Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 635507

Gemeente Dordrecht

Dossier - 635507

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 635507
Onderwerp Vaststellen van het Beleidskader Participatie Dordtse Migranten 2011-2014.
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 25-05-2011 16:55:53
Onderwerp Vaststellen van het Beleidskader Participatie Dordtse Migranten 2011-2014.
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder H.P.A. Wagemakers
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Yavuz, 078 770 4733
Datum B&W Besluit 17-05-2011
Gerelateerde zaak 588008
Datum verzending 26-05-2011
Agendacommissie 31-05-2011
Adviescommissie 14-06-2011
Raad 28-06-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Al zo'n 25 jaar voert de gemeente Dordrecht integratiebeleid. In die 25 jaar is dat beleid regelmatig aangepast. Wij menen dat er ook nu een moment is aangebroken om het huidige, brede integratieprogramma te herzien en de middelen die we beschikbaar stellen te beperken. Die herziening houdt verband met een andere kijk die wij hebben op de lokale samenleving. In het bijgevoegde beleidskader geven wij allereerst onze visie op het integratiebeleid. Daarna onderbouwen we de keuzes die gemaakt zijn. Vervolgens beschrijven we de beleidslijn van de interculturalisatie zoals die ons voor ogen staat. We willen in zoverre het binnen de verantwoordelijkheid valt van de gemeente, het beleid "diversiteitsproof" maken. Tenslotte beschrijven we drie domeinen waar we als gemeente beleid voeren om achterstanden te voorkomen en participatie te bevorderen. Het betreft het domein van het onderwijs, de arbeidsmarktparticipatie en de zorg. We hebben in dit beleidskader geen nieuwe beleidsdoelstellingen op andere beleidsterreinen geformuleerd, maar de bestaande doelstellingen op het gebied van zorg, onderwijs en arbeidsmarkt ter wille van samenhang hierin opgenomen.
Gepubliceerd 25-05-2011