Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 549382

Gemeente Dordrecht

Dossier - 549382

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 549382
Onderwerp Beantwoording vragen ex. art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over voormalig laboratorium WC Sterrenburg
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2011 10:28:37
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 april 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dat het onderwerp met de raadsnotitie leegstand in Dordrecht en de eindrapportage van de trasformatiescan van het UWV-complex in Schil-West (dossier 824779) is afgedaan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 januari 2011 17:00
Besluit:

AGENDACOMMISSIE - dinsdag 17 mei 2011
Naar aanleiding van de voorraadlijst:
Betreffende dossier 549382 (beantwoording art. 40 vragen voormalig laboratiorium WC Sterrenburg) besluit de agendacommissie om het college een raadsinformatiebrief te vragen, waarin aangegeven wordt welk instrumentarium beschikbaar is om leegstaande panden die niet in eigendom van de gemeente zijn aan te pakken en waarin wordt aangegeven wat de gemeente feitelijk doet aan dergelijke leegstand (van soortgelijke panden à la het voormalig laboratorium WC Sterrenburg).

Naar aanleiding van de beantwoording van de art.40 vragen geeft de heer Van Verk aan eens nader van gedachten te willen wisselen over het ter plekke voorkomen van onveilige situaties, wanneer en hoe ga je tot onteigening over en hoe waarborg je de veiligheid voor omwonenden. Hij merkt op dat de discussie hierover ook betrekking heeft op plekken elders in de stad. Mevrouw Van Dongen wil geïnventariseerd hebben welke panden het betreft en verwijst in dit verband naar een eerder gedane inventaristie door GroenLinks, die destijfs panden heeft gefotografeerd. De heer Mos merkt op dat hij onderscheid wil maken in panden in particulier eigendom versus gemeentelijk eigendom. De griffie wordt gevraagd een notitie te schrijven over hoe de discussie gevoerd zou kunnen  worden.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 januari 2011 20:15
Besluit:

Op verzoek van de heren Van Verk (PvdA) en Van der Kruijff (CDA) besluit de raad deze antwoorden ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.