Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 800352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 800352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 800352
Onderwerp Beschikbaarstellen van kredieten voor parkeren in Oostelijke Stadsdelen
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2012 10:18:22
Onderwerp Beschikbaarstellen van kredieten voor parkeren in Oostelijke Stadsdelen
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VWMAM Rouppe van der Voort, 770 4896
Datum B&W Besluit 06-03-2012
Gerelateerde zaak 742940
Datum verzending 15-03-2012
Agendacommissie 20-03-2012
Adviescommissie nvt
Raad 27-03-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2010 heeft u een budget van € 400.000,-- gereserveerd voor parkeren Oostelijke stadsdelen. Hiervan heeft u inmiddels € 80.000,-- beschikbaar gesteld voor het parkeerproject 5 burgen Sterrenburg. Wij verzoeken de raad het totale resterende budget Parkeren Oostelijke Stadsdelen van € 320.000,-- vrij te geven voor de aanleg van 34 extra parkeerplaatsen in het Mina Krüseman-erf (€ 55.000,--) en het restant vrij te geven voor minimaal twee vervolgprojecten. De overige middelen (€ 265.000,--) kunnen worden besteed aan proces- en uitvoeringskosten van minimaal twee, nog nader vast te stellen, parkeer projecten in Oost. De aanpak van deze nieuwe projecten zal voortborduren op de Bewoners aan Zet aanpak zoals gevolgd op het Johanna Naber-erf en Mina Krüseman-erf. Tijdens de Gebiedsinformatiemarkt Oost op 28 maart a.s. zal onder de bewoners geïnventariseerd worden welke buurten eventueel aangepakt zouden kunnen worden in het vervolg. Het belangrijkste argument waarom wij u vragen dit resterende budget nu vrij te geven, ligt in de duur van de Bewoners aan Zet participatieprocessen. Deze coproductieprocessen vragen om een snelle doorlooptijd. De start van het participatieproces en de feitelijke uitvoering moet zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, om de deelname en betrokkenheid van de bewoners niet te schaden. Na de informatiemarkt kan in april 2012 direct en gelijktijdig gestart worden met de twee vervolgprojecten. Wij vragen in verband met een vlotte aanpak van deze coproductieprocessen om uw vertrouwen en voegen daartoe in de bijlage uitgebreide informatie toe over het gevolgde proces op het Mina Kruseman-erf, dat model staat voor het vervolg.
Gepubliceerd 16-03-2012