Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 748153

Gemeente Dordrecht

Dossier - 748153

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 748153
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 15:02:57
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Besluit:

Mevrouw Koene uit haar verontwaarding over het statement van de Voedselbank dat via de griffiemailbox is verspreid. Zij geeft aan dit niet op prijs te stellen. De agendacommissie neemt kennis van deze opvatting. Mevrouw de Smoker vraagt of de benoeming van de heer Keuskamp als tijdelijk adjunct-griffier geagendeerd wordt voor de raad. De griffier antwoordt bevestigend. De heer Van Verk vindt het niet gelukkig dat op 5 september twee themabijeenkomsten zijn gepland (eentje over de Structuurvisie en eentje over de Omgevingsdienst in relatie tot chemische bedrijven). Mevrouw de Smoker licht toe waarom dit volgens haar niet bijt (uiteenlopende onderwerpen uit verschillende portefeuilles) en verwijst naar het presidium waarin dit aan de orde is geweest. De heer Van Verk legt zich hier bij neer. De griffier merkt nog op dat er tot op heden 1 aanmelding is ontvangen voor het bezoek Havenbedrijf Rotterdam. Afgesproken wordt dat er minimaal 15 deelnemers moeten zijn en dat ook het college en de Drechtraadleden nogmaals op deze uitnodiging geattendeerd moeten worden. De heer Hoogerduijn vraagt nog naar de bedoeling van de bijeenkomst. De voorzitter merkt op dat het vooral om informeren, kennismaken en investeren in elkaar gaat. Op basis van de ontvangen informatie vermoedt de heer Hoogerduijn dat het verder gaat. De voorzitter komt hierop terug nadat hij kennis heeft kunnen nemen van de aangeboden (uitnodigings)tekst. De griffier zal hem dit verstrekken. Tot slot wordt over de uitwerking van het ID voor de raad over zwerfvuil afgesproken dat dit onderwerp na de zomer in de adviescommissie wordt geagendeerd (1 blok).