Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 534203

Gemeente Dordrecht

Dossier - 534203

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 534203
Onderwerp Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2010 14:33:02
Onderwerp Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder H.P.A. Wagemakers
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WHM Wubben, 078 639 8452
Datum B&W Besluit 07-12-2010
Gerelateerde zaak 480076
Datum verzending 13-01-2011
Agendacommissie 14-12-2010 + 18-01-2011 + 15-02-2011
Adviescommissie 15-03-2011
Raad 22-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er heeft dit jaar onderzoek plaatsgevonden naar vraag en aanbod in de vrouwenopvang regio Zuid-Holland Zuid. Hierin is de vraag van de gemeenteraad of het haalbaar is een 24 uur crisisvoorziening, waarbij er 24 uur personele begeleiding is, meegenomen. In dit onderzoek is tevens de samenwerking van de vrouwenopvang met de ketenpartners huiselijk geweld geanalyseerd en zijn mogelijkheden voor andere financieringsbronnen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er een toename is van complexe psychische problematiek en dat er meer diversiteit in hulpvragen waarneembaar is zoals eerwraak en vrouwenhandel. De vrouwenopvang is niet toegerust om opvang en begeleiding te bieden aan deze complexe problematiek en het huidige aanbod sluit onvoldoende aan op de diversiteit van de hulpvragen. Er is een toename te zien in regionale plaatsingen, waardoor de samenwerking met de ketenpartners en de regionale gemeenten belangrijker is geworden. Gestreefd wordt om door middel van een fusie andere financieringsstromen te realiseren voor een intensieve 24 uur voorziening, waarbij er een 24 uur personele begeleiding haalbaar is. Om te komen tot een sluitend aanbod in de vrouwenopvang ZHZ en om beter gebruik te maken van het overige aanbod in de keten huiselijk geweld zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1.de plaatsen geheim adres van Blijf van mijn lijf worden omgebouwd naar plaatsen crisis opvang voor complexe en acute situaties met een 24 uur bereikbaarheidsdienst en er wordt een sluitende aanpak gerealiseerd voor de taken opvang en begeleiding van de centrumgemeente en de taken preventie en nazorg van de lokale gemeenten in de regio ZHZ; 2.er wordt toegewerkt naar differentiatie in het aanbod door middel van uitbreiding ambulante plaatsen en vermindering begeleid woonplaatsen; 3.de aanmeldingen voor de vrouwenopvang gaan verlopen via het Steunpunt Huiselijk Geweld. Huwelijksdwang In het kader van voorkoming huwelijksdwang zijn de eerste gegevens beschikbaar over de aantallen en het soort vragen met betrekking tot huwelijksdwang. In het afgelopen half jaar is gebleken dat er weinig hulpvragen zijn en dat het onderwerp minimaal onder de aandacht is van de scholen en hulpverlenende instanties. De doelstelling voor het voorkomen van huwelijksdwang is: 4.Het verhogen van de expertise bij het Steunpunt Huiselijk Geweld ( in het vervolg afgekort als SHG) en het geven van voorlichting op scholen en bij de ketenpartners huiselijk geweld.
Gepubliceerd 08-12-2010