Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 748152

Gemeente Dordrecht

Dossier - 748152

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 748152
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 15:02:57
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker,  Kruger, Kensenhuis, Van Dongen, Koene en Hendrickx (plv. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Hoogerduijn, Heijkoop. Mevrouw De Smoker deelt mede dat zij in de vergadering ook spreekt namens de Verenigde Senioren Partij. De griffier geeft aan dat de uitwerking van het idee voor de raad over zwerfvuil abusievelijk niet is geagendeerd en stelt voor dit als agendapunt toe te voegen aan de agenda. Ook noemt zij een aantal nagekomen agenderingsverzoeken die zij vanavond aan de agendacommissie wil voorleggen. De voorzitter stelt voor de verzoeken zo veel mogelijk tegelijkertijd te behandelen bij het vaststellen van de concept-agenda's. De heer Van Verk geeft aan hieraan de themabijeenkomsten in september te willen toevoegen. Ook dit verzoek wordt gehonoreerd. De agenda wordt hiermee gewijzigd vastgesteld.