Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 724642

Gemeente Dordrecht

Dossier - 724642

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 724642
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken project Energiehuis
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2011 11:28:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken project Energiehuis
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Betrekken bij een reeds geagendeerd onderwerp
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 770 4272
Datum B&W Besluit 25-10-2011
Gerelateerde zaak 677128
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met deze raadsinformatiebrief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken van het project energiehuis. Van Wijnen is aangevangen met de renovatiewerkzaamheden. Op 6 juli 2011 is de bouw met een feestelijk moment officieel gestart. Het realiseren van de benodigde fundering is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de renovatie van machinehal 3 en ketelhal 3. Tegen de verleende bouwvergunning voor het Energiehuis zijn twee bezwaren ingediend. Met de indieners van de bezwaarschriften heeft inmiddels een informeel overleg plaatsgevonden. Door de gemeente is een eerste reactie op de ingediende bezwaren gegeven. Door de indieners van de bezwaren is hierop besloten dat de formele procedure wordt voortgezet. In dit kader volgt een formele hoorzitting bij de commissie bezwaar- en beroep. Tevens is door een van de indieners een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank. Verzocht is om het stilleggen van de bouw tot de afhandeling van de bezwaren is afgerond. Voor het toekennen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een spoedeisend karakter noodzakelijk. De spoedeisendheid van het verzoek wordt op dit moment door de Rechtbank beoordeeld. In een eerder stadium is aan de bewoners toegezegd een klankbordgroep op te richten waarin bewoners en de gebruikers van het Energiehuis zitting hebben. Deze klankbordgroep is inmiddels samengesteld. De afgelopen periode hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Voor het totale project is rekening gehouden met een reservering voor onvoorzien van € 3.670.000,--. Voor het bouwkundige gedeelte bedraagt de post onvoorzien € 2.610.000,--. Bij de behandeling van de kredietaanvraag voor de renovatie bouwkundig en installaties heeft de raad conform amendement besloten om de aangevraagde post onvoorzien voor de beginfase te beperken tot € 1.500.000,--. De restantreservering onvoorzien voor het bouwkundige deel bedraagt derhalve € 1.110.000,--. Van de toegekende post onvoorzien van € 1.500.000,-- resteert op dit moment nog € 423.239,--.
Gepubliceerd 03-11-2011