Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 724778

Gemeente Dordrecht

Dossier - 724778

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 724778
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over het oprichten van de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 01-11-2011 10:18:13
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over het oprichten van de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Kooman, 770 4842
Datum B&W Besluit 25-10-2011
Gerelateerde zaak 677267
Datum verzending 03-11-2011
Agendacommissie 15-11-2011
Adviescommissie 22-11-2011
Raad 29-11-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op grond van artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet zijn wij voornemens tot het oprichten van de Energie Coöperatie Dordrecht overeenkomstig bijgaand besluit van ons college. In november 2009 heeft de gemeenteraad van Dordrecht het energiebeleid voor de periode 2009-2013 vastgesteld. Op 16 februari 2010 heeft de raad van Dordrecht de einddoelstelling van het energiebeleid aangescherpt met de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In het Politiek Akkoord heeft het college de focus op het gebied van duurzaamheid gelegd op 4 domeinen. 2 van deze domeinen betreffen: 1e Klimaatverandering; 2e Energieverbruik/Energieopwekking, door de gemeente zelf; In hetzelfde politiek akkoord heeft het college aangegeven er waarde aan te hechten om snel duidelijke resultaten te boeken die bovendien goed zichtbaar zijn. Waarbij samenwerking met partners in de stad belangrijk wordt geacht in het kader van bestuurlijke vernieuwing. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van "Projectenportfolio plus'. Deze projectenportfolio is een set van een beperkt aantal impulsprojecten waarmee het College de transformatie in duurzaamheid zichtbaar wil maken. Eén van de impulsprojecten uit de Portfolio is het samen met HVC oprichten van een duurzame energie en ontwikkelmaatschappij. Nu de Energie coöperatie Dordrecht (ECD) genaamd. In het energiebeleid zijn voor 2015 de volgende doelstellingen gedefinieerd: 11% energie besparing ten opzichte van 2009 3% opwekking van duurzame energie, resulterend in energieneutraliteit in 2050. De ECD wordt geacht hier fors aan bij te dragen door in samenwerking met het locale bedrijfsleven effectieve en integrale energiemaatregelen aan te bieden aan burgers en ondernemers. Voorgesteld wordt de Energie Coöperatie Dordrecht op te richten en hiervoor een eenmalig een startkapitaal groot € 700.000,-- in de ECD ter beschikking te stellen. Van deze € 700.000,-- is € 310.000,-- gereserveerd in de reserve strategische investeringen. Na deze onttrekking resteert nog een bedrag van € 190.000,-- in deze reserve waarvoor in de loop van 2012 voorstellen gericht op verduurzaming zullen volgen. De overige noodzakelijke middelen zijn al opgenomen in de meerjarenbegroting 2011 tot en met 2014 op het product Milieu en Duurzaamheid.
Gepubliceerd 01-11-2011