprekers tijdens het Sprekersplein.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk aan te houden en volgende vergadering terug te laten komen in de agendacommissie.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit op verzoek van de fracties WEK, BVD om de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.