Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571159

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571159

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571159
Onderwerp Voorraadlijst d.d. 10 maart 2011
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2011 14:39:52
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

Een aantal dossiers, die al langer op de voorraadlijst staan, zijn aan de orde geweest in het reguliere overleg tussen voorzitter, griffier en gemeentesecretaris. Hieronder de stand van zaken per dossier:


Initiatiefvoorstel Dordtse beloften ( 9535852):


Op 7 maart aan de orde geweest in zogeheten MAO-overleg van wethouder Wagemakers waarin is voorgesteld invulling te geven aan het initiatiefvoorstel.


Excursie buitengebied (516511):


Ambtelijk is voorgesteld om de excursie te houden op zaterdag 7 mei. Gelet op de recesperiode acht de agendacommissie de datum niet geschikt. De griffie wordt gevraagd met een nieuwe datum te komen voor een zaterdag in mei. De griffier deelt mee dat de heer van der Eijk zijn eerder gedane aanbod om de raad rond te leiden door het gebied heeft ingetrokken. Het  ambtelijke voorstel om de excursie te voeren in een referentiegebied (Gouda) wijst de agendacommissie af. Besloten wordt de excursie in het eigen buitengebied te houden.


VNG-ledenbrieven over wet oke en modelverordening peuterspeelzalen (468327 en 468318):


College heeft aangegeven dat de ledenbrief geen aanleiding geeft tot actie , omdat het beleid hiermee al strookt. De griffie brengt de heer Klous in contact met de beleidsmedewerker wet oke, waarna de heer Klous zal aangeven wat zijn fractie met de agendering van de VNG-brieven wil.


Inrichting Achterom (dossier 465770):


In het college van 29 maart komt hierover een raadsinformatiebrief, met daarin een stand van zaken cq. overdracht voor de nieuwe wethouder, die daarna desgewenst met de raad daarover in gesprek kan gaan.


Begroting/ rekening ZHZ (dossier 439903):


Aanvankelijk was er sprake van dat de accountant nog een wijziging zou kunnen aanbrengen op zijn voorlopige verklaring. Echter de definitieve verklaring is gelijk gebleven. Achterwege is gebleven de raad hierover te informeren. De zienswijze van de raad is definitief verzonden.


De agendacommissie betreurt deze gang van zaken en vraagt de ingediende zienswijze namens de raad onder de aandacht van de agendacommissie te brengen.


Raadsinformatiebrief ontwerp-structuurvisie maasterras (339787):


Het college stelt voor om deze rib voor kennisgeving aan te nemen met de opmerking dat deze niet meer relevant is.


De agendacommissie besluit conform dit voorstel.


Naar aanleiding van de voorraadlijst stelt mevrouw de Smoker voor om de behandeling van Serious Request (559997) los te koppelen van de behandeling van de raadsinformatiebrief over de toeristische onderzoeksrapporten (542405) en het BRO-rapport. De agendacommissie stemt hiermee in en besluit als volgt:


Serious Request in combinatie met de raadsinformatiebrief over regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen ( brief onder ' h'  lijst ingekomen stukken 15 maart) te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie.


Toeristische onderzoeksrapportages, BRO-rapport en raadsinformatiebrief over markten en standplaatsen (brief onder 'e' lijst ingekomen stukken 15 maart) te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie (2 blokken), waarbij de denkrichting voor de te voeren discussie door de fracties van VVD en D66 in samenwerking met de griffie op de behandelflap zal worden vermeld.


Toekomstperspectief Drechtsteden (559305):


De griffier stelt voor om de in voorbereiding zijnde gevraagde notitie hierover te bespreken op dinsdagavond 19 april (na de middagraad). De agendacommissie stemt hiermee in en besluit dat het een openbare bijeenkomst kan zijn.