Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 552889

Gemeente Dordrecht

Dossier - 552889

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 552889
Onderwerp Raadsinformatiebrief over proces Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015.
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2011 12:12:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over proces Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015.
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 124 - Gezondheid en gezondheidszorg
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder H.P.A. Wagemakers
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens, 8616
Datum B&W Besluit 11-01-2011
Gerelateerde zaak 498921
In Open Voorraad Nee
Toelichting De gemeente Dordrecht is op basis van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) bestuurlijk verantwoordelijk voor de collectieve preventie in de gemeente. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hebben hun wettelijke taken overgedragen aan de regio ZHZ. De GGD ZHZ is de uitvoerder van deze wettelijke taken. In de Wpg is bepaald dat gemeenten eens per vier jaar een Nota Gezondheidsbeleid vast moeten stellen. De huidige Nota Gezondheidsbeleid loopt tot eind 2010. In deze brief is een procesvoorstel opgenomen om te komen tot vaststelling van de Nota Gezondheidsbeleid 2012-2015 door uw raad uiterlijk 31 december 2011. Het opstellen van het meerjarenbeleidplan heeft onder meer vertraging opgelopen omdat het rijksbeleid op dit terrein voor de komende jaren nog niet is vastgesteld. Voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid 2011 zijn de benodigde middelen opgenomen in de begroting 2011, met uitzondering van het middelen voor preventief alcoholbeleid jeugd. Voor de financiering van het preventief alcoholbeleid jeugd in 2011 ontvangt u binnenkort een aparte raadsinformatiebrief. Het besluitvormingproces is opgeknipt in 2 delen: • vaststelling van de Nota van Uitgangspunten 2012-2015 door uw raad in april 2011; • vaststelling van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 door uw raad in december 2011. De nota van Uitgangspunten en de Nota Gezondheidsbeleid 2012-2015 worden voorbereid door de GGD ZHZ in nauwe samenwerking met de gemeenten. De bestuurscommissie Volksgezondheid van de regio ZHZ fungeert hierbij als beleidsvoorbereidend platform. De nota Gezondheidsbeleid zal voor een groot deel worden ingevuld met regionaal beleid, dat door de GGD wordt uitgevoerd. Binnen het besluitvormingsproces is ook ruimte voor de ontwikkeling van subregionaal en aanvullend lokaal beleid.
Gepubliceerd 17-01-2011