Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 708369

Gemeente Dordrecht

Dossier - 708369

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 708369
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2012 09:29:28
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 januari 2012 20:30
Besluit:

Mevrouw De Smoker heeft grote zorg om de concept-agenda voor de Drechtstedendinsdag van 7 februari a.s. Waarom wordt het reguliere tijdschema losgelaten? De voorzitter geeft aan dat hij heeft gepleit voor een technische presentatie van de achtergrond voor de opiniërende behandeling. Hiermee kan iedereen instemmen maar de agendacommissie deelt unaniem haar zorg over deze agenda. De griffier wordt gevraagd aan de plv. voorzitter en de griffiers van de agendacommissie te laten weten dat de Dordtse raad hecht aan het reguliere tijdschema, dinder van 18.00 - 19.00 uur, vervolgens fractieoverleg en opening, om 19.45 uur de technische presentatie en vervolgens een opniërende behandeling. De avond kan dan eventueel worden afgesloten met hamerstukken, verslagen, ingekomen stukken, etc. Na overleg met wethouder Van de Burgt blijkt er geen enkele aanleiding voor agendering van sociale onderwerpen midden in de ROM-D bespreking, deze kunnen dan ook in februari vervallen. De griffier zal dit vanavond nog laten weten en mevrouw Koene, de heer Van Verk en onze voorzitter zullen dit verzoek van Dordrecht vervolgens mondeling toelichten in de agendacommissie van de regio.


De heer Staat vraagt naar de informatie rondom prostitutiebeleid n.a.v. de motie. De voorzitter geeft aan dat een Raadsinformatiebrief hierover vorige week is behandeld in het college en vervolgens aan de griffie is verzonden. Deze komt daarom komende week op de Lijst Ingekomen Stukken van de raad.


De heer Karapinar vraagt naar de stand van zaken rondom het portfolio Duurzaamheid. De griffier vraagt dit na. Ook is hij benieuwd naar de stand van zaken rondom de afvalambitie. De griffier meldt dat hierover vrijdag jl. een Raadsinformatiebrief met een tussen-stand van zaken is binnen gekomen. Ook deze brief staat komende week op de Lijst Ingekomen Stukken van de raad.


Tot slot meldt de griffier dat er een verzoek is binnengekomen van een 4/5 HAVO-klas van het Insula College om met raadsleden in gesprek te gaan over duurzaamheid op 22 maart a.s. van 10.30-12.10 uur. De agendacommissie verzoekt de griffier ook dit verzoek op te nemen in de donderdagbrief zodat raadsleden zich hiervoor bij de griffie kunnen aanmelden.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn constructieve inbreng.