Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 622196

Gemeente Dordrecht

Dossier - 622196

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 622196
Onderwerp Kennisnemen van de huisvesting publieksfuncties Ergoedcentrum DiEP en verlenen voorbereidingskrediet t.b.v. VO Project Hofcarré
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2011 12:44:09
Onderwerp Kennisnemen van de huisvesting publieksfuncties Ergoedcentrum DiEP en verlenen voorbereidingskrediet t.b.v. VO Project Hofcarré
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 23 - Hofkwartier
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder J. Mos
Groot project Hofkwartier
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar BM Middag, 078 649 2331
Datum B&W Besluit 26-04-2011
Gerelateerde zaak 577875
Datum verzending 12-05-2011
Agendacommissie 17-05-2011
Adviescommissie 24-05-2011
Raad 31-05-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 1 december 2010 heeft de gemeenteraad de zogenaamde variant 2 Herhuisvesting Erfgoedcentrum DiEP vastgesteld en opdracht gegeven een voorlopig ontwerp uit te werken voor de renovatie en verbouwing van Het Hof(carré), voor de inrichting van de tentoonstelling en voor de digitalisering. In het Politiek Akkoord van het nieuwe college in 2010 is besloten de Statenschool te behouden voor onderwijs, hetgeen een wijziging op de plannen van Erfgoedcentrum DiEP betekende. Met goed gevolg is als antwoord daarop onderzocht of alle publiekstaken van Erfgoedcentrum DiEP gehuisvest konden worden in Het Hof. In voorliggende VO is naast de permanente en tijdelijke tentoonstellingsruimten, ook de studiezaal, de educatie in Het Hof gehuisvest. De overige taken van het Erfgoedcentrum moeten elders worden gehuisvest. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de renovatie en verbouwing. In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van het monument. Vanwege de toegankelijkheid moeten er 2 liften worden gerealiseerd, waarvoor ook de kelder moet worden vergroot. Ook is onder andere gekeken naar brandveiligheid, beveiliging, klimaat. Er is een voorlopig ontwerp voor de inrichting gemaakt, die ingaat op onder andere de synode van Dordrecht, de Eerste Vrije Statenvergadering. Elke ruimte in Het Hof vertelt een verhaal door middel van objecten en projecties (soms interactief). De opzet is grotendeels verhalend. Er is een digitaliseringplan gemaakt voor het digitaliseren van een deel van het depot op het Stek. Op grond van voortschrijdend inzicht in de investeringskosten en de exploitatiekosten is gekozen voor het digitaliseren van het meest gebruikte deel van dit depot. Om met en in een dergelijk groot digitaal archief te kunnen werken, is het noodzakelijk dat er allerlei technische maatregelen worden ontworpen en uitgevoerd en is het noodzakelijk een digitale studiezaal te ontwikkelen. Op de rij is gezet wat de kosten zijn van het project, afgezet tegen de beschikbare middelen. De beschikbare middelen zijn gewijzigd als gevolg van de besluitvorming over de Statenschool van € 23.903.300,-- naar € 18.528.000,--. De totale kosten van voorliggende ontwerpen zijn geraamd op € 16.200.000,--. Ook is er een doorkijk gegeven naar de voorlopige exploitatie van Erfgoedcentrum DiEP. Deze doorkijk gaat in op de wijzigingen ten opzichte van de huidige exploitatie en exclusief gevolgen bezuinigingen en beoogde samenwerking met Dordtse musea en CBK. Gevraagd worden kredieten voor voorbereiding en uitvoering. De planning is om eind 2012 het DO af te ronden voor bouw en inrichting en Het Hof met de presentatie eind 2014 op te leveren.
Gepubliceerd 10-05-2011