Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 524247

Gemeente Dordrecht

Dossier - 524247

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 524247
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2010 09:58:49
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis
Programma Grote projecten
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8285
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 078 639 6849
Datum B&W Besluit 16-11-2010
Gerelateerde zaak 479674
Datum verzending 25-11-2010
Agendacommissie nvt
Termijn agenda i.a.v. advies college
Adviescommissie 30-11-2010
Raad 14-12-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In onderliggend voorstel wordt u nader geïnformeerd over de volgende zaken: • bedrijfsplan Energiehuis (VERTROUWELIJK); • exploitatieberekening Energiehuis (VERTROUWELIJK); • aanbesteding/gunning renovatiewerkzaamheden; • aanvraag realisatiekrediet; • stand van zaken sinds september 2010. Bedrijfsplan en exploitatie Energiehuis Om te komen tot een verder uitgewerkt en onderbouwd bedrijfsplan en een goede exploitatieberekening hebben de drie belangrijkste partners van het Energiehuis, ToBe, Bibelot en Kunstmin, zich verenigd in een stichting Energiehuis i.o. In het bedrijfsplan zijn de doelstellingen van de stichting opgenomen. In de geactualiseerde versie van de exploitatieberekening, als onderdeel van het bedrijfsplan, zijn ten opzichte van de exploitatieberekening 2009 een groot aantal stappen gezet. De exploitatieberekening laat nog steeds een positief resultaat zien. In onderliggend voorstel wordt een nadere toelichting op de berekening en op de wijzigingen ten opzichte van de berekening 2009 gegeven. Aanbesteding en kredietaanvraag De aanbesteding van de renovatiewerkzaamheden heeft plaatsgevonden. Deze aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van laagste prijs. De aanbesteding is succesvol doorlopen. De laagste aanbieding is gedaan door Van Wijnen te Dordrecht. Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de gunning aan Van Wijnen. Voor de realisatie van de renovatiewerkzaamheden wordt aan uw raad een krediet aangevraagd van € 23.463.000,--. Stand van zaken sinds september 2010 De asbestsanering is verder uitgevoerd. Hierbij is op een aantal plaatsen extra asbest gevonden. Tevens is de risicoanalyse uit 2009 geactualiseerd en is een nader funderingsonderzoek uitgevoerd. Tot slot is de vergunningaanvraag verder behandeld. De ter inzage legging is afgerond. Door 4 bewoners is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Naar verwachting wordt de bouwvergunning in november 2010 afgegeven.
Gepubliceerd 22-11-2010