Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 712520

Gemeente Dordrecht

Dossier - 712520

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 712520
Onderwerp Vaststellen van het uitvoeringsprogramma sport "Spaken Spannen 2011-2015" en daarvoor de NASB-middelen beschikbaar te stellen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2011 17:31:56
Onderwerp Vaststellen van het uitvoeringsprogramma sport "Spaken Spannen 2011-2015" en daarvoor de NASB-middelen beschikbaar te stellen
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SL Holstein, (078) 770 4741
Datum B&W Besluit 27-09-2011
Gerelateerde zaak 660854
Datum verzending 24-11-2011
Agendacommissie 29-11-2011
Adviescommissie nvt
Raad 13-12-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de bijlage treft u ter vaststelling het nieuwe uitvoeringsprogramma 2011-2015 Sport: "Spaken Spannen". Het uitvoeringsprogramma "Spaken Spannen" geeft voor de periode 2011-2015 invulling aan de realisatie van strategische beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het beleidskader "Dordt Sport", vastgesteld door de raad in 2007. "Spaken Spannen" is een herijking van het huidige uitvoeringsprogramma "De Demarrage". Het uitvoeringsprogramma sluit aan bij de doelstellingen die benoemd zijn in het begrotingsprogramma Sport en recreatie. De aanleiding voor deze herijking is meervoudig. (1) Het huidige uitvoeringsprogramma "De Demarrage" nadert het einde van zijn looptijd. (2) In het Politiek Akkoord 2010-2014 is aangegeven het huidige sportbeleid te continueren. (3) De financiën van de gemeente en partners staan onder druk. (4) Het landelijke sportbeleid (Olympisch plan 2028) is afgelopen mei door het kabinet vastgesteld. Conform de ambities uit het Politiek Akkoord is het Dordt Sportwiel en de integrale aanpak langs vijf programmalijnen (de spaken) in stand gebleven. De centrale doelstelling blijft: alle Dordtenaren sporten. We doen dit met minder middelen. Per saldo zullen de ambities uit het uitvoeringsprogramma gestalte moeten gaan krijgen met ruim € 400.000,-- minder aan financiële middelen dan in 2010. Hierbij is rekening gehouden met de tijdelijke rijksmiddelen NASB (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen); deze middelen zijn door het rijk reeds toegekend maar dienen lokaal nog bestemd te worden. Met het uitvoeringsprogramma wordt hieraan invulling gegeven. Voorgesteld wordt: het uitvoeringsprogramma "Spaken Spannen" vast te stellen; en de reeds door het rijk toegekende NASB middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma.
Gepubliceerd 23-11-2011