Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642231

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642231

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642231
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2012
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 10:42:03
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2012
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 161 - Planning en control cyclus 2012
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LAM van Luijk-Dilven, 078 770 4162
Datum B&W Besluit 31-05-2011
Gerelateerde zaak 598789
Datum verzending 09-06-2011
Adviescommissie 14-06-2011
Raad 28-06-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze kadernota wordt de begroting 2011 geactualiseerd op basis van de actuele inzichten in loon- en prijsontwikkeling, uitgaven en inkomsten. Ook wordt een integrale afweging gemaakt van knelpunten in het huidige beleid en wensen voor nieuw beleid. We hebben vanuit het krappe financiële perspectief alleen de werkelijk onontkoombare knelpunten opgenomen. Tegenover deze knelpunten stellen we dekkingsmaatregelen aan u voor. De kadernota eindigt door deze inzet met een nagenoeg sluitend perspectief. Waar we in 2012 een tekort hebben van € 1,3 miljoen is vanaf 2013 sprake van een positief resultaat. Het grote verschil tussen 2012 en de latere jaren ontstaat met name doordat de besparingen van Gemeenschappelijke Regelingen pas in 2013 hun volle omvang bereiken. Met het maken van heldere en consistente keuzes bij deze kadernota bereiden we ons voor op de begroting 2012. In dit raadsvoorstel geven we u ook een prognose van de begroting 2012 en geven we aan hoe we er aan werken om onze ambities te realiseren binnen een financieel sluitend perspectief. Tegelijk met deze kadernota leggen we als apart voorstel de Grondprognose 2011 aan u voor, die voorheen onderdeel van de kadernota was.
Gepubliceerd 07-06-2011