Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 567866

Gemeente Dordrecht

Dossier - 567866

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 567866
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen Dordrecht"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 14-02-2011 11:59:08
Voorloop Dossier 281444 (Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht)
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen Dordrecht"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 078 639 8495
Datum B&W Besluit 08-02-2011
Gerelateerde zaak 522040
Datum verzending 17-02-2011
Agendacommissie 22-02-2011 + 12-04-2011 + 19-04-2011
Termijn agenda Er volgt een nieuw voorstel vanuit college
Adviescommissie 29-03-2011
Raad 24-05-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In 2009 heeft het vorige college het ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen Dordrecht" ter inzage gelegd. Het plan behelst een nieuwe begripsbepaling van "wonen/woondoeleinden" in de Dordtse bestemmingsplannen. Met dit plan kunnen meerdere bestemmingsplannen worden herzien. Het plan is vormgegeven als een zogenaamde parapluherziening. Met een nieuwe bepaling van de begrippen "wonen/woondoeleinden" willen wij bereiken dat onze bestemmingsplannen niet (meer) in de weg staan aan het gebruik voor onzelfstandige woonruimte (kamerhuur) in panden met een woonbestemming. Hierbij stellen wij voor om de kamerhuur in een pand te beperken tot maximaal vier personen. Dit is een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Hiermee wordt aangesloten op het Gebruiksbesluit (brandveiligheid). Ons voorstel is dat de begripsbepaling als volgt komt te luiden: "het houden van verblijf, het huren en tevens (laten) bewonen van kamers of het gehuisvest zijn in een huis/woning, evenwel met uitzondering van woonvormen met een maatschappelijk karakter met intensieve begeleiding, met dien verstande dat kamerhuur in een pand beperkt is en blijft tot maximaal vier personen." Ingeval van kamergewijze bewoning is sprake van onzelfstandige woonruimte. Voor het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte is en blijft een vergunning nodig op grond van de Huisvestingsverordening, de zogenaamde onttrekkingsvergunning. De afweging of onzelfstandige woonruimte tot maximaal vier personen wordt toegestaan, vindt uitsluitend plaats in dat vergunningtraject. Aan nieuwe initiatieven voor kamerhuur voor meer dan vier personen staat het bestemmingsplan dan in de weg. Voor kamerverhuur voor meer dan vier personen is een passende bestemmingsregeling nodig. In voorkomend geval kan deze woonvorm, bijvoorbeeld ingeval sprake is van een bestaande situatie, worden bestemd als "Wonen-kamerverhuur". Na instemming van de vorige gemeenteraad is het bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmings¬plannen Dordrecht" in procedure gebracht. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen van 17 december 2009 tot en met 27 januari 2010. Tegen het ontwerp zijn 192 zienswijzen ingediend, waarvan 191 gelijkluidend. Hierbij treft u ons voorstel aan voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen Dordrecht" inclusief een beoordeling van de ingekomen zienswijzen (zie bijlage). Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar.
Gepubliceerd 14-02-2011