Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571156

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571156

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571156
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2011 14:39:50
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Van Wenum, Ruisch, Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Klous, Tazelaar, Hoogerduijn en Mos. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De griffier deelt mee dat de kamervoorzitters in de raad van 22 maart worden benoemd en dat er een voorstel ligt met betrekking tot de invulling van de training en intervisie voor kamervoorzitters. Voor de training zijn twee dagen geprikt: 6 en 13 april. De avond van 6 april is akkoord; de griffier wordt gevraagd voor de avond van 13 april een nieuwe datum te vinden. Afgesproken wordt dat het voorstel wordt verspreid en volgende week in de agendacommissie aan de orde komt. Desgevraagd geeft de agendacommissie aan het voorstel te steunen om - gelet op het aantal voorzitters-  in twee groepen te trainen. De tweede mededeling van de griffier betreft de organisatie van de expertmeeting  Alcohol en Drugs jongeren. de agendacommissie stemt in met het voorstel om hiervoor twee blokken uit te trekken in de adviescommissie van 17 mei 2011. Gelet op het aantal externen dat wordt uitgenodigd is deze datum 'hard'. Het voorstel over de opzet van de expertmeeting wordt geagendeerd voor de eerstvolgende agendacommissie. De heer Mos deelt mee dat mevrouw I. Koene beoogd fractievoorzitter van de VVD is.