Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 579138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 579138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 579138
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2011 11:39:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
Besluit:

Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat de fractie instemt met de in het voorstel genoemde wijzigingen, maar dat haar fractie het heel belangrijk vindt dat als er een burgerinitiatief wordt ingediend, zoals het Kindertheater+, daar in de toekomst zorgvuldig mee wordt omgegaan. De heer Romijnsen (VSP) sluit zich hierbij aan.
Met inachtneming van bovenvermelde stemverklaringen stelt de raad de Verordening tot wijziging burgerinitiatief vast.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 12 april 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dhr. Van Verk van de fractie PvdA stelt voor de Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) en de Referendumverordening Dordrecht gelijktijdig te behandelen i.p.v. na elkaar, omdat deze twee stukken veel met elkaar gemeen hebben. De andere fracties stemmen daar mee in.
Alle fracties zijn positief over de verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief. Er wordt binnen de fracties wel verschillend gedacht over het aantal benodigde handtekeningen en de leeftijd voor het indienen van een burgerinitiatief. Enkele fracties zouden het benodigde aantal handtekening voor het indienen graag aan de kiesdeler gekoppeld zien. Na de woordvoeringen van de fracties en de beantwoording van de wethouder wordt aangegeven dat in de verordening burgerinitiatief een wijziging moet worden doorgevoerd in artikel 6, lid 3 onder c. Het woord gemeenteraad, moet worden adviescommissie. Om zo het tijdpad te garanderen. 
Ook staan de fracties positief tegenover de Referendum verordening. De meningen binnen de fracties over een referendum verschillen. Hier wordt uitvoerig over gesproken. Men vindt het lastig, dat bij het houden van een referendum dit alleen schriftelijk kan en niet digitaal. De fracties vragen aan de wethouder indien er in de toekomst een referendum wordt gehouden, hij vooraf nagaat of het dan mogelijk is, dit referendum digitaal te houden om kosten te besparen.
De fracties geven aan met de beide voorstellen te kunnen instemmen.
De adviescommissie adviseert de beide verordeningen als hamerstukken te agenderen voor de gemeenteraad van 19 april 2011. Bij de Referendumverordening is er mogelijk een stemverklaring van de CU/SGP.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie (1 blok), bij voorkeur op dezelfde avond dat de referendumverordening in de adviescommissie besproken wordt.