Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 754457

Gemeente Dordrecht

Dossier - 754457

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 754457
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 03-01-2012 15:48:46
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 20-12-2011
Gerelateerde zaak 705777
Datum verzending 12-01-2012
Agendacommissie 17-01-2012
Adviescommissie 14-02-2012
Raad 21-02-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het ontwerpbestemmingsplan "4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein" heeft met ingang van 25 augustus tot en met 5 oktober 2011 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan voorziet in de verandering van een voormalige agrarische schuur tot woning. Binnen deze termijn zijn 2 zienswijzen op het plan ontvangen. De zienswijzen geven geen aanleiding de bestemmingsplanprocedure te staken. Tevens is het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gevoerd. De ontvangen overlegreacties houden in dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Ambtelijk wordt voorgesteld een aanlegvergunning voor sloop van de bebouwing aan de regels toe te voegen, teneinde de cultuurhistorische waarde te beschermen. Geadviseerd wordt de zienswijzen ongegrond te verklaren en het plan gewijzigd vast te stellen.
Gepubliceerd 03-01-2012