Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575586

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575586

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575586
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst OCW inzake de ontwikkeling van Stadswerven
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 11:30:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
Besluit:

De heer Tiebosch (D66) legt een stemverklaring af, waarin hij verwijst naar de besloten commissievergadering van 12 april jl. en de wensen en bedenkingen door D66 ingebracht. Toen waren de aanvullende gegevens die de wethouder nu heeft, nog niet bekend. De fractie behoudt zorg of het beoogde ambitieniveau met deze samenwerkingsovereenkomst ook zal worden gehaald. Mevrouw Van Wenum (CDA) merkt op dat de aarzelingen die de fractie nog had zijn weggenomen door het memo dat de raad deze middag heeft ontvangen.
De heer Pols (VVD) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat dit stuk in de Adviescommissie van 12 april jl. uitgebreid in beslotenheid is besproken en hij zegt ervan uit te gaan dat de wethouder met de opmerkingen aan de slag gaat. Hij heeft een ding al toegezegd. Verder wil de VVD fractie op de hoogte blijven als er wijzigingen zijn t.o.v. het Grondbedrijf. Mevrouw De Klerk (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat de fractie voorstander is van de ontwikkeling van Stadswerven waarvoor de in het verleden gemaakte afspraken essentieel zijn. De fractie heeft wel zorg over de risico's die zijn benoemd en wenst in geval van tegenslagen tijdig te worden geïnformeerd. 

Met inachtneming van bovenstaande stemverklaringen besluit de raad geen wensen en/of bedenkingen te uiten en besluit derhalve conform het in het voorstel gestelde.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 12 april 2011 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Betreft een besloten kamer.
De commissie besluit dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 19 april 2011, waarbij stemverklaringen worden afgelegd.


 

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 29 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit na kennis te hebben genomen van de vertrouwelijke stukken dit stuk ter bespreken te agenderen voor een besloten adviescommissie van 12 april 2011 (1 blok).

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie acht de kwaliteit van het stuk ten aanzien van de second-opinion onvoldoende. Het college wordt gevraagd met een aanvullend stuk te komen, waarin beargumenteerd wordt aangegeven hoe het college met de second opinion is omgegaan (welke punten uit de second-opinion heeft het college overgenomen, welke niet en waarom). De agendacommissie besluit te koersen op behandeling van dit raadsvoorstel in de adviescommissie van 12 april 2011. Voorwaarde is wel dat het gevraagde aanvullende stuk tijdig beschikbaar is.