Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571613

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571613

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571613
Onderwerp Afronden krediet Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:03:42
Onderwerp Afronden krediet Sportboulevard
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 9 - Sportboulevard
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.E.C. Reynvaan
Groot project Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.P.R. van Leemput, 078 639 6739
Datum B&W Besluit 15-02-2011
Gerelateerde zaak 514822
Datum verzending 03-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Adviescommissie 29-03-2011 (met kort besloten gedeelte)
Raad 12-04-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting De Sportboulevard is medio 2010 opgeleverd en sinds augustus gefaseerd in gebruik genomen. Nu, zoals in eerdere bestuursrapportages is aangegeven, alle meer- en minderwerkposten zijn verrekend volgt nu de eindafrekening. Het totale krediet bedraagt € 54.921.000,--. Bij de uitwerking van diverse inrichtingsonderdelen is in een aantal gevallen sprake geweest van aanvullende investeringen. Deze aanvullende investeringen hebben met name plaatsgevonden bij de toegangscontrole, bezoekersregistratie en beveiliging en enkele extra functionaliteiten van het zwembad. Bovendien is het binnen het project telkens de bedoeling geweest om een aantal inrichtingselementen te financieren door middel van sponsoring, hetgeen nog niet geëffectueerd is. De meerkosten bedragen € 1.300.000,--. Daarnaast is tijdens het project een gedeelte van de dekking vanuit het onderhouds¬fonds vrijgevallen ten gunste van rekening resultaat stad voor een bedrag van € 400.000,--, terwijl hier wel rekening mee is gehouden bij de projectbegroting Sportboulevard. Voor de meerkosten van € 1.300.000,-- en de weggevallen inkomsten (verplichte vrijval) van € 400.000,-- wordt nu een afrondend krediet aangevraagd ter grootte van totaal €1.700.000,--. De kosten leiden niet tot een overschrijding in de jaarlijkse exploitatie door een andere afschrijvingswijze met een vastgestelde restwaarde die ook voor de Sportboulevard moet worden toegepast. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om u te informeren over het samenwerkings- en sturingsarrangement tussen gemeente en exploitant en de nog bestaande risico's voor de exploitatie- en beheersituatie in de toekomst.
Gepubliceerd 17-02-2011